Institucions i processos polítics a Espanya Codi:  M7.014    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura es centra en l'estudi del desenvolupament recent de les institucions i processos polítics a Espanya i la seva configuració actual. En especial, dos elements del sistema polític són objecte d'atenció: les regles de joc (sistema electoral, relacions govern-parlament, etc.) i els actors polítiques (partits, moviments socials...). A l'hora d'analitzar les característiques i el rendiment d'aquests dos elements del sistema polític es té compte el seu context històric i socioeconòmic.

L'assignatura està dividida en quatre unitats d'aprenentatge. La primera és de caràcter històric i fa un anàlisi del desenvolupament del actual sistema polític espanyol, amb especial atenció al període de la transició democràtica. En la segona unitat s'examinen les principals institucions polítiques de la democràcia espanyola. A continuació, s'analitzen les característiques dels actors més significatius que participen en el sistema polític espanyol. L'última unitat s'ocupa del sistema de partits i eleccions a Espanya.

Amunt

Institucions i processos polítics a Espanya és una assignatura optativa dels itineraris professional i de recerca del Màster d'Anàlisi Polític. No requereix coneixements específics previs, tot i que és recomanable haver cursat prèviament assignatures amb un contingut politològic més general. D'aquesta manera, es poden aplicar eines teòriques treballades en altres assignatures (per exemple, sobre els processos de democratització o el disseny de institucions) a un cas concret: el sistema polític espanyol.

Amunt

En Sistema Polític Espanyol es treballaran especialment les següents competències del pla d'estudis:

a) Competències transversals

 - Ser capaç de interpretar textos, documentació, informes i articles acadèmics en anglès.

- Ser capaç de gestionar informació i processos de comunicació en l'àmbit de l'anàlisi política mitjançant les TIC.

 - Capacitat per a la gestió i per a la decisió sobre un conjunt complex i divers de dades i fonts documentals.

 - Aprenentatge permanent i continua actualització.

- Comunicar-se correctament tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera, oralment i per escrit i en contextos diversos, resultant convincent i adaptant el missatge i els medis utilitzats a les característiques de les situacions i les audiències.

b) Competències específiques

- Diagnosticar una realitat complexa i diversa de l'àmbit social i polític a un nivell local o global a través de l'elaboració d'informes o estudis de qualitat que permetin la seva comprensió per a la presa de decisions.

- A partir d'un coneixement profund sobre les conseqüències de les diferents regles de decisió, assessorar estratègicament a organitzacions complexes sobre el disseny o redisseny dels seus processos de presa de decisions.

- Avaluar el rendiment i la qualitat de les institucions polítiques i assessorar en el disseny i redisseny que contribueixi a la seva millora.


De forma més específica, l'assignatura pretén assolir els següents objectius:

- Aplicar un conjunt d'eines de l'anàlisi politològic al sistema polític espanyol.

- Conèixer el desenvolupament històric i institucional del sistema polític espanyol.

- Conèixer els principals trets de les institucions polítiques espanyoles i el seu rendiment.

- Conèixer les principals característiques dels actors més destacats del sistema polític espanyol i les seves dinàmiques.

- Situar l'anàlisi del sistema polític espanyol en el seu context històric i socioeconòmic.

Amunt

L'assignatura està estructurada en quatre unitats d'aprenentatge.

 

Unitat 1. El passat autoritari i la transició a la democràcia

Unitat 2. Les institucions democràtiques: característiques i rendiment.

Unitat 3. Els actors polítics: organització d'interessos i cultura política.

Unitat 4. Sistema de partits i eleccions.

Amunt

Amunt

Juntament amb els materials de l'assignatura en paper, els estudiants hauran de treballar uns materials específics de cada unitat d'aprenentatge. Les GES detallaran els materials (papers, recursos en línia, etc.) de cada unitat.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt