Lletres i sector editorial Codi:  M7.205    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura "Lletres i sector editorial" ofereix un panorama el més ampli possible sobre dos àmbits que poques vegades van junts: d'una banda el món de l'edició (indústria, mercat, processos del llibre) i de l'altra el món dels lectors i la lectura i tot el que aquesta representa. És evident que ambdós mons estan relacionats (pel llibre, per exemple, com objecte emblemàtic), però ben poques vegades són abordats i estudiats alhora, fent l'esforç de veure allò que els articula, que els fa parts d'un sector (d'un sistema) de fet comú.

Amunt

L'assignatura és optativa i s'imparteix en el primer semestre del Màster de Gestió Cultural (UOC, UdG).

Amunt

Aquesta assignatura aportarà a l'estudiant uns coneixements i una expertesa que li permetran desenvolupar-se millor, i amb més capacitat emprenedora, en els nous models de negoci que s'estan generant a l'entorn del llibre.

Amunt

 • Entendre les lletres com quelcom divers, complex, significatiu i (malgrat tot) articulat.
 • Conèixer els diferents passos del procés editorial.
 • Identificar els diferents protagonistes (i les seves feines) dins del procés editorial.
 • Prendre consciència de les dimensions del sector editorial i de la importància d'aquesta indústria.
 • Identificar i valorar el paper (històric i actual) del lector i la lectura.
 • Conèixer diferents estratègies de promoció i foment de la lectura.
 • Que l'estudiant sigui capaç de relacionar el punt de vista històric, cultural, d'ofici i industrial que conflueixen en un llibre.
 • Que l'estudiant sigui capaç de contextualitzar el valor de la lectura en el món contemporani.

Amunt

Mòdul 1. Les lletres: un panorama

Mòdul 2. El procés editorial

Mòdul 3. Lectures i lectors

Amunt

Figures de l'edició literària: entrevistes amb els protagonistes del sector Audiovisual
Autor: Juan Pablo Villalobos Audiovisual
Agent literària: María Lynch Audiovisual
Scout literària: Laia Pérez Audiovisual
Editora: Valeria Bergalli Audiovisual
Dissenyadora gràfica: Clara Juan Audiovisual
Traductor: Joaquín Fernández-Valdés Roig-Gironella Audiovisual
Llibretera: Isabel Sucunza Audiovisual
Crític cultural: David Guzman Audiovisual

Amunt

L'estudiant disposa dels materials didàctis de l'assignatura i d'una selecció de lectures i recursos en format digital a l'espai de Recursos de l'aula.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt