Tèc. d'Investigació aplicades a les Ciències Polítiques Codi:  M7.004    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
En aquesta asignatura s'explica l'estructura i la lògica de la metodologia en ciència política, perquè l'estudiant pugui començar a dur a terme una recerca científica en aquest àmbit. És a dir, que n'aprengui els passos fonamentals, sigui conscient dels reptes i decisions al quals cal fer front, i conegui les eines que pot fer servir. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de sentir-se capaç de dur a terme una recerca des de la formulació del marc teòric fins a l'anàlisi estadística de les dades.
Les pràctiques són fonamentals en aquesta assignatura perquè només amb exercicis pràctics es pot aprendre realment quina és la dinàmica, el funcionament i les normes de la investigació empírica. Sovint el material en paper ofereix una visió general, d'estat de la qüestió, i no es pot endinsar ni explicar en detall algunes de les tècniques d'investigació o les anàlisis estadístiques. Per tant, les pràctiques ajudaran l'estudiant a completar els coneixements i aplicar-los realment.
L'assignatura s'inicia amb un mòdul genèric sobre el procés de la recerca, continua amb un mòdul dedicat a les dades, i finalment examina les tècniques quantitatives i les qualitatives.
 
En el primer mòdul s'examinen i desglossen les dues fases generals de la investigació empírica: el marc teòric i el disseny empíric. Cada fase general es compon de diverses etapes que segueixen un ordre lògic i coherent entre elles. De la formulació teòrica (preguntes, hipòtesis, variables) es passa a l'operacionalització de la teoria, i després, gràcies a l'operacionalització i a la disponibilitat de diferents mètodes i tècniques, se seleccionen i s'analitzen les dades per a comprovar les hipòtesis establertes en el marc teòric.
 
En el segon mòdul ens centrem en les diferents regles de la inferència que cal tenir presents a l'hora de determinar què hemd'observar i estudiar quan fem recerca. Ens referim principalment a la manera com hem de procedir per seleccionar els casos i les variables que volem estudiar de manera no esbiaixada, sense errors de mesura, amb precisió i eficiència.
 
En el tercer i quart mòdul es tracten concretament els mètodes i tècniques de recerca. Un cop hem determinat què volem investigar (formulació teòrica: preguntes, hipòtesis, variables), hem de definir com ho volem investigar: quin disseny empíric emprarem (operacionalització, mètodes, tècniques, selecció de dades i anàlisi). Dins del disseny empíric mereix una atenció a part la tria de mètodes i tècniques. El mètodes són procediments d'inferència científica que varien segons la manera com es contrasten les hipòtesis i es fa l'anàlisi explicativa. Les tècniques d'investigació són més aviat procediments de recollida de dades, però normalment amb un mètode determinat es fa servir sobretot un tipus de tècniques i no d'altres. En els mòduls ens referim a tècniques qualitatives i tècniques quantitatives. Les tècniques qualitatives com ara l'observació, l'entrevista en profunditat, els grups de discussió i l'anàlisi de contingut normalment es fan servir amb el mètode de l'estudi de casos, mentre que les tècniques quantitatives com l'enquesta o l'experiment s'utilitzen amb el mètode estadístic.
 
En tot cas, en els mòduls expliquem en detall aquestes tècniques i fem èmfasi en la necessitat de complementar-les: tot mètode i tècnica corresponent prioritza uns criteris metodològics concrets i té avantatges i inconvenients, però s'ha demostrat que les recerques més completes des del punt de vista explicatiu provenen d'estudis on s'han combinat tècniques quantitatives i qualitatives. Tanmateix, l'investigador novell haurà de començar a poc a poc i centrar-se a la pràctica en un tipus de tècnica i mètode determinat.

 

Amunt

OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA:

1. Aprendre a dissenyar correctament una investigació quant a la capacitat explicativa, la selecció de casos i variables, la combinació de tècniques i mètodes, i les limitacions i els recursos existents.

2. Aprendre a elaborar informes, estudis o treballs empírics fent servir dades de la realitat social i política extretes mitjançant tècniques quantitatives i/o qualitatives d'anàlisi.

3. Dominar el procés i etapes de la investigació empírica, i la lògica que segueixen (deducció, coherència, observabilitat).

4. Prendre consciència de les decisions, problemes i reptes de la investigació empírica.

5. Adonar-se de la importància del desenvolupament teòric a l'hora de fer recerca empírica.

6. Conèixer les regles de la inferència que es refereixen a la selecció eficient, precisa i no esbiaixada de casos i variables que es volen estudiar.

7. Conèixer les tècniques quantitatives i qualitatives més importants, els avantatges i inconvenients que tenen i la necessitat de complementar-les.

8. Aprendre a aplicar acuradament l'anàlisi estadística univariada, divariada i multivariada, segons els tipus de variables, relacions entre les variables, mètodes emprats i objectius de la recerca.

9. Conèixer bàsicament algunes de les anàlisis estadístiques més importants: les de tendència central i dispersió, taules de contingència, correlació r de Pearson, anàlisi de la regressió, etc.

10. Aprendre a fer representacions i presentacions visuals de les dades.

Amunt

Mòdul didàctic 1: El procés d'investigació social i política

1. El procés d'investigació social i política: etapes, lògica i reptes

2. El marc teòric de la recerca

3. El disseny empíric de la recerca

Mòdul didàctic 2: Procediments i decisions per a determinar que s'observarà

1. Selecció de casos

2. Selecció de variables

Mòdul didàctic 3: La recerca quantitativa

1. Les tècniques quantitatives en la ciència política. Combinació amb les qualitatives

2. L'enquesta

3. L'experiment

4. L'anàlisi estadística de les dades:

4.1. Estadística descriptiva univariant

1. Introducció a l'estadística

2. Tabulacions de freqüències i gràfics univariants

3. Mesures de localització, tendència central, distribució i forma

4.2. Estadística descriptiva multivariant

1. Introducció a l'estadística multivariant

2. Conceptes bàsics per a l'anàlisi multivariant

3. Eines per a l'anàlisi descriptiva multivariant: taules i gràfics

4. Mesures d'associació i correlació

5. Introducció a l'anàlisi amb tres o més variables

Mòdul didàctic 4: La recerca qualitativa

1. Introducció a la recerca qualitativa

2. Les tècniques qualitatives

Amunt

La frontera interior. Anàlisi del discurs: un exemple sobre "racisme" PDF
Mostreig PDF
Tècniques d'anàlisi de dades XML

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt