Pràctiques externes Codi:  M6.515    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de Pràctiques Externes és una assignatura optativa de 6 crèdits, que consisteix en la realització de pràctiques externes (presencials i/o en teletreball) en empreses reals.

Aquesta assignatura és l'escenari adequat per a posar en pràctica, especialment, els coneixements associats a les competències de tipus procedimental i actitudinal (intrapersonals i interpersonals), i per a reforçar l'adquisició d'aquestes competències mitjançant l'aprenentatge experimental.

Amunt

Els objectius de l'assignatura són:

 

-       Facilitar la presa de contacte de l'estudiant amb el món empresarial i la pràctica de les activitats professionals del sector turístic.

-       Avaluar si els conceptes i les competències adquirides per l'estudiant estan en relació amb les necessitats que demanda la realitat empresarial.

-       Millorar el desenvolupament professional i les possibilitats de promoció professional dels futurs graduats.

-       Realitzar una adequada valoració i avaluació de l'activitat desenvolupada per l'estudiant en un entorn professional real.

 

En aquest període de pràctiques, l'estudiant ha de treballar, com a mínim, 2 competències transversals i 4 competències específiques de la següent relació corresponent al Màster:

 

Competències transversals

 • Capacitat per a usar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional de la disciplina.
 • Aptesa per a treballar de manera productiva en un equip en xarxa o en un entorn virtual, internacional i multidisciplinari.
 • Capacitat d'iniciativa emprenedora i innovadora en l'àmbit professional.
 • Aptesa per a adoptar i promoure actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica, responsable, de compromís ètic respecte als altres i de reconeixement de la diversitat.

Competències específiques

 • Dominar i integrar críticament el significat i el rol de la sostenibilitat en l'activitat turística amb la finalitat d'afrontar els reptes d'entorns internacionals, complexos i dinàmics, i aprofitar les oportunitats a escala local.
 • Emprar i aprofitar de manera avançada les potencialitats de les TIC i les xarxes amb l'objectiu d'incrementar la capacitat competitiva, d'innovació i de cooperació de les organitzacions turístiques.
 • Elaborar estratègies de gobernança per implementar processos d'equitat i inclusió en les organitzacions turístiques.
 • Desenvolupar, implementar i avaluar instruments de gestió i planificació innovadors que tinguin en compte un desenvolupament sostenible des de la perspectiva mediambiental, sociocultural i econòmica.
 • Dissenyar el procés complet d'engegada de nous productes i projectes d'empreses i serveis turístics, utilitzant les metodologies i els instruments de gestió adequats i identificant les diverses vies de finançament per dur-los a terme.
 • Desenvolupar projectes de recerca aplicant metodologies d'investigació transdisciplinar i multidisciplinària a la realitat turística.
 • Dissenyar i desplegar accions de comunicació i promoció turística adaptades a mercats globals, utilitzant la xarxa i les solucions tecnològiques de manera efectiva.
 • Prendre decisions i resoldre problemes vinculats amb la gestió eficient de la informació i l'adopció i ús de solucions tecnològiques en les organitzacions turístiques.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt