Efectes visuals i sonors Codi:  M7.455    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Una habilitat molt important per a un desenvolupador de videojocs és la de dominar la manipulació d'imatges i so de manera algorítmica, en temps real. Això permet reflexionar sobre com optimitzar el nostre codi i aprofitar la màquina fins al seu màxim potencial. En aquest sentit, la "demoscene" sempre ha estat una de les cap de llança en la generació de tot tipus d'efectes visuals i de so, explotant al màxim el que ens ofereix cada maquinari i mostrant efectes impressionants. 

Basant-nos en els principis d'aquesta "demoscene", en aquesta assignatura deixarem de banda els motors o marcs integrats de desenvolupament per veure com generar efectes visuals o sonors de tota mena. Tot allò que, per exemple en Unity, es porta a terme mitjançant la modificació d'una propietat o una barra de desplaçament, ara ho portarem a terme mitjançant el nostre propi codi C/C++.

Amunt

Aquesta assignatura correspon al bloc assignatures comunes de l'itinerari de programació avançada. 
 • Programació gràfica 
 • Motors gràfics 
 • Efectes visuals i sonors
Si bé en totes elles es treballa d'una manera o altra amb aspectes vinculats a la visulización dels elements gràfics d'un videojoc en pantalla, aquesta es focalitza en la manipulació algorísmica d'imatges i so per poder crear efectes especials, des d'una visió molt propera a la "demoscene".

Amunt

Principalment, les vinculades al desenvolupament de videojocs (Game Programmer, Lead Programmer), ja sigui en una gran empresa, freelance, o simplement els amants dels videojocs interessats a desenvolupar els seus propis projectes personals.

Amunt

Es pressuposa que l'estudiant disposa de coneixements sòlids de programació en C i C++, així com en entorns de treball associats a aquests llenguatges.

Amunt

Aquesta és una assignatura molt exigent que requereix que l'estudiant disposi de coneixements sòlids de programació en els llenguatges C i C++. Si no s'ha treballat en aquests llenguatges, almenys s'hauria d'haver treballat en altres amb sintaxi semblant i sentir-se capaç a l'hora de treballar amb aspectes de programació com a estructures de dades complexes, lògica de punters i orientació a objectes.

Amunt

Les competències generals del Màster que es posen de manifest en aquesta assignatura són les següents.

Competències bàsiques:  
 • [CB07] Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi 
 • [CB10] Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.  
Competències generals:  
 • [CG01] Analitzar i sintetitzar l'estructura d'un sistema.
 • [CG02] Seleccionar, aplicar i integrar els coneixements tècnics i científics adequats per a resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts. 
 • [CG05] Cercar, gestionar i utilitzar de manera efectiva la informació associada al procés d'anàlisi i adaptació de noves solucions tecnològiques. 
Competències transversals: 
 • [CT01] Avaluar les competències professionals pròpies amb el propòsit d'una actualització contínua en l'ús i aplicació de les tecnologies de la informació en entorns futurs. 
 • [CT02] Expressar-se de forma oral i escrita en anglès i comprendre textos acadèmics i professionals complexos en l'àmbit de les TIC. 
Competències específiques: 
 • [CE02] Comprendre i aplicar les tècniques necessàries per al maneig i personalització d'eines o motors de programació de videojocs a partir de l'anàlisi dels avenços tecnològics del moment. 
 • [CE03] Dissenyar i construir cada un dels components programari d'un videojoc, contemplant els criteris de qualitat i disseny dels mateixos. 
 • [CE06] Comprendre i utilitzar les tècniques de programació per a gràfics per ordinador i representació d'elements visuals en 2D o 3D. 
 • [CE08] Comprendre i emprar els principis físics i matemàtics necessaris per controlar el comportament dels elements d'un videojoc. 
Finalment, els objectius específics de l'assignatura són: 
 • Aplicar algorismes simples en C++ per a representar formar gràficament. 
 • Ser capaç d'optimitzar el temps de fotograma per realitzar càlculs. 
 • Saber utilitzar precàlcul i taules de dades. 
 • Utilitza la sincronía sonora i visual. 
 • Saber com funciona la màquina d'estats d'OpenGL. 
 • Aplicar algorismes de dibuix en shaders. 
 • Conèixer GLSL. 
 • Utilitza tècniques de simulació de la realitat. 
 • Saber utilitzar les blblioteques sonores més importants (SDL, FMOD i STK). 
 • Ser capaç de comprendre i manipular el llenguatge sonor en un videojoc. 
 • Poder conjugar correctament so i música.

Amunt

L'assignatura s'articula a través de tres projectes, o "reptes", en cadascun dels quals es treballa tipus d'efectes diferents. A l'inici dels continguts s'ofereix un breu background dels temes a treballar, però és a través de la realització de projecte, amb la seva implementació, com es porta a terme l'aprenentatge.  

Repte 1. Generació d'efectes a temps real de procés  
 • Introducció als gràfics per ordinador 
 • Temporització 
 • Control de píxel 
 • Filtres
 • Distorsió de bitmaps 
 • Bump mapping 
 • Zoom fractal 
 • Texturització estàtica 
 • Roto-zooming 
 • Sistemes de partícules 
 • Motors de polígons 
 • Texturització amb correcció de perspectiva 
 • Música i sincronització 
 • Acabat final 
Repte 2. Efectes visuals de naturalesa: aigua i foc 
 • Introducció a OpenGL 
 • El primer triangle 
 • Programes shaders 
 • Transformacions i sistemes de coordenades 
 • Cambra en entorn 3D 
 • L'efecte aigua
 • El foc 
Repte 3. Manipulació del so en videojocs 
 • El so en els videojocs 
 • Programes per editar jocs 
 • Ús d'una biblioteca de so: SDL_mixer 
 • Altres biblioteques de so 
 • La cova dels condemnats

Amunt

Material Suport

Amunt

Aquesta assignatura està eminentment centrada en projectes (o "reptes"). Així doncs, si bé els materials associats a cada part del temari proporcionen un breu repàs a alguns conceptes clau, l'estudiant ha de tenir clar que la major part del seu temps ho va a dedicar practicant amb l'entorn de desenvolupament i accedint a la documentació en línia l'entorn de treball. En aquest sentit, el valor afegit de l'assignatura no l'aporta la documentació, sinó el professor col·laborador, un professional de la indústria a la vostra absoluta disposició per resoldre qualsevol dubte o incidència i guiar-vos en el desenvolupament dels reptes. Normalment, cada bloc en el temari es divideix en dues parts. 

Primer, es porta a terme un petit projecte de manera guiada a través de les indicacions dels materials, sempre amb l'ajuda del professor col·laborador i la resta de companys de l'aula. Es tracta d'un exercici de caràcter totalment formatiu, en el qual vèncer les dificultats que vagin apareixent serà la forma de garantir l'aprenentatge. Un cop superada aquesta part, s'ha de dur a terme individualment un exercici avaluable vinculat amb tot el que s'ha treballat anteriorment. 

En aquest context de treball, el seguiment actiu dels espais de l'aula (tauler, fòrum) és de primordial interès, atès que habitualment es plantegen dubtes, es donen respostes i es tracten temes relacionats amb la matèria d'estudi. És molt recomanable la consulta de qualsevol dubte a través del fòrum de l'assignatura. També, és important realitzar un treball constant d'estudi i aplicació dels continguts ja que aquesta és la via habitual d'assegurar l'èxit per superar l'assignatura. En aquest sentit van les propostes de distribució temporal d'aprenentatge incloses en aquest document i les altres que es puguin donar durant el curs.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Aquesta assignatura es basa exclusivament en l'avaluació continuada. Al llarg del curs el professor col·laborador publicarà en l'aula un conjunt d'activitats avaluables (PAC). Per a cada mòdul de l'assignatura hi ha una PAC associada. Cal lliurar totes les PAC per poder superar l'assignatura. 

Observació important: El seguiment correcte de l'assignatura compromet a l'estudiant a realitzar les activitats proposades de manera totalment individual i segons les indicacions que pauta aquest Pla Docent. En cas que no sigui així, la nota final de l'assignatura s'avaluarà automàticament amb un 0. D'altra banda, i sempre a criteri dels Estudis, l'incompliment d'aquest compromís pot suposar no permetre a l'estudiant superar cap altra assignatura mitjançant avaluació contínua ni en el semestre en curs ni en els següents.

Amunt

Aquesta assignatura s'avalua exclusivament mitjançant l'avaluació contínua, lliurant totes les PAC, a partir de les quals l'estudiant anirà demostrant que ha seguit la docència i ha entès els conceptes tractats.  

La nota final vindrà donada segons el quadre del model d'avaluació, basat en la nota mitjana de les quatre PAC.

Amunt

Tal com s'ha indicat en la metodologia de l'assignatura, el professor col·laborador us guiarà i orientarà a través del Tauler de l'aula perquè pugui fer un bon seguiment de l'assignatura. També respondrà els dubtes que vagin sortint en el Fòrum de l'aula així com les consultes i comentaris enviats a la bústia personal.  

El professor col·laborador també farà un seguiment personalitzat de l'avaluació contínua, revisarà totes les PAC lliurades i comentarà de forma qualitativa a nivell grupal i / o individual la resolució. Aquests comentaris us ajudaran a progressar en el seu aprenentatge i adquirir el conjunt de les competències.

Amunt