Gestió de Sistemes d'Informació en turisme Codi:  M6.505    :  3
Consulta de les dades generals   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura forma part del conjunt d'assignatures obligatòries del Master en Turisme Sostenible i TIC. Es tracta d'una assignatura que ha de servir com a nexe d'unió entre assignatures conceptuals i pràctiques relacionades amb la sostenibilitat, la planificació, la gestió, els nous productes, la recerca, la gestió del canvi, el turisme intel.ligent o els nous reptes que plenteja l'evolució de les TIC en general per al turisme.

Amunt

Tenint en compte la seva configuració, aquesta assignatura es projecta en qualsevol dels camps professionals als que s'adreça la titulació.

Amunt

En principi no calen coneixements previs per poder seguir amb garanties aquesta assignatura, però si es començarà la mateixa amb un repàs de continguts que són considerats bàsics per la titulació i òbviament per la mateixa assignatura.

Amunt

Es interessant realitzar l'assignatura en qualsevol dels dos primers semestres de matricula de la titulació, amb la fi de que pugui ser realment útil en relació a la realització d'altres assignatures que s'enfoquen en aspectes concrets o que profunditzen en algunes de les temàtiques que es treballaran en la present.

Amunt

El Máster en Turisme Sostenible i TIC ha estat concebut per tal que els estudiants adquireixin una sèrie de competències per convertir-se en agents de canvi dins de la indústria turística. De fet, una competència és una combinació de sabers (coneixements, habilitat i actituds) necessàries per a un actor específic per desenvolupar i arribar a una finalitat dins un context concret i segons unes condicions o estàndards establerts.

Les competències del programa es treballen de manera parcial en cadascuna de les assignatures, fent que la superació de totes elles signifiqui que la persona està preparada per convertir-se activament en un agent capaç de fer propostes que generin canvis en la indústria turística de manera conscient.

En aquesta assignatura treballarem competències específiques, les quals estan vinculades als coneixements, habilitats i actituds per a l'activitat turística, i que són:

 • Gestionar i aprofitar de manera avançada les potencialitats de les TIC i les xarxes amb l'objectiu d'incrementar la capacitat competitiva, d'innovació i de cooperació de les organitzacions turístiques.
 • Prendre decisions i resoldre problemes vinculats amb la gestió eficient de la informació i l'adopció i ús de solucions tecnològiques en les organitzacions turístiques.

Les competències transversals estan vinculades als coneixements, habilitats i actituds per a la pràctica professional en general i estan més relacionades amb la metodologia de l'aprenentatge i els principis del Màster que esteu seguint. En aquesta assignatura es treballarà la següent competència transversal:

 • Capacitat per a treballar de manera productiva en un equip en xarxa o en un entorn virtual, internacional i multidisciplinari

Les competències específiques i transversals han de confluir en l'adquisició d'unes competències bàsiques i generals, com són:

 • Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Capacitat de recerca, gestió i ús de la informació.

 

Tot plegat ens portarà a buscar assolir els següents objectius per a la vostra formació, que són:

 • Entendre les característiques del nou entorn de les organitzacions.
 • Comprendre el paper que tenen la información i el coneixement en les empreses i en les seves estratègies.
 • Conèixer els diferents tipus de sistemes d'informació empresarials.
 • Aprofundir en el coneixement dels sistemes d'informació per a donar suport a la presa de decisions, particularment, els sistemes d'intel·ligència de negoci (BI).
 • Conèixer el mercat dels sistemes d'intel·ligència de negoci, els principals proveïdors de solucions BI i els principals productes BI.
 • Entendre la metodología per a crear i desenvolupar quadres de comandament.
 • Conèixer casos d'èxit en el sector turístic.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els quatre mòduls següents:

 

Mòdul didàctic 1 - Sistemes d'informació en la gestió dels hotels

 • Els sistemes d'informació (SI)
 • Els SI en la gestió hotelera
 • SI en la gestió d'habitacions
 • SI en la gestió del departament de reserves
 • SI en la gestió de serveis complementaris
 • SI en la gestió de revenue management
 • SI en la gestió de les finances
 • SI en la gestió CRM
 • SI en la gestió del restaurant

Mòdul didàctic 2 - Sistemes d'informació per a la comercialització dels serveis turístics

 • La gestió de la informació en la comercialització dels serveis turístics.
 • L'impacte de les TIC i internet en la comercialització turística.
 • Reptes per a l'optimització de la gestió de la informació en la comercialització per a les empreses turístiques.
 • Principals tendències de l'escenari de comercialització turística actual.

Mòdul didàctic 3 - Sistemes d'informació a la destinació

 • La informació turística a les destinacions
 • La presència de les destinacions a internet
 • Gestió de la informació per a la presa de decisions
 • Reptes i tendències en la gestió de la informació de les destinacions

Mòdul didàctic 4 - Business intelligence en el turisme

 • La concepció sistèmica de l'empresa
 • Sistemes d'informació a les organitzacions
 • Business intelligence
 • BI com a eina per a l'elaboració d'estratègies, plans d'execució i gestió ¿del canvi
 • Generació de coneixement per a fer prediccions
 • Generació de quadres de comandament
 • Selecció d'eines BI per a l'organització
 • Cas pràctic d'èxit orientat al turisme
 • Altres casos

Amunt

Calella i l'ús de les TIC als destins intel·ligents Audiovisual
Wyanabox i l'ús de les TIC en la intermediació turística Audiovisual
Calella y el uso de las TIC en los destinos inteligentes Audiovisual
Wyanabox y el uso de las TIC en la intermediación turística Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt