Disseny d'experiència d'usuari i interfícies Codi:  M7.450    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura de Disseny d'Interfícies de Videojocs està concebuda per nodrir i amplificar la creativitat de tot l'estudiantat, emmarcant-la en el repte d'idear interfícies d'usuari intuïtives i eficients per a videojocs. El propòsit d'aquesta assignatura és incentivar una anàlisi crítica de les funcions i característiques de les interfícies d'usuari dins l'àmbit dels videojocs, fomentant d'aquesta manera la transferència i aplicació de les millors pràctiques i el saber acumulat en el desenvolupament de nous projectes. La dimensió pràctica de l'assignatura es veu potenciada i enriquida a través d'un estudi en profunditat dels conceptes i elements que conformen la interfície d'usuari (UI) en un videojoc, així com de les implicacions i aplicacions que d'aquestes se'n deriven en relació amb la seva vessant professional.

Amunt

Dins del context del Màster en Disseny i Desenvolupament de Videojocs, aquesta assignatura es troba íntimament relacionada amb la de Programació de Videojocs 2D. A més, es vincula de manera particular amb els diversos continguts traçats en l'Itinerari 1: Creació d'Experiències de Joc. Per a un seguiment i aprofitament òptim de l'assignatura, es recomana tenir experiència prèvia amb el motor de jocs Unity.

Amunt

El contingut d'aquesta assignatura està primordialment orientat cap a l'àrea professional del desenvolupament de videojocs, amb un enfocament particular en la comprensió i la implementació d'interfícies d'usuari. L'objectiu fonamental és assegurar que les persones que interactuen amb els nostres jocs gaudeixin d'una experiència d'usuari positiva, gratificant i totalment immersiva.

Amunt

Per a un seguiment i aprofitament òptim de l'assignatura, es recomana tenir experiència prèvia amb el motor de jocs Unity.

Amunt

Competències bàsiques i generals

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Aplicar els coneixements adquirits i solucionar problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • Comunicar conclusions, coneixements i raons a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Analitzar i sintetitzar l'estructura d'un sistema
 • Seleccionar, aplicar i integrar els coneixements tècnics i científics adequats per a resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts.
 • Actuar amb iniciativa i desembolicar-se de manera eficaç en un entorn de treball col·laboratiu interdisciplinari
 • Avaluar i prendre les decisions més adequades quant a l'ús d'eines i tècniques.
 • Buscar, gestionar i utilitzar de manera efectiva la informació associada al procés d'anàlisi i adaptació de noves solucions tecnològiques.
 • Aplicar del pensament creatiu per a generar solucions innovadores en diferents contextos.
 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Competències transversals

 • Avaluar les competències professionals pròpies amb el propòsit d'una actualització  contínua en l'ús i aplicació de les tecnologies de la informació en entorns futurs.
 • Expressar-se de forma oral i escrita en anglès i comprendre textos acadèmics i professionals complexos en l'àmbit de les TIC.

Competències específiques:

 • Analitzar, interpretar i construir de manera efectiva la documentació tècnica associada al procés de disseny i programació d'un videojoc.
 • Comprendre i aplicar les tècniques necessàries per al maneig i personalització d'eines o motors de programació de videojocs a partir de l'anàlisi dels avanços tecnològics del moment.
 • Dissenyar i construir cadascun del component programari d'un videojoc, contemplant els criteris de qualitat i disseny d'aquests.
 • Comprendre el context i els principis del disseny intern d'un videojoc amb la finalitat de satisfer les necessitats de l'usuari final.
 • Desenvolupar la tecnologia de comunicacions i interfícies necessària per a realitzar videojocs que es comportin de manera efectiva i eficient.
 • Analitzar i emprar els criteris d'experiència d'usuari més adequats per a garantir la interacció persona ordinador de manera efectiva.
 • Implementar la tecnologia necessària per a integrar continguts digitals d'acord amb els seus barems de qualitat.

Amunt

 • El procés de disseny d'interfícies per a videojocs
 • La interfície i l'experiència
 • Control i feedback

 

Amunt

Material Suport
Design Toolkit Web
Design Toolkit Web

Amunt

La metodologia d'ensenyament d'aquesta assignatura es fonamenta en un enfocament d'aprenentatge actiu, amb una forta orientació cap al treball basat en projectes i l'estudi de casos reals. Mitjançant la revisió de lectures pertinents i l'anàlisi crítica de situacions autèntiques de la indústria, l'estudiantat es capacitarà per seleccionar i gestionar informació rellevant, així com per elaborar i presentar projectes sofisticats de conceptualització i disseny d'interfícies de joc. Durant aquest procés, s'aplicaran críticament principis i mètodes d'avaluació de l'experiència d'usuari. A més, busquem promoure la creació d'un coneixement col·lectiu a l'aula a través de fòrums temàtics, fomentant així la col·laboració i l'intercanvi d'idees entre l'estudiantat.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Entrega d'activitats
Seguir l'avaluació continuada implica entregar TOTES les activitats. L'entrega d'aquestes activitats es farà en l'apartat pertinent dins de les dates previstes al calendari i seguint les indicacions dels enunciats publicats a l'aula.
És important ser puntual en l'entrega d'activitats. El retard en l'entrega implicarà una penalització en la nota.
Entregar el 50% de les activitats que componen l'avaluació continuada implica l'obtenció d'una nota final d'avaluació continuada (EC), per tant, la nota "No presentat" només s'obtindrà en el supòsit que s'entregui menys del 50% de les activitats.
Atès que l'assignatura només es pot superar entregant les activitats de l'Avaluació Continuada, el/la docent, si ho creu convenient, podrà plantejar un període d'entrega de repesca en el qual l'estudiantat que no hagi entregat alguna de les activitats del curs en la data que marca el calendari pugui entregar l'activitat pendent i recuperar la nota.

Incidències
Si hi ha qualsevol incidència s'ha de comunicar amb anterioritat a la data d'entrega. El/la docent decidirà sobre la possible incidència basant-se en les raons expressades.

Autoria de les activitats
El seguiment correcte de l'assignatura requereix el compromís de realitzar un conjunt d'activitats a partir d'un treball propi original, d'acord amb les indicacions i pautes donades, bé al Pla Docent o a la descripció de les activitats. En cas que es posi de manifest que no ha estat així, les activitats s'avaluaran amb una D. D'altra banda, i sempre a criteri dels Estudis, l'incompliment d'aquest compromís pot arribar a implicar la pèrdua del dret a superar cap altra assignatura mitjançant avaluació continuada, ni en el semestre en curs ni en els següents.

Amunt

Per superar l'assignatura és requisit dur a terme totes les activitats pràctiques i aprovar l'avaluació continuada.
La nota final de l'assignatura es calcula a partir de l'avaluació continuada (EC), seguint el model d'avaluació presentat en aquest pla docent:

PAC1: Usabilitat i Accessibilitat 20% de la nota final
PAC2: Tipus i categoritzacions dels elements interfície 15% de la nota final
PAC3: La importància de la interfície física 25% de la nota final
PAC4: Proposta d'Interfície diegètica per a un Videojoc de realitat virtual 40% de la nota final.

Amunt

El professorat mantindrà una comunicació contínua amb tot l'estudiantat, proporcionant orientació en el desenvolupament de les activitats i fomentant el diàleg entre les persones participants. Es proporcionarà retroalimentació tant individual com grupal. Cal destacar que la retroalimentació grupal serà de caràcter públic, per la qual cosa és essencial que l'estudiantat estigui disposat a compartir els seus treballs i acceptar crítiques constructives en un ambient de respecte i creixement mutu.

Amunt