Temes de Recerca avançada en turisme sostenible i TIC Codi:  M6.523    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Temes de Recerca Avançada en Turisme Sostenible i TIC (M6.523) es centra en exposar la manera com organitzar un treball científic d'investigació sobre turisme sostenible i en com procedir per elaborar un disseny d'investigació eficaç i pertinent. L'assignatura ofereix una perspectiva interdisciplinària i aporta diferents pautes de treball des de diferents àmbits científics interessats per l'estudi del turisme sostenible.

L'objectiu principal és que els estudiants aprenguin a estructurar, organitzar i reconèixer les parts integrants d'un treball de recerca en turisme sostenible i a escollir els mètodes d'investigació més apropiats per treballar problemes de recerca en turisme sostenible. Un segon objectiu és treballar des d'una perspectiva transdisciplinar, així com conèixer i aprendre mètodes de diferents disciplines aplicats a la solució de problemes en turisme sostenible. Finalment l'assignatura pretén proporcionar una visió de la sostenibilitat des del punt de vista de la investigació acadèmica, per la qual cosa es repassaran els treballs teòrics i de recerca sobre turisme sostenible que actualment plantegen visions avançades i innovadores tant a nivell metodològic com conceptual.

Cal remarcar que en aquesta assignatura no es pretén que es realitzi un projecte d'investigació de turisme sostenible, sinó que s'aprendrà a dissenyar el mètode de treball, des d'una perspectiva transdisciplinar, que prèviament, exigeix qualsevol projecte d'investigació.

Finalment, cal afegir l'assignatura està concebuda des de la perspectiva de gènere, cosa que ens portarà a treballar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i de gènere que es puguin trobar a l'àmbit de la recerca. Com que el gènere s'experimenta conjuntament amb altres identitats també socialment construïdes (com la classe social, l'etnicitat, la raça, la sexualitat o la diversitat funcional, entre d'altres) partirem d'una mirada interseccional i analitzarem les maneres de fer recerca allunyades de qualsevol forma de discriminació.

Amunt

Temes de Recerca Avançada en Turisme Sostenible i TIC és una assignatura optativa de 4 crèdits destinada a aprendre a dissenyar un projecte d'investigació a partir del mètode científic. Aquesta assignatura pretén que al finalitzar els estudiants siguin capaços d'abordar problemes d'investigació concrets en turisme sostenible aportant tècniques i mètodes de treball que permetin tractar-los amb la finalitat d'aportar millores concretes. En aquest sentit l'assignatura serà de gran utilitat per als estudiants que pretenguin avançar en l'itinerari de recerca del Màster, especialment en relació a la confecció d'un adequat disseny d'investigació per al seu treball de final de màster.

Amunt

L'assignatura es projecta fonamentalment en el progrés de la carrera acadèmica mitjançant la redacció d'articles científics, tesines o tesis doctorals. No obstant això existeix també una part aplicada que aborda la resolució de problemes de sostenibilitat pel que pot orientar-se també a diferents camps professionals com la gestió de destinacions, la planificació turística, la planificació i ordenació del territori i la consultoria turística i d'ordenació territorial

Amunt

No es requereixen. És molt recomanable, però, haver cursat assignatures bàsiques sobre sostenibilitat i turisme així com tenir un nivell de comprensió mitjà-alt de lectura tècnica en anglès.

Amunt

El Máster en Turisme Sostenible i TIC ha estat concebut per tal que els estudiants adquireixin una sèrie de competències per convertir-se en agents de canvi dins de la indústria turística. De fet, una competència és una combinació de sabers (coneixements, habilitat i actituds) necessàries per a un actor específic per desenvolupar i arribar a una finalitat dins un context concret i segons unes condicions o estàndards establerts. Les competències del programa es van treballant de manera parcial en cadascuna de les assignatures fent que la superació de totes elles signifiqui que la persona està preparada per convertir-se activament en un agent capaç de fer propostes que generin canvis en la indústria turística de manera conscient.

En aquesta assignatura treballarem competències específiques, les quals estan vinculades als coneixements, habilitats i actituds per a l'activitat turística. En aquesta assignatura es treballaran les següents competències específiques:

 • Incorporar la dimensió social del turisme
 • Identificar els processos globals de canvi socio-ambiental
 • Coneixement avançat en la gestió de la informació

Les competències transversals estan vinculades als coneixements, habilitats i actituds per a la pràctica professional en general i estan més relacionades amb la metodologia de l'aprenentatge i els principis del Màster que esteu seguint. En aquesta assignatura es treballaran les següents competències transversals:

 •  Capacitat per a l'ús i l'aplicació de les TIC

 Tot plegat ens portarà a buscar assolir els següents resultats d'aprenentatge per a la vostra formació:

 • Conèixer les principals aportacions teòriques en matèria de sostenibilitat turística
 • Conèixer i aplicar mètodes i tècniques de recerca, quantitatives i qualitatives, per a la solució de problemes de sostenibilitat en turisme
 • Aprendre a dissenyar projectes de recerca en turisme sostenible

Amunt

Mòdul 1. Temes de recerca avançada en turisme sostenible des de la perspectiva de l'Antropologia

En aquest mòdul s'aborden els principals debats sobre turisme, les tendències de recerca i els principals temes que s'han treballat, així com les eines i mètodes de treball amb que s'explica des del camp de l'Antropologia del Turisme

Mòdul 2. Temes de recerca avançada en turisme sostenible des de la perspectiva de l'Economia

Aquest segon mòdul es treballarà a base d'articles.

Mòdul 3. Temes de recerca avançada en turisme sostenible des de la perspectiva de la Geografia

En aquest mòdul s'aborden els principals debats sobre turisme, les tendències de recerca i els principals temes que s'han treballat, així com les eines i mètodes de treball amb que s'explica des del camp de la Geografia del Turisme

Al final de cadascun dels mòduls s'explica, des d'un punt de vista crític, la metodologia de treball sobre recerca en turisme sostenible a partir d'un article acadèmic real sobre turisme sostenible.

 

Amunt

Recomendaciones sobre el trabajo en equipo en red Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt