El sector de les arts plàstiques i visuals Codi:  M7.204    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'objectiu d'aquesta assignatura és familiaritzar l'alumnat amb les característiques fonamentals del sector de les arts plàstiques i visuals en les seves diverses manifestacions des de la perspectiva de la gestió cultural. Per tant aquesta assignatura se centra en les estructures que construeixen el sector, en les relacions que s'estableixen entre els diferents agents que intervenen en el desenvolupament de les arts plàstiques i visuals actuals, així com les condicions en què desenvolupen la seva tasca .

Per poder donar a l'alumnat una visió global, aquesta matèria afronta l'anàlisi del sector des de diferents perspectives, com la creació, la producció, la distribució/difusió, la recepció/consum, la participació, etc., ja que la gestió requereix comprendre les dinàmiques complexes mitjançant les que s'articulen aquests processos entre si.

Amunt

OBJECTIUS

 • Entendre les arts plàstiques i visuals, la seva evolució i canvi en el context de les indústries culturals contemporànies.
 • Conèixer i comprendre les dinàmiques de la cadena de valor de l'art, així com la interrelació i la complementarietat de cada baula de la cadena.
 • Identificar la relació que s'estableix entre els processos de creació de les arts plàstiques i visuals, els agents i els canals de difusió.
 • Conèixer i comprendre el funcionament dels diferents elements que configuren el sistema artístic estatal i internacional.
 • Ser capaç de reflexionar de manera argumentada i fonamentada sobre la situació del sector en el context global actual.

COMPETÈNCIES 

Competències bàsiques i generals: 

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi 
 • Competència per incorporar-se i adaptar-se a una funció de gestió cultural en diferents àmbits, contextos i nivells amb creativitat i innovació i respectant la diversitat cultural i les diferents expressions culturals.

Competències transversals:

 • Competència per identificar necessitats, situacions, problemàtiques i oportunitats culturals de l'entorn que requereixin una intervenció professional i especialitzada. 

Competències específiques: 

 • Competència avançada per reconèixer les especificitats dels diferents sectors culturals i creatius i la seva aplicació en les accions pròpies de la gestió cultural. 

Amunt

Per assolir aquests objectius, aquesta assignatura desenvoluparà diverses activitats:

Activitat 1. EL CONTEXT: ecosistema dels espais i projectes d'arts plàstiques i visuals

La primera activitat de l'assignatura consisteix a identificar els espais, organitzacions i agents que formen l'ecosistema de les arts visuals del territori proper a l'alumnat i, un cop realitzat aquest primer mapeig, escollir un dels espais o projectes detectats per fer un estudi de cas que permeti conèixer-ne el model d'activitat i gestió, així com els fonaments, els coneixements que contribueix a produir, com els transmet i per a qui.

Activitat 2. LES CONDICIONS: la dimensió legal, econòmica i laboral de l'art

La segona activitat explora les diferents problemàtiques pel que fa als drets i els deures propis del món de les arts visuals. Tot i les reivindicacions del sector, la desregulació i la desprotecció del treball artístic és endèmica, i la situació de precarietat econòmica i laboral continua sent preocupant per a un alt percentatge del món de l'art. Per entendre aquesta paradoxa, aquesta activitat proposa una aproximació crítica al marc laboral, econòmic i legal on s'inscriu l'art, així com a les diverses problemàtiques que l'envolten.

Activitat 3. ELS DEBATS: canvis i reptes al sector de les arts plàstiques i visuals

La tercera activitat proposa elaborar una investigació sobre alguns dels canvis i reptes que caracteritzen el panorama actual del sector de les arts plàstiques i visuals al país o territori que sigui més familiar a l'alumnat. Aquesta tasca proporcionarà una primera radiografia sobre les necessitats que caldria atendre i les potencialitats que s'haurien de considerar tant des de les administracions públiques com des de les iniciatives privades i ciutadanes.

Activitat 4. L'ACCIÓ: proposta d'intervenció en l'àmbit de les arts plàstiques i visuals

L'última activitat pren com a punt de partida alguna de les propostes de millora detectades a l'espai o projecte d'arts plàstiques i visuals elegit a l'activitat 1, així com els aprenentatges estructurals realitzats a les activitats 2 i 3, per proposar un projecte efectiu de transformació.

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt