Tecnologies mòbils i nous canals Codi:  M6.519    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Tecnologies Mòbils i Nous Canales està pensada per introduir a l'alumne en les possibilitats dels dispositius mòbils en el sector turístic. Està dissenyada com una assignatura eminentment pràctica, però sense deixar de costat els coneixements teòrics que permetran desplegar les capacitats adquirits en altres assignatures, i en la pròpia assignatura en si mateix. 

Al llarg de la mateixa els alumnes comprenderan les possibilitats dels dispositius mòbils aplicats a turisme i les aplicacions mòbils més esteses. Ens aproparem també al concepte de SOLOMO (Social, Local i MObile) i dissenyarem una experiència turística mòbil geolocalizada usant tecnologia disponible a aquest efecte.  

La realització de les Proves d'Avaluació Contínua -recolzades amb material seleccionat- permitiran conèixer a l'estudiant totes les possibilitats de la tecnologia com a canal d'innovació turístic. Les extenses possibilitats d'ús dels dispositius mòbils en el sector turístic han de ser observades com una oportunitat de diferenciació i servei, que ha d'incloure caracteristicas de sostenibilitat per a les empreses i destinacions que els utilitzin.   

Amunt

L'assignatura és una de les optatives dins de l'Orientació profesionalizadora en Ús Avançat de les TIC en Turisme del Master en Turisme Sostenible i TIC. Se suggereix realitzar l'assignatura en el tercer trimestre d'una planificació a dos anys de finalització del Master.

En l'assignatura s'han de manifestar, per part dels estudiants, els coneixements adquirits en els dos primers semestres. D'aquesta forma, mitjançant la realització de PECs eminentment pràctiques -i d'interpretació de la realitat tecnològica i turística - ens introduirem en les potencialitats de la tecnologia mòbil aplicada, la geolocalización i la realitat augmentada. 

Amunt

Tenint en compte la seva configuració, aquesta assignatura es projecta en qualsevol dels camps professionals als quals es dirigeix la titulació.

Amunt

En principi no es requereixen coneixements previs per poder seguir amb garanties aquesta assignatura. No obstant això, s'iniciarà la mateixa amb aproximacions teòriques als principals conceptes al voltant de la tecnologia mòbil aplicada al turisme i la geolocalización; i se suposen adquirits els coneixements mínims de les assignatures planificades en de primer any de la titulació.

Amunt

És interessant realitzar l'assignatura en el segon any acadèmic de la titulació. Pel caràcter pràctic de l'assignatura s'esperá que es mostrin els coneixements adquirits en assignatures prèvies i bàsiques de la titulació, a més dels quals es requereixin en la present assignatura.

Amunt

OBJECTIUS

L'objectiu principal és que l'alumne comprengui les possibilitats de les tecnologies mòbils en la indústria turística, conegui les principals aplicacions del sector, es familiaritzi amb el concepte de SOLOMO, i realitzi la seva primera aproximació a la tecnologia mòbil mitjançant la georeferenciació i la realitat augmentada. 

Amb aquests objectius es pretenen treballar nombroses competències com són:

 

 

Competències bàsiques i generals:

 
-Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

-Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

-Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten - a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

-Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.

 

Competències transversals:


- Capacitat per a l'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional de la disciplina.

- Capacitat per treballar de manera productiva dins un equip en xarxa o en un entorn virtual, internacional i multidisciplinari.

- Capacitat d'iniciativa emprenedora i innovadora en l'àmbit professional.Competències específiques:


- Manejar i aprofitar de manera avançada les potencialitats de les TIC i les xarxes amb l'objectiu d'incrementar la capacitat competitiva, d'innovació i de cooperació de les organitzacions turístiques.

- Desenvolupar, implementar i avaluar instruments de gestió i planificació innovadors que tinguin en compte un desenvolupament sostenible des de la perspectiva mediambiental, sociocultural i econòmica.

- Dissenyar i desplegar accions de comunicació i promoció turística adaptades a mercats globals, utilitzant la xarxa i les solucions tecnològiques de manera efectiva.


- Identificar i prendre decisions sobre les solucions tecnològiques més adequades per a les organitzacions turístiques.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són eminentment pràctics i es desenvoluparan en les PECs a realitzar. Les tres PECs planificades al llarg de l'assignatura tindran els següents continguts relacionats:

PAC 1: Acostament teòric a les tecnologies mòbils aplicades al turisme, aplicacions, màrqueting mòbil i especial atenció al concepte de SOLOMO.

PAC 2: Planificació de cas pràctic aplicat de georeferenciació i realitat augmentada al voltant del turisme.

PAC 3: Desenvolupament del cas pràctic aplicat utilitzant la tecnologia disponible a aquest efecte i conclusions teòric-pràctiques adquirides. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt