Turisme, Mobilitats i Sostenibilitat Codi:  M6.509    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La mobilitat caracteritza profundament les formes de vides contemporànies. Migracions, comunitats digitals, diàspores, relacions virtuals i ensenyament a distància són alguns dels fenòmens actuals acomunats per la condició d'estar en moviment. La globalització ha incrementat la demanda de mobilitat i les diferents indústries - des del turisme fins a la logística i els transports - han respost incrementant les connexions i la connectivitat entre els diferents actors / llocs. La disrupció digital ha incidit encara més en l'ecosistema actual, flanquejant al físic, altres tipologies de desplaçaments relatius a les translacions de les dades i a el sistema de les informacions. Aquests processos han implicat naturalment el mateix significat dels llocs, de les identitats locals, de les subjectivitats, els afectes i els arrelaments.

De forma sobtada, però, totes les mobilitats globals s'han vist obligades a una brusca contracció i a un profund repensament causa de l'actual crisi pandèmica, que posa un sèries de qüestions als organismes i els operadors de turisme i de totes les indústries de les mobilitats.

Partint de la perspectiva teòrica del New Mobilities Paradigm (Sheller i Urry, 2006) i de les seves més recents evolucions, amb una mirada especial a la literatura que ha posat de rellevàncies les implicacions polítiques, econòmiques i socials de les "immobilitats" (Adey, 2006) o de les anomenades "radicals inmobilities" (Davidson, 2020), l'assignatura mira d'analitzar el nou ecosistema contemporani fent especial èmfasi en les transformacions de la indústria turística i dels seus valors davant els reptes plantejats per fenòmens com la crisi sanitària, la revolució digital, l'economia col·laborativa i el canvi climàtic.

Eixos temàtics de l'assignatura:

¿ Aproximació a l'turisme i la sostenibilitat des de la mobilitat.

¿ Implicacions en la sostenibilitat de la destinació i els productes turístics.

¿ Les TIC, la mobilitat i la sostenibilitat turística.

¿ Planificació i disseny de mobilitats turístiques sostenibles.

Amunt

Aquesta és una assignatura pluridisciplinaria i estarà connectada amb l'actualitat del sector

Amunt

Pels continguts que abarca, aquesta assignatura es projecta a qualsevol dels camps professionals que el pla d'estudis del programa marca com a prioritaris

Amunt

Els coneixements necessaris per poder superar aquesta assignatura són els mateixos que s'indiquen com a requisitis per poder accedir al mateix.

Amunt

El Máster en Turisme Sostenible i TIC ha estat concebut per tal que els estudiants adquireixin una sèrie de competències per convertir-se en agents de canvi dins de la indústria turística. De fet, una competència és una combinació de sabers (coneixements, habilitat i actituds) necessàries per a un actor específic per desenvolupar i arribar a una finalitat dins un context concret i segons unes condicions o estàndards establerts. Les competències del programa es van treballant de manera parcial en cadascuna de les assignatures fent que la superació de totes elles signifiqui que la persona està preparada per convertir-se activament en un agent capaç de fer propostes que generin canvis en la indústria turística de manera conscient.

 

Les competències transversals del Màster Universitari en Turisme, Sostenibilitat i TIC  que es treballen en aquesta assignatura són:

CT3- Capacitat d'iniciativa emprenedora i innovadora en l'àmbit professional.

 

Les competències específiques del Màster Universitari en Turisme, Sostenibilitat i TIC que s'aborden en aquesta assignatura són:

CE1 Dominar i integrar críticament el significat i el rol de la sostenibilitat en l'activitat turística amb la finalitat de   afrontar els reptes d'entorns  internacionals, complexos i dinàmics, i aprofitar les oportunitats a escala local.

CE4 Desenvolupar, implementar i avaluar instruments de gestió  i planificació innovadors que tinguin en compte   un desenvolupament sostenible des de la perspectiva mediambiental, sociocultural i econòmica.

 

Finalment, totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents:

CG4 Capacitat de cerca, gestió i ús de la informació.

Amunt

  • Aproximació al turisme i la sostenibilitat des de la mobilitat
  • Implicacions en la sostenibilitat de la destinoació i els productes turístics.
  • Les TIC, la mobilitat i la sostenibilitat turística.
  • Planificació i disseny de mobilitats turístiques sostenibles.

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt