Governança i resiliència social en destinacions turístiques Codi:  M6.511    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Governança i Resiliència Social en les Destinacions Turístiques constitueix una presa de contacte amb les estretes interrelacions de la governança i la resiliència amb el desenvolupament del turisme. En aquest sentit, l'assignatura ofereix una introducció a aspectes essencials de l'estudi de la governança resilient en relació al turisme.

Amunt

L'assignatura Governança i resiliència social en destinacions turístiques és una assignatura obligatòria de 3 crèdits del Màster en Turisme Sostenible i TIC. 

Amunt

Pels continguts que abarca, aquesta assignatura es projecta a qualsevol dels camps professionals que el pla d'estudis del programa marca com a prioritaris.

Amunt

Els coneixements necessaris per poder superar aquesta assignatura són els mateixos que s'indiquen com a requisitis per poder accedir al mateix.

Amunt

El Máster en Turisme Sostenible i TIC ha estat concebut per tal que els estudiants adquireixin una sèrie de competències per convertir-se en agents de canvi dins de la indústria turística. De fet, una competència és una combinació de sabers (coneixements, habilitat i actituds) necessàries per a un actor específic per desenvolupar i arribar a una finalitat dins un context concret i segons unes condicions o estàndards establerts. Les competències del programa es van treballant de manera parcial en cadascuna de les assignatures fent que la superació de totes elles signifiqui que la persona està preparada per convertir-se activament en un agent capaç de fer propostes que generin canvis en la indústria turística de manera conscient.

 

Les competències transversals del Màster Universitari en Turisme, Sostenibilitat i TIC  que es treballen en aquesta assignatura són:

CT4- Capacitat per adoptar i promoure actituds i comportaments d'acord amb  una pràctica professional ètica i responsable i compromís ético, respecte cap als  altres i reconeixement de la diversitat.

 

Les competències específiques del Màster Universitari en Turisme, Sostenibilitat i que s'aborden en aquesta assignatura són:

CE2 Manejar i aprofitar de manera avançada les potencialitats de les TIC i les xarxes amb l'objectiu d'incrementar la capacitat competitiva, d'innovació  i de cooperació de les organitzacions turístiques.

CE3 Elaborar estratègies de gobernanza per implementar processos d'equitat i inclusió en les organitzacions turístiques.

 

Finalmente la competència general que es treballa és la següent: 

CG3 Capacitat d'orientació  a la qualitat

Resultats d'aprenentatge

Les competències específiques i transversals, al seu torn, es concreten en els Resultats d'Aprenentatge següents. Aquests Resultats d'Aprenentatge s'aconseguiran a través dels tres reptes de l'assignatura:

Competències associades

Resultats d'aprenentatge de l'activitat 

CE2: Gestionar i aprofitar de manera avançada les potencialitats de les TIC i les xarxes amb l'objectiu d'incrementar la capacitat competitiva, d'innovació i de cooperació de les organitzacions turístiques.

RAP 1: Comunicar de manera efectiva i convincent a través d'una presentació els plantejaments de millora de la resiliència i la governança d'una destinació turística. (REPTE 3)

CE3: Elaborar estratègies de governança per implementar processos d'equitat i inclusió en les organitzacions turístiques.

RAP 1: Comprendre la diversitat d'actors que participen en la governança d'una destinació turística. (REPTE 1)

RAP 2: Analitzar els models de governança d'una destinació turística. (REPTE 1)

RAP 3: Reconèixer la multiplicitat de models de governança turística. (REPTE 1)

RAP 4: Comprendre i explorar la diversitat de definicions i maneres de caracteritzar la resiliència per part de la literatura acadèmica. (REPTE 2)

RAP 5: Caracteritzar la resiliència d'una destinació turística. (REPTE 2)

RAP 6: Avaluar la capacitat de resiliència d'una destinació a partir de la seva caracterització i les respostes que ha donat vers una crisi/xoc concret. (REPTE 2)

RAP 7: Caracteritzar de manera integrada el model de governança i de resiliència d'una destinació turística. (REPTE 3)

RAP 8: Proposar mesures de millora de la governança i de la resiliència d'una destinació turística. (REPTE 3)

CT4: Adoptar i promoure actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica, responsable i compromesa, envers els altres i reconèixer la diversitat.

RAP 1: Analitzar críticament les fortaleses i debilitats d'un sistema de governança turístic. (REPTE 1)

RAP 2: Identificar, caracteritzar i justificar la tria d'un cas d'estudi per la seva rellevància en el model de governança. (REPTE 1)

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en tres reptes. 

1. REPTE 1: Què volem dir quan parlem de "governança" del turisme?

2. REPTE 2: Com podem fomentar la resiliència de les destinacions turístiques?

3. REPTE 3: Proposeu un model de bona governança i resiliència en una destinació. 

Cadascun d'aquests reptes compta amb varis recursos d'aprenentatge (NIU), tant recursos interns de la UOC (mòduls didàctics) com externs (articles, informes, pàgines web, videos, etc.). A continuació es detallen els mòduls didàctics de l'assignatura i en quina activitat estan assignats: 

Mòdul didàctic 1- De govern a governança

Mòdul didàctic 2- Resiliència i destinacions turístiques

Mòdul didàctic 3- Els nous sistemes de gestió resilient de les destinacions turístiques resilients. Estudis de casos i models de bones pràctiques

Amunt

Amunt

Cada repte comptarà com s'ha comentat anteriorment a l'apartat de continguts amb diferents recursos d'aprenentatge, tant recursos interns de la UOC (mòduls didàctics) com externs (articles, informes, pàgines web, videos, etc.). La lectura de tots els recursos disponibles a l'aula és bàsica per respondre als exercicis i assolir els Resultats d'Aprenentatge i competències de cada repte.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt