Sistemes d'Informació Geogràfica aplicats al turisme Codi:  M6.517    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Es tracta d'una assignatura eminentment pràctica, l'objectiu principal de la qual, és que els estudiants puguin conèixer i treballar amb software de SIG aplicats a la resolució de problemes en turisme. Per tal motiu els estudiants hauran d'entendre els conceptes principals d'anàlisi espacial i representació cartogràfica i dominar, a nivell d'usuari inicial, les tasques i funcions d'un software de SIG.

 

Amunt

L'assignatura és optativa de 3 crèdits. Aquesta assignatura permetrà als estudiants obtenir un fons de coneixement sobre cartografia i SIG que podrà aplicar en els seus projectes professionals. És d'especial interès saber que els coneixements obtinguts i el domini del software de SIG pot permetre als estudiants aplicar-ho al seu TFG en el cas que vulguin treballar temàtiques que requereixen procediments d'anàlisi espacial i de localització.

 

Amunt

L'assignatura és d'especial utilitat per als professionals involucrats en la planificació i gestió de destinacions, així com dóna coneixements per a ser aplicats en aquells camps professionals que requereixen de l'ús de la cartografia automatitzada i SIG.

 

Amunt

No cal tenir coneixements previs sobre SIG ja que el curs té un caràcter introductori i l'aprenentatge pràctic del SIG parteix de zero.

 

Amunt

El Máster en Turisme Sostenible i TIC ha estat concebut per tal que els estudiants adquireixin una sèrie de competències per convertir-se en agents de canvi dins de la indústria turística. De fet, una competència és una combinació de sabers (coneixements, habilitat i actituds) necessàries per a un actor específic per desenvolupar i arribar a una finalitat dins un context concret i segons unes condicions o estàndards establerts. Les competències del programa es van treballant de manera parcial en cadascuna de les assignatures fent que la superació de totes elles signifiqui que la persona està preparada per convertir-se activament en un agent capaç de fer propostes que generin canvis en la indústria turística de manera conscient.

En aquesta assignatura treballarem competències específiques, les quals estan vinculades als coneixements, habilitats i actituds per a l'activitat turística. En aquesta assignatura es treballaran les següents competències específiques:

 • Prendre decisions i resoldre problemes vinculats a la gestió eficient de la informació i a l'adopció i ús de solucions tecnològiques per aprofitar les potencialitats de les TIC i les xarxes i amb la finalitat d'incrementar la capacitat competitiva, innovadora i transformadora de les organitzacions i destinacions turístiques.

 • Desenvolupar, implementar i avaluar instruments de gestió i planificació innovadors que tinguin en compte un desenvolupament sostenible des de la perspectiva ambiental, sociocultural i econòmica.

 • Dissenyar el procés complet de posada en marxa de nous productes i projectes d'empreses i serveis turístics usant les metodologies i els instruments de gestió adequats i identificant les vies de finançament per a portar-les a terme.

Les competències transversals estan vinculades als coneixements, habilitats i actituds per a la pràctica professional en general i estan més relacionades amb la metodologia de l'aprenentatge i els principis del Màster que esteu seguint. En aquesta assignatura es treballaran les següents competències transversals:Capacitat per a l'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional de la disciplina.Tot plegat ens portarà a buscar assolir els següents objectius per a la vostra formació:

 1. Entendre el procediment d'anàlisi espacial i de representació cartogràfica del territori

 2. Conèixer els fonaments i utilitat aplicada dels sistemes d'informació geogràfica

 3. Conèixer les possibilitats d'aplicar SIG en turisme de forma aplicada per resoldre problemes de planificació i gestió

 4. Conèixer les operacions principals d'anàlisi d'un SIG

 5. Treballar amb software SIG que permeti realitzar tasques d'usuari a nivell inicial

 

Amunt

Mòdul 1. Sistemes d'informació geogràfica aplicats al turisme

 

Aquest mòdul té un caràcter introductori a l'assignatura i familiaritzarà els estudiants amb les nocions bàsiques sobre cartografia i anàlisi espacial així com sobre els components i aplicacions que permet fer un SIG. Aquestes qüestions s'expliquen a nivell teòric i a través d'exemples, però no inclouen la part pràctica de l'assignatura, la qual es desenvolupa a partir dels vídeos del tutorial d'aprenentatge sobre com fer funcionar un SIG.

 1. Anàlisi espacial

 2. La representació del territori

 3. Sistemes d'informació geogràfica

 4. Operacions d'anàlisi SIG

 5. Treball amb taules

 

Amunt

Sistemas de información geográfica aplicados al turismo XML
Sistemas de información geográfica aplicados al turismo DAISY
Sistemas de información geográfica aplicados al turismo EPUB 2.0
Sistemas de información geográfica aplicados al turismo MOBIPOCKET
Sistemas de información geográfica aplicados al turismo KARAOKE
Sistemas de información geográfica aplicados al turismo XML
Sistemas de información geográfica aplicados al turismo HTML5
Sistemas de información geográfica aplicados al turismo PDF
Sistemas de información geográfica aplicados al turismo OAI-MPH
Sistemas de información geográfica aplicados al turismo Audiovisual

Amunt

L'assignatura disposa d'un conjunt de vídeos que constitueixen un tutorial d'aprenentatge per a entendre el funcionament i exercitar l'ús de les principals funcions d'un SIG amb el software QGis.

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt