Sistemes d'Informació Turística avançats Codi:  M6.518    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura forma part del conjunt d'assignatures optatives del Master en Turisme Sostenible i TIC. Es tracta d'una assignatura que tracta en profunditat l'ús de la informació en les organitzacions turístiques. Se suggereix seguir-la en el segon semestre del primer any, quan ja s'han adquirit coneixements bàsics de sostenibilitat i aplicació de Tecnologies de la Informació i la Comunicació. D'aquesta forma s'aprofitaran totes les capacitats que es transmeten d'ús dels sistemes d'informació avançats en el sector.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del conjunt d'assignatures optatives del Master en Turisme Sostenible i TIC. Es tracta d'una assignatura que tracta en profunditat l'ús de la informació en les organitzacions turístiques. Se suggereix seguir-la en el segon semestre del primer any, quan ja s'han adquirit coneixements bàsics de sostenibilitat i aplicació de Tecnologies de la Informació i la Comunicació. D'aquesta forma s'aprofitaran totes les capacitats que es transmeten d'ús dels sistemes d'informació avançats en el sector.

Amunt

Tenint en compte la seva configuració, aquesta assignatura es projecta en qualsevol dels camps professionals als quals es dirigeix la titulació.

Amunt

En principi no es requereixen coneixements previs per poder seguir amb garanties aquesta assignatura. No obstant això, assignatures prèvies de Sostenibilitat i ús de Tecnologies de la Informació i les Comunicació en turisme són una bona base, no imprescindible, per a l'aprofitament potencial d'aquesta assignatura.

Amunt

És interessant realitzar l'assignatura en el segon semestre del primer curs de matrícula de la titulació. En aquest moment ja s'han adquirit coneixements bàsics de sostenibilitat Turística i aplicació de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació en turisme. A més, els coneixements que s'adquireixin en aquesta assignatura serviran per a qualsevol de les lineas d'especialització del master en el seu segon any i, especialment, a l'Orientació professional en "Ús avançat de les TIC en turisme".

Amunt

Els objectius de l'assignatura són:
-Que l'estudiant aprengui a través del treball de casos pràctics en que els sistemes d'informació s'integren a diferents organitzacions turístiques en tres àmbits diferents com són les destinacions turístiques, la intermediació turística i el sector hoteler.
-Que aprengui com s'integren al sector turístic les dinàmiques comunicació i els recursos d'informació per una millor gestió del negoci, un assoliment més eficient dels objectius de l'organització, tot dins d'un marc que garanteixi la sostenibilitat ambiental i social.
-Que sigui capaç d'identificar alguns dels principals factors clau que intervenen en la integració dels sistemes d'informació a la destinació, en la intermediació i l'hoteleria; i plantejar solucions que en garanteixin la seva eficàcia.

Amunt

Aquesta assignatura és el complement a l'assignatura "Gestió de sistemes d'informació en turisme" i està pensada per a posar en pràctica aquells continguts i coneixements apresos en aquella assignatura. Aquesta posada en pràctica es durà a terme a traves del treball d'estudis de tres cas que plantegen casos reals o copiats de la realitat perquè l'estudiant treballi els continguts apresos tot analitzant situacions possibles que poden sorgir a les empreses o en la seva activitat professional.
Si alguna vegada has tractat d'aprendre un nou concepte, és probable que t'hagis adonat que «saber» és diferent de «fer». Quan tenim l'oportunitat d'aplicar els nostres coneixements, la lliçó normalment es fa molt més real.

Amunt

Guía de estudio PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt