Els marcs institucionals i jurídics de la gestió cultural Codi:  M7.201    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura presenta els principals eixos i temes que componen el camp de coneixement del Dret de la Cultura. Aquesta especialització en l'àmbit del dret està permetent avançar en la intervenció jurídica vinculant la cultura als drets fonamentals en el context internacional i també a les legislacions culturals dels estats. 

S'introdueix primer a l'estudiant en el context i definició del dret de la cultura per aprofundir després en la legislació i la institucionalització del sector. Es dedica especial atenció a la qüestió del dret d'autor i la propietat intel·lectual des d'una perspectiva històrica així com una reflexió sobre aquesta qüestió en l'era digital. 

Finalment, l'assignatura proposa un recorregut pels models nacionals de les polítiques culturals internacionals i pels principals programes i iniciatives per a la cultura a Europa i a Espanya.

Amunt

OBJECTIUS 
 • Coneixement dels conceptes i principis del dret de la cultura relacionats amb la gestió cultural 
 • Comprensió i adquisició de recursos per a l'argumentació en relació al debat sobre dret d'autor i propietat intel·lectual
 • Identificació dels models nacionals d'institucionalitat de la cultura des d'una perspectiva comparada
 • Capacitat de recerca d'informació referent a la institucionalitat i marcs jurídics de la cultura a diferents nivells (local, regional, nacional i internacional)
COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals:
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 
 • Competència per analitzar el sistema cultural en les societats contemporànies en les seves diferents dimensions a partir de la identificació de la seva particularitat i el tractament de la informació necessària. 
Competències transversals: 
 • Competència per realitzar diferents tipus d'anàlisi, comprendre situacions amb accedir a documentació i bibliografia relativa al seu camp d'acció.
Competències específiques: 
 • Competència per a construir un perfil i una deontologia professional autònoma i crítica a partir dels intercanvis amb altres gestors culturals locals i internacionals, de manera individual o mitjançant associacions professionals.
 • Capacitat per aplicar els marcs normatius i legislatius de referència per a l'activitat cultural local, nacional i internacional en el desenvolupament de la seva funció com a gestor cultural.

Amunt

Els principals eixos plantejats són els següents: 
 • El dret de la cultura 
 • El dret d'autor i la propietat intel·lectual. El dret d'autor en l'era digital 
 • Els formats de la institucionalitat cultural  
 • La Unió Europea i els programes i iniciatives per a la cultura 
 • Relacions culturals internacionals

Amunt

El dret de la cultura XML
El dret de la cultura DAISY
El dret de la cultura EPUB 2.0
El dret de la cultura MOBIPOCKET
El dret de la cultura HTML5
El dret de la cultura PDF
Idees generals i conceptes bàsics de propietat intel·lectual XML
Idees generals i conceptes bàsics de propietat intel·lectual DAISY
Idees generals i conceptes bàsics de propietat intel·lectual EPUB 2.0
Idees generals i conceptes bàsics de propietat intel·lectual MOBIPOCKET
Idees generals i conceptes bàsics de propietat intel·lectual HTML5
Idees generals i conceptes bàsics de propietat intel·lectual PDF
Marcs institucionals i legislatius de la gestió cultural XML
Marcs institucionals i legislatius de la gestió cultural DAISY
Marcs institucionals i legislatius de la gestió cultural EPUB 2.0
Marcs institucionals i legislatius de la gestió cultural MOBIPOCKET
Marcs institucionals i legislatius de la gestió cultural HTML5
Marcs institucionals i legislatius de la gestió cultural PDF
Cooperació i relacions culturals internacionals XML
Cooperació i relacions culturals internacionals DAISY
Cooperació i relacions culturals internacionals EPUB 2.0
Cooperació i relacions culturals internacionals MOBIPOCKET
Cooperació i relacions culturals internacionals HTML5
Cooperació i relacions culturals internacionals PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt