Esdeveniments, societat i sostenibilitat Codi:  M6.508    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Existeixen diverses definicions del que és un esdeveniment. Una d'elles indica que és un moment únic en el temps en el qual se celebra una cerimònia i un ritual per satisfer unes necessitats específiques. Una altra definició és aquella que considera als esdeveniments productes turístics únics i irrepetibles, que tenen la capacitat de crear un espai i un temps vius per a la reunió i la relació humana. En aquesta assignatura, considerem que els esdeveniments tenen, a més de l'explicitat anteriorment, un component simbòlic, únic, experiencial, fins i tot autèntic, que els converteix en espais socials i, per tant, en plataformes capaces d'influenciar també el desenvolupament i la comunicació social i cultural de les persones, les comunitats i les organitzacions. Aquesta és la perspectiva i el punt de partida d'aquesta assignatura, la qual se centrarà principalment a analitzar la relació entre esdeveniments i turisme i la seva influència en el desenvolupament de les destinacions turístiques, sense oblidar, això sí, que els esdeveniments poden arribar a ser productes turístics en si mateixos i orgànicament han de ser organitzats des d'uns principis que afavoreixin la sostenibilitat social, cultural, econòmica i ambiental dels territoris turístics i la societat que els acull.

El primer objectiu d'aquesta assignatura serà contextualitzar l'estudi dels esdeveniments dins de la disciplina turística, passant per l'anàlisi de les diverses definicions que es poden trobar segons les tradicions des de les quals s'elaboren i el seu paper com a productes turístics. Un altre dels seus objectius principals serà entendre, analitzar i pensar des d'un punt de vista crític els impactes que els esdeveniments tenen sobre l'espai turístic i molt especialment, sobre la destinació i les societats que els acullen per a, i com a tercer objectiu, ser capaços d'idear propostes que converteixin als esdeveniments en uns productes turístics que contribueixin a la sostenibilitat de les destinacions turístiques.

Val a dir que l'assignatura està concebuda des de la perspectiva de gènere, el que ens portarà a treballar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere que es poden trobar en l'àmbit dels esdeveniments, per dissenyar solucions. Donat que el gènere s'experimenta conjuntament amb altres identitats també socialment construides (com la classe social, l'etnicitat, la raça, la sexualitat o la diversitat funcional, entre d'altres) partirem d'una mirada interseccional i analitzarem les maneres de crear esdeveniments allunyants de qualsevol forma específica de discriminació. 

Amunt

Aquesta és una assignatura optativa vinculada a l'itinerari professional d'Estratègies de sostenibilitat aplicades a productes i destinacions turístics, encara que donat el disseny del programa, també poden cursar-la aquells estudiants interessats en l'itinerari professional d'Ús avançat de les TIC.

Amunt

Tenint en compte la seva configuració, aquesta assignatura es projecta en qualsevol dels camps professionals als que s'adreça la titulació però molt especialment en l'àmbit de la recerca acadèmica i aplicada.

Amunt

En principi no calen coneixements previs per poder seguir amb garanties aquesta assignatura, però si es començarà la mateixa amb un repàs de continguts que són considerats bàsics per la titulació i òbviament per la mateixa assignatura.

Amunt

Seria interessant realitzar l'assignatura una vegada s'hagin cursat una bona part dels crèdits obligatoris, concretament en el tercer o quart semestre de matrícula de la titulació, amb la finalitat de que pugui ser realment útil en relació a la realització d'altres assignatures que s'enfoquen en aspectes concrets o que aprofundeixin en algunes de les temàtiques que es treballaran en la mateixa. Seria interessant realitzar-la abans d'afrontar el TFM.

Amunt

Les competències específiques que es treballaran en aquesta assignatura són:

  • Dominar i integrar críticament el significat i el rol de la sostenibilitat en l'activitat turística amb la finalitat d'afrontar els reptes d'entorns internacionals, complexos i dinàmics, i aprofitar les oportunitats a escala local.
  • Dissenyar el procés complet d'engegada de nous productes i projectes d'empreses i serveis turístics, utilitzant les metodologies i els instruments de gestió adequats i identificant les diverses vies de finançament per dur-los a terme.

 

D'altra banda, la competència transversal que s'adquirirà amb ella serà:

  • Capacitat d'iniciativa emprenedora i innovadora en l'àmbit professional.

 

Amunt

Els continguts:

Mòdul 1. El paper dels esdeveniments en els estudis turístics

Mòdul 2. Els esdeveniments i la creació d'espais socials: impactes econòmics, socials i culturals

Mòdul 3. Com poden els esdeveniments contribuir a la sostenibilitat turística i a la rehabilitació de les destinacions?

Mòdul 4. L'estudi de cas de "El Mercat de Música Viva de Vic"

Amunt

Audiovisual Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt