Metodologies per a la investigació cultural Codi:  M7.212    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Metodologies per a la investigació cultural és optativa per obtenir el títol de Màster universitari de Gestió Cultural.

Conèixer les metodologies de recerca és una necessitat del profesional en l'ámbit de la cultura; saber en quin moment es pot utilitzar un o un altre mètode és un gran avantatge que li permetrà desenvolupar projectes de recerca encertats o avaluar de forma més acurada els projectes que es presentin en l'activitat professional. 

La finalitat de l'assignatura és practicar les tècniques de recerca a partir d'un projecte concret. No es tracta que l'estudiant acabi sent un expert o experta en una técnica o metodología determinada sinó de reflexionar sobré què vol dir fer recerca en aquest àmbit, distingir quines són les eines que tenim al nostre abast i saber utilitzar-les en el moment adequat i adequades a les preguntes i objectiu de la recerca.

És per tant, una assignatura recomanable per a preparar el Treball de Fi de Màster. 

Amunt

"Metodologies per a la investigació cultural" forma part del bloc d'assignatures metodològiques del Màster Universitari en Gestió Cultural i equival a 5 crèdits ECTS. Es tracta d'una assignatura que, en conjunt amb Disseny de Projecte, proporcionarà a l'estudiant una àmplia visió sobre les eines que pot utilitzar tant si es dedica a la investigació aplicada en l'àrea com si vol avaluar la seva labor com a gestor.

Amunt

Apropar-se a les metodologies qualitatives i complementàries a les quantitatives permetrà a l'estudiant tenir eines a l'hora d'enfrontar la investigació cultural. La gestió cultural és un camp fèrtil que ha donat pas a una sèrie de noves professions entre les quals s'inclou la labor de l'investigador o analista, ja sigui des del camp acadèmic, institucional o empresarial. L'administració pública, les associacions d'artistes, les associacions culturals, ONG, empreses dedicades a la cultura, espais naturals protegits, etc. requereixen, cada vegada més, de professionals suficientment preparats per a atendre les seves demandes. Tenint en compte aquests factors, pensem en una persona professional de la gestió cultural que estigui preparada en aquest camp i pugui treballar com a: avaluador/a d'exposicions i d'activitats culturals, director/a d'estudis de públic, consultor/a en aquestes àrees, analista de projectes per a l'establiment d'activitats, de nous centres, investigador, etc.

Amunt

No és necessiten coneixements previs específics. Es pretén que l'assignatura doni una panoràmica que permeti a l'estudiant adquirir els coneixements necessaris per assumir estudis i recerques en el camp de la gestió cultural.

Amunt

 

L'assignatura enfortirà les següents competències del marc general del Máster:

 

Competències bàsiques i generals:

CB1. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB5. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

CG3. Competència per gestionar el coneixement necessari per al desenvolupament de funcions professionals i de recerca en el camp de la gestió de la cultura amb pensament crític i compromís ètic.

Competències transversals:

CT2- Competència per realitzar diferents tipus d'anàlisi, comprendre situacions amb accedir a documentació i bibliografia relativa al seu camp d'acció.

Competències específiques:

CE2. Capacitat de desenvolupar una recerca avançada en l'àmbit de la gestió de la cultura i les polítiques culturals formulant preguntes adequades i rellevants als objectes d'estudi propis del sector, utilitzant les metodologies d'investigació de forma coherent, i presentant resultats originals amb rigor i claredat .

CE7. Capacitat d'adaptar, actualitzar i aplicar els instruments i tècniques de gestió operativa a projectes, productes i serveis culturals.

Amunt

L'objecte d'aquesta matèria és el de capacitar l'estudiant per realitzar una investigació en l'àmbit de la gestió cultural basat en un enfocament qualitatiu procedent de les Ciències Humanes i Socials. Donada l'orientació del màster, es tractaran particularment els mètodes qualitatius i la seva complementarietat amb els mètodes d'investigació quantitatius. Aquesta assignatura permetrà a l'estudiant poder assentar les bases metodològiques del seu futur projecte de fi de màster a través de continguts teòrics i pràctics.

La matèria s'articula a partir de tres eixos: en primer terme es concreta la diferent utilitat i usos dels mètodes qualitatiu i quantitatiu en la gestió cultural. S'analitza la utilitat i aportacions del mètode qualitatiu a la investigació en ciències socials, i s'estudien les diferents perspectives teòriques i principals escoles. En segon terme, s'incideix en l'aplicació de les diferents tècniques de recollida de dades, i la seva utilitat per a l'investigador cultural, fent especial èmfasi en l'àmbit de la gestió de la cultura. En tercer terme, s'aborda l'anàlisi de les dades qualitatives, tant des de la construcció de les categories i marc analític com les diferents metodologies d'anàlisi (de contingut i discursiu). Tot això a partir d'estudis de cas, mitjançant la pràctica dels mateixos estudiants i que pugui ser útil pel desenvolupament de l'apartat metodològic de les investigacions que desenvoluparan més endavant com a Treball de Fi de Màster.
 

 

Temes generals:

- Introducció al disseny d'investigació 

- La pregunta de recerca

- Les fonts d'informació i mètodes de recollida de dades

- L'anàlisi de les dades, categories analítiques i el model d'anàlisi

- L'anàlisi de les dades (textuals, visuals) i l'enfocament de contingut i discursiu

En resum, es vol introduir l'assignatura, aclarir les diferències entre mètode quantitatiu i qualitatiu, la utilitat i aportacions del qualitatiu, conèixer les diferents perspectives teòriques i principals escoles. També conèixer els diferents mètodes que poden fer-se servir.

Amunt

Tipologia documental PDF
Fonts institucionals i sistemes d'informació col·laboratius PDF
Arxivística. Els arxius en la recerca i la difusió de la història PDF
Fonts i serveis d'informació PDF
L'entrevista com a pràctica cultural PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt