TIC aplicades a la Comercialització Turística Codi:  M6.516    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura forma part del bloc de matèries optatives de la branca de tecnologies de la informació i la comunicació. El seu objectiu és eminentment pràctic i es fonamenta en la creació per part de l'estudiant d'un web d'una destinació turística específica (d'àmbit local, comarcal, regional...). Aquest web ha de presentar una proposta turística ubicada en una determinada destinació que ha d'incloure la comercialització de productes i serveis turístics ("experiències") amb criteris de sostenibilitat que hauran de quedar clarament reflectits i justificats en el resultat final de l'assignatura. Per tant, l'objectiu central de l'assignatura és que l'estudiant utilitzi la tecnologia per a crear una oferta turística amb marcats criteris de sostenibilitat per a la seva comercialització. Es proposen els Objectius de Desenvolupament Sostenible, com a una eina que pot ajudar a canalitzar l'assoliment d'aquest objectiu.

Per a l'elaboració d'aquest web, l'estudiant disposarà de les eines tecnològiques facilitades per Beroni, empresa informàtica líder en el mercat espanyol en software per a organitzacions turístiques. L'assignatura incorpora  una guia de l'usuari on s'expliquen a l'estudiant les eines que Beroni li facilita per a dur a terme els seus objectius. Aquesta eina, juntament amb la resta dels recursos didàctics que es proporcionen, han de facilitar que l'estudiant pugui aplicar els coneixements adquirits amb les assignatuers obligatòries del màster de manera pràctica.

Amunt

En el marc del Màster Universitari en Tursme, Sostenibilitat i TIC, l'assignatura forma part del conjunt d'assignatures optatives d'orientació professionalitzadora en ús avançat de les TIC en turisme. Té una càrrega de 3 crèdits ECTS.

 

 

Amunt

L'assignatura s'orienta en els àmbits de la planificació i gestió sostenible de les destinacions des de la perspectiva de la creació, promoció i comercialització de productes a partir de la utilització de les tecnologies de la informació. Aquesta assignatura identifica perfils professionals vinculats a la direcció d'institucions de promoció i de dinamització de productes i activitats turístiques (gerent de pla de dinamització, director de producte, responsable de promoció i comercialització, gestor de nous productes...) i també a responsables d'empreses de comercialització de productes i serveis turístics de destinacions que tenen com a eix central la sostenibilitat.

Amunt

L'assignatura es presenta com a una oportunitat per a aplicar de manera pràctica els coneixemenst assolits en el màster, a través de les tecnologies. Per tant, es recomanable haver cursat prèviament totes les asignatures obligatòries del màster.

Amunt

Es recomana haver cursat prèviament les assignatures obligatòries del màster.

Amunt

Competències bàsiques i generals

  • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous i poc coneguts dins dels contexts més ampli (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
  • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació, que sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Criteris d'acompliment 

- Identificar i analitzar un problema per a generar alternatives ed solució aplicant mètodes apresos.

- Utilitzar l'experiència i criteris apresos per a analitzar les causes d'un problema i construir una solució més eficient i eficaç.

- Sistematitzar coneixements personals i socials en relació a una situació.

- Realitzar projectes turístics de desenvolupament sostenible evaluant informació i determinant la seva rellevància en un context específic.

 

Competències transversals

  • Capacitat per a l'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional de la disciplina.
  • Capacitat d'iniciativa emprenedora i innovadora en l'àmbit professional

Criteris d'acompliment

- Crear un portal de promoció i comercialització d'una destinació turístística sostenible utilitzant les eines tecnològique adeqüades.

- Emprendre un projecte innovador utilitzant les potencialitats de les tecnologies de la informació per a cercar, organitzar, sintetitzar, analitzar i/o transformar la informació necessària per a assolir els objectius.

- Avaluar els riscs i les oportunitats vinculats als processos d'emprenedoria i innovació i seleccionar les àrees de millora on actuar.

 

Competències específiques

  • Prendre decisions i resoldre problemes  vinculats a la gestió eficient de la informació i l'adopció i ús de solucions tecnològiques, aprofitant les potencialitats de les TIC i les xarxes, amb la finalitat d'incrementar la capacitat competitiva, innovadora i transformadora de les organitzacions i les destinacions turístiques. 
  • Crear i desplegar accions de comunicació i promoció turística adaptades a mercats globals, utilizant la xarxa y les solucions tecnològiques de manera efectiva.

Criteris d'acompliment

- Comprendre quins són els elements essencials del procés de creació d'una proposta turística sostenible, tot identificant la problemàtica concreta a resoldre o respondre amb les tecnologies de la informaicó disponibles.

- Definir i implementar una estratègia de promoció i comercialització turística d'una destinaicó específica amb criteris de sostenibilitat.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'estructure en quatre fases:

INTRODUCCIÓ A L'ASSIGNATURA

L'assignatura s'estructura en forma d'elaboració de projecte. És per tant un assignatura molt pràctica. En  la primera fase del semestre es recomana la lectura dels recursos de l'assignatura, bàsicament la guia introductòria a la plataforma de Beroni. Aquesta lectura permetrà a l'estudiant familiaritzar-se amb l'eina informàtica i valorar el seu potencial per a assolir els objectius de l'assignatura, abans del disseny conceptual de la seva proposta.

DEFINICIÓ DEL PROJECTE

En aquesta fase, cal exposar la idea inicial del projecte de creació d'un portal que incorpori propostes concretes (paquets turístics) d'una determinada destinació per a la seva comercialització. Aquestes propostes han d'estar basades en criteris de sostenibilitat ben definits i argumentats i poden ser plantejades des d'una òptica pública, privada o mixta. Aquestes propostes han de tenir forma concreta de productes i serveis turístics a partir de la creació de paquets "d'experiències" ajustats a criteris de sostenibilitat que l'estudiant haurà de definir amb precisió. Les propostes han de facilitar l'aplicació de continguts i competències adquirits en assignatures obligatòries del Màster.

En aquesta fase encara no caldrà treballar amb les eines informàtiques. Es tracta de definir conceptualment el projecte, encara que aquest pugui experimentar canvis durant el semestre.

CONTINGUTS DEL PROJECTE 

Aquesta fase consta de dues etapes. En la primera, l'estudiant ha d'assumir el rol de dinamitzador de la destinació en la que es posa en marxa el projecte que proposa. Ha de seleccionar les ofertes concretes de productes i serveis que proposa comercialitzar segons les anàlisis prèvies fetes a la PAC 1. 

En la segona, cal buscar la fórmula d'expressar els productes de la manera més enriquidora i atractiva pels clients en una presentació de producte acurada.

IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE

El projecte va prenent forma i avançant. En les fases anteriors de la proposta, s'ha fet molta feina de reflexió estratègica i de definició de la idea inicial i de plasmació de les propostes en l'estructura interna del projecte que es vol tirar endavant. Aquesta fase s'ha de focalitzar en la visió i la percepció que els usuaris tindran de les propostes. El web ha de prendre forma ja en la plataforma de Beroni i per això s'han de configurar les seves característiques que veuran els clients potencials, així com algunes de les principals ofertes.

 

Amunt

L'assignatura presenta diversitat de recursos d'aprenentatge en diferents formats: manuals, capítols de llibre, guies, vídeos... amb l'objectiu de facilitar coneixements teòrics en la matèria i també documentació pràctica actualitzada.

En cada fase del projecte, s'indiquen els recursos didàctics bàsic i complementaris que cal consultar.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt