Xarxes socials i turisme intel·ligent Codi:  M6.507    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de Xarxes Socials i Turisme Intel·ligent està concebuda per a proveir coneixements i eines orientades a l'anàlisi i gestió de xarxes socials, al desenvolupament de destinacions turístiques intel·ligents i a l'aprofitament de big data en turisme, des de la perspectiva de la gestió de destinacions i organitzacions turístiques.

Així doncs, en aquesta assignatura els estudiants veuran en profunditat la relació entre la societat acual, la xarxa i les TIC, tot endinsant-se en la naturalesa de les xarxes socials, la seva mesurai relació amb les comunitats virtuals i l'intercanvi de coneixement. Seguidament, l'assignatura se centrarà en els conceptes de ciutat i destinació intel·ligent, estretament relacionats amb Internet, les noves tecnologies, la sostenibilitat i l'obtenció de dades. En aquest sentit es treballarà en el desenvolupament de destinacions turístiques intel·ligents i es veuran casos de bona praxi. Finalment, els estudiants entraran en contacte amb el big data en turisme i la seva utilitat, abordant reptes i oportunitats, possibles aplicacions, els principals indicadors per a la gestió turística i tècniques per a la obtenció de dades, remarcant la seva gran importància per a la millora de l'experiència turística i la gestió més intel·ligent de les destinacions.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del conjunt d'assignatures obligatòries del Màster en Turisme Sostenible i TIC. Es tracta d'una assignatura que aborda en profunditat l'ús de les xarxes socials i de les tecnologies de la informació en les organitzacions turístiques. Es suggereix seguir-la en el segon semestre del primer any, quan ja s'han adquirit coneixements bàsics de sostenibilitat i aplicació de Tecnologies de la Informació i la Comunicació. D'aquesta manera s'aprofitaran totes les capacitats per l'anàlisi i ús de les Xarxes Socials, el Big Data aplicat al Turisme i les Destinacions Intel·ligents que es transmeten a l'assignatura.

Amunt

Tenint en compte la seva configuració, aquesta assignatura es projecta en qualsevol dels camps professionals als que es dirigeix la titulació.

Amunt

En principi no es requereixen coneixements previs per poder seguir amb garanties aquesta assignatura. No obstant això, assignatures prèvies de Sostenibilitat i ús de Tecnologies de la Informació i la Comunicació en turisme són una bona base, no imprescindible, per a l'aprofitament potencial d'aquesta assignatura. També és recomanable tenir coneixement suficient d'anglès per a entendre articles de caire científic relacionats amb els continguts de l'assignatura. 

Amunt

És interessant fer l'assignatura en el segon semestre del primer curs de matrícula de la titulació. En aquest moment ja s'han adquirit els coneixements bàsics de sostenibilitat turística i aplicació de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació en turisme. A més, els coneixements i tècniques d'anàlisi que s'adquireixin en aquesta assignatura serviran per a qualsevol de les línies d'especialització del màster en el seu segon any.

Amunt

Els objectius de l'assignatura són:
- Entendre el paradigma de la societat de la informació i el coneixement des de la perspectiva de la comunicació a través de les xarxes socials, la recollida, la gestió, l'anàlisi i l'aprofitament de big data i la transformació de les destinacions turístiques en destinacions intel·ligents.
- Aprendre com s'integren en el sector turístic les dinàmiques de comunicació i els recursos d'informació per a una major sostenibilitat ambiental i social.
- Identificar les oportunitats que ofereixen les xarxes socials en la comunicació i interacció amb els actors del turisme, i per a la transmissió i recollida d'informació.
- Conèixer tant el potencial de les big data, com l'obtenció i gestió de la informació del sector per a una gestió intel·ligent de les empreses i les destinacions turístiques.

Amunt

L'assignatura s'estructura en tres mòduls que serveixen per a avançar de manera progressiva en la comprensió de la importància de les xarxes socials i la societat xarxa com a entorn d'intercanvi i transferència de coneixement cap a una gestió i un consum més intel·ligents del turisme. Aquests tres mòduls fan referència als conceptes sobre els quals giren els continguts de l'assignatura:
1) Xarxes socials, comunicació, informació i coneixement
2) Big data i gestió intel·ligent
3) Smart destinations: destinacions turístiques intel·ligents

Amunt

Guia d'estudi PDF
Guía de estudio PDF
Calella i l'ús de les TIC als destins intel·ligents Audiovisual
Wyanabox i l'ús de les TIC en la intermediació turística Audiovisual
Calella y el uso de las TIC en los destinos inteligentes Audiovisual
Wyanabox y el uso de las TIC en la intermediación turística Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt