Sostenibilitat i nous productes turístics Codi:  M6.504    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El sector turístic segueix sent un dels principals motors de les economies del sud d'Europa. No obstant això, per revalidar el lideratge, el sector ha de seguir avançant i reinventar-se. L'obertura de nous mercats als països emergents, la diversificació de l'oferta, la renovació de les destinacions madures, la innovació, les noves tecnologies i la sostenibilitat són alguns dels reptes que ha d'afrontar el turisme, un sector en el qual és imprescindible «gestionar el creixement de manera sostenible», en el qual «decréixer» és una opció. Aquesta assignatura tracta del disseny i desenvolupament de nous productes turístics sostenibles, tant per part d'entitats de nova creació com per part d'empreses que ja existeixen i que decideixen fer un gir cap a la sostenibilitat.

Amunt

Aquesta és una assignatura introductòria de diferents temàtiques que es tractaran en aquest Màster Universitari. El seu acostament és pluridisciplinar i estarà connectada amb l'actualitat del sector

Amunt

Pels continguts que abasta, aquesta assignatura es projecta en qualsevol dels camps professionals que el pla d'estudis del programa marca com a prioritaris

Amunt

En tractar-se d'una assignatura d'inici del programa, els coneixements necessaris per poder superar aquesta assignatura són els mateixos que s'indiquen com a requisits per poder accedir al mateix.

Amunt

El Máster en Turisme Sostenible i TIC ha estat concebut per tal que els estudiants adquireixin una sèrie de competències per convertir-se en agents de canvi dins de la indústria turística. De fet, una competència és una combinació de sabers (coneixements, habilitat i actituds) necessàries per a un actor específic per desenvolupar i arribar a una finalitat dins un context concret i segons unes condicions o estàndards establerts. Les competències del programa es van treballant de manera parcial en cadascuna de les assignatures fent que la superació de totes elles signifiqui que la persona està preparada per convertir-se activament en un agent capaç de fer propostes que generin canvis en la indústria turística de manera conscient.

Les competències transversals estan vinculades als coneixements, habilitats i actituds per a la pràctica professional en general i estan més relacionades amb la metodologia de l'aprenentatge i els principis del Màster que esteu seguint. En aquesta assignatura es treballaran les següents competències transversals:

 - Capacitat d'iniciativa emprenedora i innovadora a l'àmbit professional.

En aquesta assignatura també treballarem competències específiques, les quals estan vinculades als coneixements, habilitats i actituds per a l'activitat turística. En aquesta assignatura es treballaran les següents competències específiques:

 - Elaborar estratègies de governança per a implementar processos d'equitat e inclusió a les organitzacions turístiques.

- Dissenyar el procés complet de posada en funcionament de nous productes i projectes d'empreses i serveis turístics, utilitzant les metodologies i els instruments de gestió adequats i identificant les diverses vies de finançament per a dur-los a terme.

  Tot plegat ens portarà a buscar assolir els següents resultats d'aprenentatge:

 • Repassar els aprenentatges de sostenibilitat en turisme com a base per a la creació de nous productes turístics
 • Identificar tendències que estiguin canviant els patrons de consum turístic
 • Entendre i integrar un procés de desenvolupament i implantació de productes turístics sostenibles
  Articular el desenvolupament de nous productes turístics en empreses ja consolidades, donant un gir cap a la sostenibilitat.
 • Repassar el concepte de producte turístic sostenible
 • Saber identificar i caracteritzar un conjunt de productes turístics de caràcter sostenible
 • Concretar de quina manera les empreses i institucions turístiques estan fent esforços cap a la sostenibilitat, analitzant amb quina intensitat els estan executant, i per què
 • Identificar les polítiques que han emprès les destinacions turístiques per posicionar-se com a destinacions sostenibles
 • Entendre l'abast i significats de l'administració de la cadena de subministrament sostenible en la producció turística sostenible
 • Analitzar la relació entre les polítiques de la cadena de subministrament i les accions, especialment les que fan referència a l'apoderament i desenvolupament local i social de l'espai turístic
 • Conèixer els sistemes de mesurament i certificació en sostenibilitat turística 

Amunt

Mòdul didàctic 1

El canvi de model en la producció turística sostenible

 1. El que hem après en els últims vint anys de sostenibilitat en turisme
 2. Tendències que estan canviant el panorama del consum en turisme
 3. Desenvolupament i implantació de nous productes sostenibles
 4. El gir de l'empresa turística cap a la sostenibilitat
 5. Tecnologia per a la creació de nous productes turístics sostenibles
 6. Cap a un canvi de model: el decreixement com a oportunitat

Mòdul didàctic 2

Productes turístics innovadors en relació amb la sostenibilitat

 1.  Què entenem per producte turístic sostenible?
 2. Productes i experiències turístiques sostenibles
 3. Empreses orientades a la sostenibilitat
 4. Iniciatives públiques orientades a la sostenibilitat
 5. Destinacions sostenibles, el cas de Costa Rica

 

Mòdul didàctic 3

L'administració de la cadena de subministrament sostenible a la producció turística

 1.  El concepte d'administració de la cadena de subministrament sostenible
 2. Què poden fer els operadors turístics?
 3. La ACSS en els hotels
 4. El procés d'implementació de la ACSS
 5. Conclusió

 

Mòdul didàctic 4

Legislació i política de la producció turística sostenible

 1.  Política per a una producció turística sostenible
 2. De la legislació a la pràctica política
 3. Els sistemes de mesurament i de certificació en sostenibilitat turística
 4. El debat al voltant de la fiscalitat relacionad

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt