Turisme creatiu, destinacions creatives Codi:  M6.514    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Turisme Creatiu, Destinacions Creatives posa al centre de l'aula una problemática molt actual a la que estem gairebé tots sensibilitzats en les nostres vides diàries, sigui perquè vivim en barris subjectes a la gentrificació, sigui perquè viatgem a destinacions que estant apostant per la creativitat com a nou factor d'atractivitat. És també una temática que genera molts estudis i lliteratura i és per aixó que dedicarem la primera part d'aquest módul a reflexionar sobre els differents plantejaments del que es defineix com a "ciutat creativa", els seus diversos models, les seves virtuts i les seves limitacions. Sempre ho farem a partir d'exemples contrets.

 

En la segona part relacionarem aquests models de desenvolupament amb les noves formes de turisme i més particularment amb el turisme creatiu. Estudiarem les seves característiques e interrelacions amb el que es considera con "destinacions creatives", siguin urbanes o d'altres tipus. Finalment, la tercera part es centrarà en casos concrets de turisme creatiu per tal d'adquirir els coneixements necessaris a l'hora de dissenyar projectes d'aquest ambit. Tot plegat, l'objectiu d'aquesta assignatura és no només fer-nos reflexionar sobre aquestes noves tendències sinó sobre tot incorporar-les als nostres propis projectes. 

Amunt

Aquesta és una assignatura pluridisciplinaria i estarà connectada amb l'actualitat del sector

Amunt

Pels continguts que abarca, aquesta assignatura es projecta a qualsevol dels camps professionals que el pla d'estudis del programa marca com a prioritaris

Amunt

Els coneixements necessaris per poder superar aquesta assignatura són els mateixos que s'indiquen com a requisitis per poder accedir al mateix.

Amunt

El Màster en Turisme Sostenible i TIC ha estat concebut perquè els estudiants adquireixin una sèrie de competències per convertir-se en agents de canvi dins de la indústria turística. De fet, una competència és una combinació de sabers (coneixements, habilitat i actituds) necessàries per a un actor específic per desenvolupar i arribar a una finalitat dins d'un context concret i segons unes condicions o estàndards establerts. Les competències del programa es van treballant de manera parcial en cadascuna de les assignatures fent que la superació de totes elles signifiqui que la persona està preparada per convertir-se activament en un agent capaç de fer propostes que generin canvis en la indústria turística de manera conscient.

 

Les competències bàsiques que es treballen en l'assignatura 'Turisme Creatiu, Destinacions Creatives' són:

CB1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

 

Les competències transversals que es treballen en aquesta assignatura són:

CT1- Capacitat per a l'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional de la disciplina.

 

Les competències específiques que s'aborden en aquesta assignatura són:

CE5 Dissenyar el procés complet d'engegada de nous productes i projectes d'empreses i serveis turístics, utilitzant les metodologies i els instruments de gestió adequats i identificant les diverses vies de finançament per dur-los a terme.

CE7 Dissenyar i desplegar accions de comunicació i promoció turística adaptades a mercats globals, utilitzant la xarxa i les solucions tecnològiques de manera efectiva.

Amunt

La creixent participació del turista en la creació del producte
Mecanismes de diàleg i col·laboració entre la demanda i els agents socials
Nous productes a partir del desenvolupament d'experiències participatives i creatives

Amunt

Entrevistas a expertos Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt