Relacions internacionals Codi:  M7.020    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de Relacions Internacionals proporciona els conceptes i els instruments d'anàlisi indispensables per a comprendre la dinàmica i el funcionament del sistema internacional. Per tant, és d'interès per tots aquells estudiants que vulguin especialitzar-se en l'àmbit de la política internacional i els afers exteriors. En efecte, l'assignatura ofereix els elements i les claus necessàries per analitzar i interpretar els mecanismes complexos de la política mundial així com els temes principals que formen part de l'agenda política internacional, des del rigor acadèmic i analític propis d'aquesta disciplina. El funcionament de l'assignatura està basat en la lectura d'articles de gran rellevància amb el doble objectiu de familiaritzar l'estudiant amb autors i debats importants de la disciplina de les relacions internacionals, i estimular al mateix temps la reflexió crítica a partir de raonaments lògics i ben fonamentats.

 

Amunt

L'assignatura de Relacions Internacionals manté una afinitat temàtica amb l'assignatura optativa de Governança Global. També es relaciona amb d'altres assignatures optatives que aprofundeixen en àrees geopolítiques concretes com Europa i la Governabilitat Global, o Middle-East and Democracy.  

Amunt

Competències transversals: 

 • Capacitat per interpretar textos, documentació, informes i articles acadèmics en anglès.
 • Gestió d'informació a través de les TIC.
 • Capacitat per gestionar i prendre decisions sobre un conjunt complex d'informació
 • Aprenentatge permanent.
 • Comunicació en la llengua pròpia i estrangeres de manera adequada. 


Competències específiques:

 • Diagnosticar una realitat complexa i diversa de l'àmbit social i polític a través de l'elaboració d'informes o estudis d'alta qualitat.
 • Dissenyar les estratègies més adequades per a les organitzacions en un entorn complex i canviant.
 • Assessorar estratègicament a organitzacions sobre els processos de presa de decisió i les seves repercussions.
 • Avaluar l'impacte de polítiques, decisions i estratègies a traves de les tècniques i metodologies d'anàlisi més avançades.


 Objectius d'Aprenentatge: 

 • Dominar els conceptes teòrics i els instruments d'anàlisi específics de la disciplina de les relacions internacionals.
 • Entendre i analitzar de manera crítica i raonada, els esdeveniments, el desenvolupament i les transformacions del sistema internacional contemporani.
 • Comprendre les principals fractures que caracteritzen el sistema internacional i la seva evolució al llarg del temps.
 • Argumentar i raonar sobre fenòmens polítics rellevants en l'àmbit de les relacions internacionals a partir d'uns estàndards acadèmics d'alta qualitat.

Amunt

Els continguts de l'assignatura giren al voltant de cinc grans eixos:

 • Mòdul 1: En aquest primer mòdul es plantegen els enfocaments teòrics més rellevants per a l'estudi de les relacions internacionals amb l'objectiu que l'estudiant comprengui els principals marcs teòrics i conceptuals a través dels quals s'analitza la política internacional.
 • Mòdul 2: En el segon mòdul se centra en l'estudi dels principals instruments d'anàlisi del sistema internacional: l'estat i les organitzacions internacionals, així com l'estructura del sistema internacional.
 • Mòdul 3: El tercer mòdul se centra en l'estudi i l'anàlisi de les dues principals fractures que han caracteritzat el sistema internacional contemporani, i la seva evolució: la fractura est-oest i la fractura centre-perifèria.
 • Mòdul 4: El quart mòdul de l'assignatura analitza el fenomen de la globalització, especialment la globalització econòmica, i la seva relació amb la problemàtica del desenvolupament. 
 • Mòdul 5: En cinquè mòdul analitza en profunditat els processos de transformació i de canvi que caracteritzen el sistema internacional contemporani i es posarà especial èmfasi en tractar qüestions lligades a l'actualitat de la política mundial.

Amunt

Conceptes centrals de les relacions internacionals XML
Conceptes centrals de les relacions internacionals DAISY
Conceptes centrals de les relacions internacionals EPUB 2.0
Conceptes centrals de les relacions internacionals MOBIPOCKET
Conceptes centrals de les relacions internacionals HTML5
Conceptes centrals de les relacions internacionals PDF
Noves tendències teòriques i grans debats actuals de les relacions internacionals XML
Noves tendències teòriques i grans debats actuals de les relacions internacionals DAISY
Noves tendències teòriques i grans debats actuals de les relacions internacionals EPUB 2.0
Noves tendències teòriques i grans debats actuals de les relacions internacionals MOBIPOCKET
Noves tendències teòriques i grans debats actuals de les relacions internacionals HTML5
Noves tendències teòriques i grans debats actuals de les relacions internacionals PDF
Els actors de les relacions internacionals XML
Els actors de les relacions internacionals DAISY
Els actors de les relacions internacionals EPUB 2.0
Els actors de les relacions internacionals MOBIPOCKET
Els actors de les relacions internacionals HTML5
Els actors de les relacions internacionals PDF
Temes i tendències del sistema internacional global XML
Temes i tendències del sistema internacional global DAISY
Temes i tendències del sistema internacional global EPUB 2.0
Temes i tendències del sistema internacional global MOBIPOCKET
Temes i tendències del sistema internacional global HTML5
Temes i tendències del sistema internacional global PDF
Visions del món. Les bases teòriques consolidades de les relacions internacionals XML
Visions del món. Les bases teòriques consolidades de les relacions internacionals DAISY
Visions del món. Les bases teòriques consolidades de les relacions internacionals EPUB 2.0
Visions del món. Les bases teòriques consolidades de les relacions internacionals MOBIPOCKET
Visions del món. Les bases teòriques consolidades de les relacions internacionals HTML5
Visions del món. Les bases teòriques consolidades de les relacions internacionals PDF

Amunt

A banda del material didàctic de base (Introducció a les Relacions Internacionals) que es pot trobar a l'apartat "Materials i Fonts" de l'aula, els estudiants han de treballar en profunditat un seguit de lectures obligatòries que seràn convenientment adjuntades a cadascuna de les Guies d'Estudi dels mòduls. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt