Disseny de projectes d'anàlisi, estudis i consultoria Codi:  M7.224    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

"Disseny de projecte, anàlisi estudis i consultoria" és optativa per obtenir el títol de Màster universitari de Gestió Cultural. L'objectiu d'aquesta assignatura és acompanyar l'estudiant en el desenvolupament de les diferents etapes del procés de disseny, elaboració i redacció d'un projecte d'estudi de consultoria i anàlisi relacionat amb àmbits diversos de la cultura.

 

Es pretén que l'estudiant sàpiga distingir quins són els diferents components d'un projecte (ja sigui de recerca, d'anàlisi o d'avaluació, ja sigui d'un encàrrec o de la pròpia feina), les eines que té al seu abast, i com utilitzar-les en el moment adient.

 

Aquesta assignatura permetrà a l'estudiant fer front al TFM i a altres projectes semblants al llarg de la seva vida professional en la gestió cultural.

Amunt

Aquesta assignatura presenta un especial interès per a tots aquells estudiants que vulguin dedicar-se a la recerca i l'anàlisi cultural. La gestió cultural és un camp fèrtil que ha donat pas a una sèrie de noves professions entre les quals s'inclou la labor de l'investigador, ja sigui des del camp acadèmic, institucional, empresarial, o del tercer sector. Així doncs, l'assignatura dona les bases necessàries perquè l'estudiant pugui treballar com a: avaluador d'exposicions i d'activitats culturals, director d'estudis de públic, consultor en aquestes àrees, analista de projectes per a l'establiment d'activitats, de nous centres, gestor de projectes, etc. Cal saber que, si els estudiants ho demanen, podran accedir als programes de doctorat (tal com expliciten els criteris generals regulats per llei en relació amb els màsters), això sí, tot  acomplint amb els requisits que cada programa de doctorat estipuli.

Amunt

Es recomana cursar aquesta assignatura el segon semestre del màster.

Amunt

 

 

 

Competències bàsiques i generals:

CB1. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB5. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

CG3. Competència per gestionar el coneixement necessari per al desenvolupament de funcions professionals i de recerca en el camp de la gestió de la cultura amb pensament crític i compromís ètic.

Competències transversals:

CT2- Competència per realitzar diferents tipus d'anàlisi, comprendre situacions amb accedir a documentació i bibliografia relativa al seu camp d'acció.

Competències específiques:

CE1- Capacitat per dissenyar, elaborar i avaluar projectes d'intervenció cultural en el sector tant en el camp de les polítiques públiques i les indústries culturals i creatives privades.

CE2. Capacitat per desenvolupar una recerca avançada en l'àmbit de la gestió de la cultura i les polítiques culturals formulant preguntes adequades i rellevants als objectes d'estudi propis del sector, utilitzant les metodologies d'investigació de forma coherent, i presentant resultats originals amb rigor i claredat.

 
OBJECTIUS
 • Definir i planificar un projecte d'estudi, anàlisi i consultoria a nivell de màster amb autonomia i complint els terminis previstos.
 • Capacitat per a localitzar les fonts necessàries per al disseny del projecte a dur a terme i citar correctament.
 • Preparar un estat de la qüestió sobre el tema a desenvolupar.
 • Estructurar un treball de consultoria a nivell de màster.
 • Reflexionar de manera productiva sobre el propi procés d'aprenentatge.
 

Amunt

 

La matèria se centra en les diferents etapes del procés de disseny, elaboració i redacció d'un projecte d'estudi de consultoria i anàlisi relacionat amb àmbits diversos de la cultura i té per objectiu acompanyar l'estudiant en aquest procés.

 

Entre els aspectes que es treballaran es troben els següents:

 

 • Elecció del tema
 • Recerca de bibliografia i altres fonts
 • Acotació del problema i del tema a analitzar
 • Preparació de l'estat de la qüestió
 • Citació, presentació d'evidències i bibliografies
 • Argumentació i estructura del treball

 

Tot seguit es detalla l'índex de continguts que es veuran a l'assignatura:

 

Mòdul didàctic 1

Introducció al disseny d'investigació

Mòdul didàctic 2

Els primers passos. Elaboració d'un mapa conceptual.

Mòdul didàctic 3.

Establiment del context del treball: lloc, públic objectiu

Mòdul didàctic 4

Anàlisi de la viabilitat del projecte

 

Amunt

Disseny de projectes d'investigació XML
Disseny de projectes d'investigació DAISY
Disseny de projectes d'investigació EPUB 2.0
Disseny de projectes d'investigació MOBIPOCKET
Disseny de projectes d'investigació XML
Disseny de projectes d'investigació HTML5
Disseny de projectes d'investigació PDF
Disseny de projectes d'investigació OAI-MPH
Guia de Projecte. Màster en Gestió Cultural. Itinerari A XML
Guia de Projecte. Màster en Gestió Cultural. Itinerari A DAISY
Guia de Projecte. Màster en Gestió Cultural. Itinerari A EPUB 2.0
Guia de Projecte. Màster en Gestió Cultural. Itinerari A MOBIPOCKET
Guia de Projecte. Màster en Gestió Cultural. Itinerari A HTML5
Guia de Projecte. Màster en Gestió Cultural. Itinerari A PDF
Guia de Projecte. Màster en Gestió Cultural. Itinerari B XML
Guia de Projecte. Màster en Gestió Cultural. Itinerari B DAISY
Guia de Projecte. Màster en Gestió Cultural. Itinerari B EPUB 2.0
Guia de Projecte. Màster en Gestió Cultural. Itinerari B MOBIPOCKET
Guia de Projecte. Màster en Gestió Cultural. Itinerari B HTML5
Guia de Projecte. Màster en Gestió Cultural. Itinerari B PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt