Mètodes de Recerca Qualitatius Codi:  M6.522    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura transversal explorarà la teoria i la pràctica de la recerca qualitativa segons la seva rellevància per als diferents programes de Màster Universitari (MU) dels Estudis d’Economia i Empresa (EiE) a la UOC.

L’assignatura dóna una visió panoràmica de què és la recerca qualitativa i se centra en proporcionar als estudiants tota una sèrie d'eines metodològiques per fer recerca qualitativa i alhora mantenir un enfocament específic a cada àrea temàtica de les que provenen els estudiants dels diferents programes MU (Responsabilitat  Social Corporativa, Turisme, Sostenibilitat i les TIC, Màrqueting Digital, Anàlisi de l'Entorn Econòmic). D’aquesta manera, es presentaran els principals marcs metodològics i tècniques de recollida i d'anàlisi de dades, i s'assentaran les bases per a interpretar i valorar els resultats de la recerca en el context de cada àmbit temàtic dels MUs. Com a tòpic transversal, els continguts i les activitats avaluades de l’assignatura s’enfocaran en el camp de l’economia col·laborativa.

Està pensada per als estudiants dels MU d’EiE que volen desenvolupar el seu coneixement de la recerca qualitativa en preparació per la seva pròpia recerca de Treball Final de Màster o Doctorat.  Per això, s’enfoca en explorar la relació entre un conjunt de tècniques per a diferents tipus de dades i les qüestions epistemològiques i teòriques més amples com a fil conductor de la recerca qualitativa.

El contingut se centra en aquells elements de la recerca qualitativa (marcs, estratègies, mètodes, tècniques) que són específics de les Ciències Socials i Econòmiques (és a dir, que no són emprats per les Ciències Naturals), que estan clarament orientats cap a la interpretació; accepten el repte de la subjectivitat; valoren el discurs propi de persones, grups o comunitats, i; busquen la comprensió d'allò que tenen de més particular els fenòmens del comportament humà, entesos com a fenòmens de significat en el seu context interpersonal, social i cultural. Aquest contingut dóna a l'alumne/a la oportunitat de conèixer tant els plantejaments com les pràctiques investigadores i professionals corresponents a aquest enfocament metodològic, tots els quals s'apleguen sovint sota el nom global de Mètodes Qualitatius, i d'aprendre les bases de la seva utilització tant en l'àmbit aplicat com en la recerca.

En aquest sentit, té com a objectiu central donar a l’estudiant una base solida de la metodologia qualitativa tant al nivell de marcs metodològics (marcs teòrics i intel•lectuals que es relacionen la pràctica de fer recerca qualitativa) com de tècniques de recerca qualitativa disponibles per als estudiants que vulguin cursar un Treball Fi de Màster amb alguna orientació qualitativa de l’itinerari de recerca dels seus respectius MUs, incloent-hi entrevistes de recerca, grups de focus, anàlisi de discurs, etnografia (i netnografia) i anàlisis visuals.

Amunt

Aquest curs d'introducció a les metodologies qualitatives està especialment dissenyat perquè puguin accedir estudiants procedents de diferents disciplines interessats a conèixer i aprofundir en aquesta perspectiva d'investigació per a l'anàlisi d'aspectes relacionats amb la Societat de la Informació i el Coneixement.

És una assignatura obligatòria dins de l'itinerari d'investigació i recomanada en els altres itineraris.

Amunt

L'assignatura pretén donar a l'alumne/a la oportunitat de conèixer tant els plantejaments com les pràctiques investigadores i professionals corresponents a aquest enfocament metodològic, tots els quals s'apleguen sovint sota el nom global de Mètodes Qualitatius, i d'aprendre les bases de la seva utilització tant en l'àmbit aplicat com en la recerca. Aquests aprenentatges tindrien molta rellevància per a les sortides professionals associades amb la recerca i la consultoria, a més de tenir una connexió estreta amb els dominis de la política pública i la governança on es precisen de coneixements en profunditat de situacions polèmiques i reptes socio-politics, mediambientals, culturals etc.

Amunt

Els estudiants poden provenir d'àmbits disciplinaris molt diversos i amb diferents nivells de coneixement de les metodologies qualitatives. El curs s'adapta a aquests diferents nivells. No cal doncs tenir uns coneixements previs, al mateix temps que es procurarà que aquells estudiants que en tinguin puguin avançar amb les lectures complementàries i a partir de la realització de la seva experiència pràctica.

Amunt

Aquest curs és obligatori per l'itinerari de recerca i està especialment recomenat per l'itinerari de Cultura. Dins d'aquets itinerari, és convenient cursar aquest curs abans del curs de comunitats virtuals.

Amunt

L’assignatura adreçarà  temes claus, els debats i les controvèrsies pertinents a l’hora de dissenyar, avaluar i aplicar els estudis de recerca qualitatius.

Objectius:
 • Identificar i entendre el context dels principis claus de la recerca qualitativa.
 • Demostrar una conscienciació crítica d'una gamma ampla de tècniques de recerca qualitativa.
 • Obtenir experiència pràctica d'emprendre la col•lecció de dades qualitatives.
 • Adquirir experiència pràctica de alguns mètodes d'anàlisi  de dades qualitatives i la seva presentació.
 • Fer connexions entre l'empíric i els temes metodològics i epistemològics implicats en el els treballs de camp i poder reflexionar de forma crítica segons la seva experiència pròpia.
 • Desenvolupar treballs en grup, exposicions orals, i habilitats escrites.
 • Poder, si escau, utilitzar la recerca qualitativa com a part d'una aproximació de mètodes mixtes.
Competències bàsiques:

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Competències específiques:

 • Desenvolupar projectes de recerca aplicant metodologies d'investigació transdisciplinària i multidisciplinària a la realitat dels diferents MUs.
 • Desenvolupar  tasques de recerca i/o assessorament i/o formació, intern i/o extern dels camps dels diferents MUs.

Competències transversals:

 • Capacitat per a treballar de manera productiva dins d'un equip en xarxa o en un entorn virtual, internacional i multidisciplinari.
 • Capacitat per a adoptar i promoure actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica, responsable, de compromís ètic, respecte envers els altres i reconeixement de la diversitat.
 • Analitzar, sintetitzar i desenvolupar el pensament crític i reflexiu, sobre la base del coneixement acadèmic i del coneixement aplicat a la pràctica professional.
 • Aplicar metodologies avançades d'anàlisi de la informació per a una millor presa de decisions en l'àmbit dels diferents MU.

Amunt

A.      Continguts transversals

 

Mòdul 1

La Metodologia Qualitativa en els Estudis d’Economia i Empresa – Perspectives Teòriques i Qüestions de Disseny

 

Mòdul 2

Tècniques Qualitatives en la Recerca en el Context dels Estudis d’Economia i Empresa

 

Mòdul 3

Metodologies Qualitatives i els Estudis d’Economia i Empresa: Exemples i Casos d’Estudi

 

Mòdul 4

L’Entrevista

 

B.      Continguts temàtics

Tot seguint la necessitat de tenir a l’aula materials rellevants per a cadascú de les àrees dels MU, a l’aula hi ha disponibles articles temàtics de recerca on s'han fet servir diferents metodologies qualitatives i on hi ha aplicabilitat per a cada àmbit dels MUs. També s’hi indicaran altres recursos digitals com a bases de dades qualitatives que es puguin fer servir a l’hora de fer les activitats pràctiques i que també siguin rellevants als temes dels diferents MU d'Economia i Empresa.

Igual que en l’assignatura de recerca quantitativa, com a temàtica principal es treballarà el tòpic de l’economia col·laborativa en el context dels estudis d’economia i empresa i per tant, les activitats avaluades prendran el seu enfocament central d’aquest tòpic.

Amunt

L'anàlisi del discurs en les ciències socials PDF
El análisis del discurso en las ciencias sociales PDF
El grup de discussió i l'observació participant PDF
L'entrevista PDF
El grupo de discusión y la observación participante PDF
La entrevista PDF

Amunt

Altres recursos

SAGE Research Methods Map

Explore the research methods terrain, read definitions of key terminology, and discover content relevant to your research methods journey

http://srmo.sagepub.com/methodsmap

Method Map (Koppa)

https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/en/methodmap

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt