Europa i la Governabilitat Global Codi:  M7.024    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La Unió Europea constitueix una experiència única d'integració política a nivell internacional. Està formada per vint-i-vuit països membres, funciona a través d'un marc polític plural i complex, abasta una població de més de 500 milions de persones i emergeix com un actor global de primer ordre en l'escena internacional. D'ençà els primers passos, després de la Segona Guerra Mundial, el projecte de construcció europea ha anat creixent i evolucionant fins a configurar un sistema polític propi que, en termes comparats, s'ha guanyat el qualificatiu de "sui generis".

L'objectiu d'aquest curs consisteix en aprofundir en els temes cabdals del projecte de construcció europea i aportar les eines analítiques, metodològiques i conceptuals necessàries per abordar l'estudi de la Unió Europea com a fenomen polític. L'assignatura està plantejada com una anàlisi exhaustiva de la història, desenvolupament i estat actual del sistema polític de la Unió Europea, i en particular de les seves polítiques i institucions. S'hi tractaran qüestions relacionades amb el funcionament institucional, els mecanismes de presa de decisió o l'impuls de polítiques europees. S'estudiaran els reptes i contradiccions a les qual ha de fer front, com ara les tensions entre la sobirania dels estats membres i la dinàmica d'integració, els debats sobre el dèficit democràtic o la constitució europea, o el paper que juga i pot jugar la Unió Europea en un context cada vegada més globalitzat.

Amunt

L'assignatura d'Europa i la Governabilitat Global manté una certa afinitat temàtica amb les assignatures de Política Comparada i d'Integració Política, tot i que es limita al cas particular de la Unió Europea i els seus estats membres. També es relaciona amb les altres assignatures de l'àrea d'estudis internacionals (com ara Relacions Internacionals i Governança Global) i, juntament amb assignatures optatives com Middle East and Democracy i Institucions Polítiques de l'Amèrica Llatina, aporta al Màster la possibilitat d'aprofundir en l'estudi d'una àrea geopolítica concreta.

Amunt

 Competències transversals
 
Ser capaç d'interpretar textos, documentació, informes i articles acadèmics en anglès.
Ser capaç de gestionar informació i comunicació dins l'àrea de l'anàlisi política a través de les TIC.
Capacitat per a la gestió i la decisió sobre un conjunt complex i divers de dades i fonts documentals.
Aprenentatge permanent i contínua actualització.
Comunicar-se correctament tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera, oralment i per escrit i en contextos diversos, de manera convincent i adaptant el missatge i els mitjans emprats a les característiques de les situacions i l'audiència.
 
Competències específiques
 
Diagnosticar una realitat complexa i diversa de l'àmbit social i polític a un nivell local o global a través de l'elaboració d'informes o estudis d'alta qualitat que permetin la comprensió per a la presa de decisions.
 
A partir d'un coneixement profund sobre les conseqüències de diferents regles de decisió, assessorar estratègicament organitzacions complexes sobre el disseny i redisseny dels seus processos de presa de decisió i les seves repercussions.
 
Avaluar el rendiment i la qualitat de les institucions polítiques i assessorar sobre el disseny que pugui contribuir a la seva millora.
 
Objectius d'aprenentatge:
 
Conèixer i saber posar en context els principals esdeveniments històrics que han marcat el procés d'integració europea
 
Analitzar des de la ciència política les diferents propostes teòriques que han intentat explicar el fenomen de la Unió Europea i avaluar-ne críticament els continguts
 
Analitzar l'entramat organitzatiu de la Unió Europea i el funcionament intern de les seves institucions tenint en compte tant els diferents processos de decisió com la diversitat d'actors i d'interessos implicats
 
Avaluar i analitzar diferents polítiques públiques de la Unió Europea i els efectes que han tingut en el procés d'integració europea
 
Identificar i valorar el paper que la Unió Europea pot jugar com a actor polític en l'escenari internacional

Amunt

Els continguts de l'assignatura comprenen quatre eixos bàsics d'estudi que s'aniran desenvolupant de manera aprofundida al llarg del curs, amb l'acompanyament de lectures i articles acadèmics especialitzats.

 • El primer eix se centra en l'evolució històrica del procés de construcció europea des dels seus orígens fins a l'actualitat; es posarà l'accent en l'anàlisi dels moments clau que han acabat marcant el sentit i l'orientació del projecte europeu.
 • El segon eix d'estudi engloba l'anàlisi de les diferents idees i teories que expliquen el procés de construcció europea des de la perspectiva de la ciència política, tenint en compte la seva singularitat a nivell comparat.
 • El tercer eix analitzarà a fons el complex sistema institucional i organitzatiu que dóna cos a la Unió Europea, des dels principals òrgans decisoris fins a les xarxes d'interessos organitzats que incideixen en la configuració de les polítiques europees.
 • Finalment, l'últim eix d'estudi servirà per avaluar els resultats de la governança europea a través de l'anàlisi de les seves polítiques principals en àrees clau com la política de cohesió, la política monetària o la política exterior i de defensa comuna.

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt