Comportament electoral Codi:  M7.018    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'objectiu d'aquesta assignatura és l'estudi de les relacions entre el ciutadà i la política a través de l'anàlisi del comportament electoral. Al llarg del curs es treballaran els conceptes, tendències i enfocaments principals sobre la matèria, des d'un punt de vista teòric i empíric, i des d'una òptica comparada tant en l'espai (entre diferents sistemes democràtics) com en el temps. El curs posarà especial èmfasi en treballar amb dades de resultats electorals i enquestes d'opinió pública, per tal que l'estudiant es familiaritzi amb les fonts i la metodologia pròpia de la disciplina i sigui capaç d'analitzar de manera rigorosa i adequada diferents qüestions relacionades amb l'àmbit del comportament electoral (com, per exemple, la participació electoral, l'abstencionisme, l'explicació de vot, etc.). L'estudi del comportament electoral constitueix un dels nuclis centrals de la ciència política i ofereix instruments conceptuals i metodològics molt enriquidors per a la formació de qualsevol analista polític. 

 

Amunt

L'assignatura està relacionada amb d'altres assignatures del Pla d'Estudis com ara Institucions i processos polítics a Espanya o Partits Polítics i Sistema Electoral. Des d'un punt de vista metodològic, s'hi tractaran mètodes i tècniques estudiades a l'assignatura de Tècniques d'Investigació Aplicades a la Ciència Política. 

 

 

Amunt

Competències transversals
 • Ser capaç d'interpretar textos, documentació, informes i articles acadèmics en anglès.
 • Ser capaç de gestionar informació i comunicació dins l'àrea de l'anàlisi política a través de les TIC.
 • Capacitat per a la gestió i la decisió sobre un conjunt complex i divers de dades i fonts documentals.
 • Aprenentatge permanent i contínua actualització.
 • Comunicar-se correctament tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera, oralment i per escrit i en contextos diversos, de manera convincent i adaptant el missatge i els mitjans emprats a les característiques de les situacions i l'audiència.

Competències específiques

 • Diagnosticar una realitat complexa i diversa de l'àmbit social i polític a un nivell local o global a través de l'elaboració d'informes o d'estudis d'alta qualitat que permetin la comprensió per a la presa de decisions.
 • A partir del coneixement profund sobre les conseqüències de les diferents regles de decisió, assessorar estratègicament organitzacions complexes sobre el disseny o redisseny dels seus processos de presa de decisions i les seves repercussions.
Objectius d'Aprenentatge:
 • Conèixer els principals conceptes, models, teories i enfocaments que existeixen per explicar el comportament electoral.
 • Conèixer les fonts de dades i la metodologia necessària per dur a terme anàlisis sobre el comportament electoral.
 • Saber quines són les preguntes teòriques i empíriques que es plantegen des de la disciplina del comportament electoral, des de les més bàsiques fins a les més avançades, i reflexionar sobre les diferents respostes que s'hi han donat.
 • Assolir un nivell d'expertesa suficient, tant pel que fa el domini dels conceptes com dels instruments analítics i metodològics, que permetin a l'estudiant arribar a treure conclusions pròpies sobre informació electoral de manera rigorosa i raonada.

Amunt

Al llarg del curs es treballaran diferents aspectes relacionats amb el comportament electoral, que, a grans trets, podríem resumir en tres blocs: un primer bloc centrat en l'anàlisi de les eleccions en els sistemes polítics democràtics i els diferents aspectes metodològics lligats a l'anàlisi de resultats electorals; un segon bloc en què s'estudia el fenomen de la participació electoral, des d'una perspectiva comparada i temporal; i finalment un tercer bloc basat en l'explicació del vot, és a dir, a intentar respondre perquè els ciutadans voten per un partit polític o altre.

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt