Mètodes d'investigació en turisme Codi:  M6.506    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de Mètodes d'investigació en turisme està concebuda per apropar els estudiants als diversos mètodes i tècniques que es poden utilitzar en la recerca turística. L'assignatura està pensada perquè l'estudiant conegui quins són els principals passos a seguir per dissenyar i conduir una investigació en l'àmbit turístic però també per descobrir quin paper juga el turisme com a disciplina acadèmica. D'aquí que com a un primer pas d'aproximació al contingut més metodològic de l'assignatura els estudiants veuran una breu historiografia del turisme a on s'analitzaran els debats, els àmbits de coneixement i les temàtiques que actualment formen el cos de coneixement del turisme en les seves diferents vessants.

Així doncs, en l'assignatura els estudiants veuran quins són els primers passos d'aproximació a una investigació, com plantejar-se les preguntes de recerca i formular hipòtesis així com reconèixer les diferents fonts d'informació a les que s'hi pot adreçar. Una vegada establertes aquestes bases es passarà a treballar amb les diverses metodologies d'investigació. En primera instància treballarem amb el cos de la metodologia quantitativa i els seus mètodes i tècniques, posant especial atenció als procediments i mitjans que tenim per generar nosaltres mateixos la informació necessària per a la nostra recerca, de quina manera representar-la i analitzar-la. No obstant no oblidem aproximar-nos tant a les diferents fonts estadístiques que actualment tenim al nostre abast, tant a nivell nacional com internacional. I seguidament treballarem amb la metodologia qualitativa, sabrem les seves bases epistemològiques i les diverses tècniques que se li associen, treballant amb detall les entrevistes en profunditat i coneixent el diversos camps d'aplicació d'aquesta metodologia a l'activitat turística.

Amunt

L'assignatura de Mètodes d'investigació en turisme forma part del cos d'assignatures obligatòries del programa. A més, té l'objectiu d'actuar com a porta d'entrada a la investigació turística i té la intenció de facilitar la futura aproximació metodològica i epistemològica que els estudiants han de fer per al seu Treball Final del Màster.

Amunt

Tenint en compte la seva configuració, aquesta assignatura es projecta en qualsevol dels camps professionals als que s'adreça la titulació però molt especialment en l'àmbit de la recerca acadèmica i aplicada.

Amunt

En principi no calen coneixements previs per poder seguir amb garanties aquesta assignatura, però si es començarà la mateixa amb un repàs de continguts que són considerats bàsics per la titulació i òbviament per la mateixa assignatura.

Amunt

Es interessant realitzar l'assignatura en qualsevol dels dos primers semestres de matricula de la titulació, amb la fi de que pugui ser realment útil en relació a la realització d'altres assignatures que s'enfoquen en aspectes concrets o que profunditzen en algunes de les temàtiques que es treballaran en la present.

Amunt

El Máster en Turisme Sostenible i TIC ha estat concebut per tal que els estudiants adquireixin una sèrie de competències per convertir-se en agents de canvi dins de la indústria turística. De fet, una competència és una combinació de sabers (coneixements, habilitats i actituds) necessàries per a un actor específic per desenvolupar i arribar a una finalitat dins un context concret i segons unes condicions o estàndards establerts. Les competències del programa es van treballant de manera parcial en cadascuna de les assignatures fent que la superació de totes elles signifiqui que la persona està preparada per convertir-se activament en un agent capaç de fer propostes que generin canvis en la indústria turística de manera conscient.

En aquesta assignatura treballarem competències específiques, les quals estan vinculades als coneixements, habilitats i actituds per a l'activitat turística a més d'una competència general que és la capacitat de recerca, gestió i ús de la informació.

Les següents són les competències específiques que treballarem en aquesta assignatura:

 • Emprar i aprofitar de manera avançada les potencialitats de les TIC i les xarxes amb l'objectiu d'incrementar la capacitat competitiva, d'innovació i de cooperació de les organitzacions turístiques.
 • Desenvolupar projectes de recerca aplicant metodologies d'investigació transdisciplinar i multidisciplinària a la realitat turística.

Les competències transversals estan vinculades als coneixements, habilitats i actituds per a la pràctica professional en general i estan més relacionades amb la metodologia de l'aprenentatge i els principis del Màster que esteu seguint. En aquesta assignatura es treballaran les següents competències transversals:

 • Aptesa per a adoptar i promoure actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica, responsable, de comrpomís ètic respecte als altres i de reconeixement de la diversitat. 

Tot plegat ens portarà a buscar assolir els següents objectius d'aprenentatge:

 • Saber definir els aspectes principals d'una investigació en turisme i posicionar-se al respecte de la/les metodologia/es més apropiades per portar-la a terme.
 • Identificar els mètodes i les tècniques més apropiades per generar la informació necessària per corroborar o no les hipòtesis de treball i per contestar les preguntes de recerca que s'hi formulin.
 • Experimentar amb les tècniques quantitatives i qualitatives més emprades en la investigació turística.
 • Dominar les nomenclatures, les definicions i la utilitat dels diversos mètodes i tècniques de recerca.

 

Amunt

Mòdul 1:Metodologies quantitatives per a la investigació turística

 • El Disseny de la investigació el turisme. Breu introducció.
  • El coneixement científic
  • El procés de la investigació: el mètode com a camí
  • Les preguntes de la recerca. L'elaboració d'hipòtesis.
  • La metodologia: quantitativa versus qualitativa
  • Conceptes i definicions del turisme
 • Mètodes i tècniques quantitatives en turisme
  • L'estadística com a eina de recerca aplicada en turisme
  • L'enquesta com a eina per a la recollida d'informació
  • L'anàlisi descriptiva: Tabulació, representació gràfica i estadístics o mesures de síntesi
  • L'anàlisi causal: la relació funcional entre variables
  • Altres tècniques d'anàlisi de la informació: la metodologia univariant i l'anàlisi multivariant.
  • Fonts d'informació: les estadístiques turístiques.

 

Mòdul 2: Metodologies qualitatives per a la recerca

 • Metodologies qualitatives per a la recerca
  • Introducció a la metodologia qualitativa
  • Deu punts importants en la recerca qualitativa
  • Escoles principals
  • El disseny d'una recerca
  • Les preguntes de recerca
  • Els mètodes de recollida de dades
  • L'observació
  • L'entrevista
  • Els estudis de cas
  • Les tècniques subjectives
  • El mostreig
  • L'anàlisi dels resultats
  • Fonamentar la recerca qualitativa
  • La metodologia qualitativa aplicada a les institucions culturals. Els estudis de visitants en els museus

Amunt

Fonts i serveis d'informació PDF
Fuentes y servicios de información PDF
Com treballar en equip en entorns virtuals Audiovisual
Cómo trabajar en equipo en entornos virtuales Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt