Els agents culturals com a actors socials Codi:  M7.208    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Els agents culturals són els actors de la gestió cultural i de la vida cultural. L'assignatura s'inicia amb l’anàlisi del sector específic de la cultura des d’una perspectiva econòmica i social. Es treballen després les definicions del perfil professional del gestor cultural que s'ha anat configurant recentment, i es relacionen amb els reptes
socials que plantejats pels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 

L'assignatura tanmateix, també dedica temps i espai al coneixement d'un altre dels actors fonamentals de la vida cultural i la gestió cultural, la figura de l'artista o creador.

Amunt

OBJECTIUS 
 • Comprendre el concepte d'agent cultural i el seu rol com a dinamitzador de la vida cultural d'una comunitat, societat
 • Comprendre el paper específic de l'Estat nació com a agent cultural
 • Entendre els conceptes bàsics de l'Administració pública, els seus nivells i les competències i funcions entre cada un d'ells
 • Analitzar el concepte del tercer sector i les seves connotacions en diferents contextos, així com el paper de cada tipus d'agrupació i la seva relació amb les polítiques culturals
 • Conèixer les característiques especials dels agents del tercer sector i la seva relació amb la cultura, així com els seus impactes socioculturals i econòmics
 • Identificar les característiques del sector privat en cultura i entendre la gestió cultural com una gestió de serveis i les repercussions d'aquest enfocament.
 • Conèixer l'evolució de les empreses culturals i les oportunitats i reptes als quals s'enfronten en relació a l'avanç de les TIC.
 • Identificar les bases per a la creació d'una empresa cultural
 • Identificar diferents pràctiques, exemples i estructures dels diferents tipus d'agents culturals que ens proporcionin elements de referència per a la comprensió de la seva acció i la seva relació amb el sector cultural 
COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals: 
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Competència per analitzar el sistema cultural en les societats contemporànies en les seves diferents dimensions a partir de la identificació de la seva particularitat i el tractament de la informació necessària.
Competències transversals:
 • Competència per organitzar el propi treball d'acord amb la seva funció en una estructura organitzativa, les característiques del projecte amb iniciativa i capacitat de lideratge. 
Competències específiques:
 • Capacitat per identificar, establir relacions i construir sinergies de planificació i actuació cultural amb els diferents agents i referents del territori d'actuació (administració pública, sector privat i tercer sector).
 • Competència per a construir un perfil i una deontologia professional autònoma i crítica a partir dels intercanvis amb altres gestors culturals locals i internacionals, de manera individual o mitjançant associacions professionals.

Amunt

Els principals eixos de continguts es concreten en: 
 • El sector de la cultura: professions i agents culturals en el marc de les polítiques culturals
 • Gestió cultural des de les estructures de l'administració pública. Els creadors i el sector públic 
 • Gestió cultural des del tercer sector no lucratiu: funció i organització. Els creadors i el tercer sector 
 • Gestió cultural des de la inicitiva privada: professionals, artistes, empreses i indústria cultural. Els creadors i el sector privat.

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt