Impost sobre Societats i Comptabilitat Codi:  M9.001    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Descripció de l'assignatura

Aquesta assignatura, integrada en el Mòdul comú "Sistema tributari" del Màster Universitari de Fiscalitat (MUF), és de caràcter obligatori i es dedica a l'estudi de l'Impost sobre Societats (IS) i la comptabilitat.  

En primer lloc, s'abordaran aquells conceptes de comptabilitat necessaris per entendre l'IS, donades les importants relacions existents entre aquest Impost i la comptabilitat mercantil. Igualment s'estudiarà el funcionament de la comptabilitat financera o comptabilitat externa d'empresa, la qual cosa permetrà tenir un millor enteniment de l'empresa i dels impostos que l'afecten.  

En concret, l'existència d'un impost que gravi la renda de les persones jurídiques es fonamenta en el fet que, si no es grava la renda en el moment en què l'obtenen les societats, en molts casos mai s'arribarà a sotmetre a imposició, en poder-se evitar que aquesta renda arribi finalment a mans dels socis. Així, l'IS posseeix una gran eficàcia recaptatòria i serveix com a mecanisme de control de les fonts de renda, per la qual cosa provoca molt poc rebuig social i constitueix, a més, un eficaç instrument de política econòmica.  

En aquest cas, la determinació de la renda gravable es resol recorrent al concepte de benefici empresarial, així com emprant, amb aquesta finalitat i amb una rellevància cada vegada major, la comptabilitat empresarial.  

Així doncs, en relació amb l'IS, s'examinarà, en primer lloc, el règim general de determinació de l'Impost, en especial, pel que fa a la determinació de la base imposable i als ajustaments extracomptables que són necessaris per a la seva liquidació. D'aquesta forma, es prestarà una especial atenció als elements d'identificació i de quantificació del deute tributari, de la mateixa manera que s'examinaran els aspectes relacionats amb la gestió de l'Impost.  

Tanmateix, cal destacar que la normativa de l'Impost contempla, a més del seu règim general, un conjunt de règims especials aplicables a certs tipus d'entitats i d'activitats que, per diversos motius, s'aparten, en alguns aspectes, del règim general, els quals cada vegada adquireixen una major importància en la configuració de l'Impost i que també és imprescindible conèixer.  

Amunt

La present assignatura, de caràcter obligatori, està integrada en el Mòdul comú "Sistema tributari" del MUF i també forma part del curs d'especialització "Imposició directa" del Postgrau de Sistema Tributari.

Amunt

Tots els camps relacionats amb la fiscalitat.

Amunt

No és necessari haver cursat cap assignatura amb anterioritat. 

Amunt

No és necessari haver cursat cap assignatura amb anterioritat. 

Amunt

Objectius d'aprenentatge  

Els principals objectius acadèmics i disciplinaris de l'assignatura "Impost sobre Societats i Comptabilitat" són els següents:  

- Entendre els principals conceptes comptables relacionats amb la imposició societària i el procés d'obtenció del resultat comptable.  

- Conèixer el Marc Conceptual del Pla General de Comptabilitat i les principals normes de registre i valoració.  

- Dominar el mecanisme del règim general d'imposició societària, en especial pel que fa a la determinació de la base imposable i als ajustaments extracomptables que són necessaris per liquidar l'Impost sobre Societats.  

- Aplicar els elements de quantificació del deute tributari, mitjançant l'aplicació dels tipus de gravamen i de les deduccions i bonificacions a la quota.  

- Diferenciar els diversos deures i obligacions formals que recauen sobre les entitats gravades per l'IS.  

- Identificar tant les característiques dels diferents règims especials de tributació en l'IS com els seus avantatges fiscals i evitar els possibles inconvenients que alguns d'aquests règims impliquen.  

- Relacionar el règim tributari especial amb el règim substantiu de determinades entitats.  

Competències  

Per la seva banda, es pretén que l'estudiant, mitjançant el seu procés d'aprenentatge, desenvolupi les següents les competències professionals:  

Específiques:  

- Consulta i ús correcte de les fonts tributàries (legals, jurisprudencials i doctrinals).  

- Capacitat d'anàlisis, síntesi i de relació de les normes i figures tributàries.  

- Capacitat d'interpretació i comparació de dades i fonts de naturalesa tributaria en un entorn complex, canviant i global.  

- Anàlisi crítica de l'ordenament tributari i de la seva aplicació.  

Generals: 

- Ús a un nivell avançat d'Internet, bases de dades jurídic-tributàries i altres eines informàtiques pròpies de l'àmbit fiscal. 

- Cerca d'informació, documentació i fonts de referència tributaria a través de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 

- Presa de decisions en l'àmbit de l'assessoria empresarial i personal o de l'aplicació tributaria en les Administracions públiques, d'acord amb la deontologia i l'ètica professional exigibles en aquesta matèria. 

- Capacitat per interpretar textos de naturalesa tributària en anglès.

Metodologia d'avaluació

La metodologia d'avaluació que se seguirà en aquesta assignatura pot consistir, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs o vídeoblogs. 

En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment d'aquestes metodologies d'avaluació (particularment de vídeo, àudio i/o so).

Amunt

Continguts bàsics
 
Els Mòduls que composen el contingut l'assignatura de "Impost sobre Societats i Comptabilitat" són els següents:

 
Mòdul didàctic 1. Introducció a la comptabilitat
                                                        
1. Nocions bàsiques

2. Marc Conceptual de la Comptabilitat

3. Normes de registre i valoració

4. Immobilitzat material i inversions immobiliàries

5. Immobilitzat intangible

6. Actius no corrents i grups alienables d'elements mantinguts per a la venda

7. Arrendaments i operacions similars

8. Instruments financers

9. Existències

10. Moneda estrangera

11. IVA, IGIC i altres impostos indirectes

12. Impost sobre beneficis

13. Ingressos per vendes i prestacions de serveis

14. Provisions i contingències

15. Passius per retribucions a llarg termini del personal

16. Transaccions amb pagaments basats en instruments de patrimoni

17. Subvencions, donacions i llegats rebuts

18. Combinacions de negocis, negocis conjunts i operacions entre empreses del grup

19. Combinacions de negocis, negocis conjunts i operacions entre empreses del grup


Mòdul didàctic 2. Impost sobre Societats. Règim general
 
1. Fet imposable

2. Contribuent

3. Concepte i determinació de la base imposable

4. Imputació temporal. Inscripció comptable

5. Limitació a la deduïbilitat de despeses

6. Regles de valoració

7. Exempcions per evitar la doble imposició

8. Reduccions a la base imposable

9. Període impositiu i meritació

10. Tipus de gravamen i quota íntegra

11. Deduccions per evitar la doble imposició

12. Bonificacions

13. Deduccions per incentivar la realització de determinades activitats

14. Pagament fraccionat

15. Retencions i ingressos a compte

16. Gestió de l'Impost

 
Mòdul didàctic 3. Impost sobre Societats. Règims especials
 
1. Agrupacions d'interès econòmic i unions temporals dempreses

2. Entitats dedicades a l'arrendament d'habitatge

3. Societats i fons de capital de risc. Societats de desenvolupament industrial regional

4. Institucions d'inversió col·lectiva

5. Consolidació fiscal

6. Operacions de reestructuració empresarial

7. Mineria

8. Investigació i explotació d'hidrocarburs

9. Transparència fiscal internacional

10. Entitats de reduïda dimensió

11. Contractes d'arrendament financer

12. Entitats de tinença de valors estrangers

13. Entitats parcialment exemptes

14. Comunitats titulars de forests veïnals en mà comuna

15. Entitats navilieres en funció del tonatge

16. Cooperatives

17. Canàries i Illes Balears

18. Societats Anònimes Cotitzades d'Inversió al Mercat Immobiliari

19. Entitats esportives
 

Amunt

Amunt

El material docent de l'assignatura constitueix la referència bàsica en el seguiment de la matèria i té com a objectiu actuar de base en el procés d'aprenentatge, el qual es porta a terme a través de la dinàmica de l'aula, la realització de les proves d'avaluació contínua (PAC), el treball amb les guies d'estudi (GES), la realització dels exercicis d'autoavaluació proposats als Mòduls, la consulta dels recursos complementaris que es poden trobar a l'aula i, per descomptat, mitjançant el treball individual de cada estudiant en l'aprofundiment dels diferents continguts.

Així doncs, els principals recursos d'aquesta assignatura són:

1. Materials docents:

- El Pla Docent, on es presenta l'assignatura i el seu funcionament.

- Les Guies d'Estudi (GES), que acompanyen cada unitat d'aprenentatge explicant l'itinerari d'estudi més òptim a seguir i oferint una presentació general de la mateixa.

- Mòduls 1, 2 i 3 del material didàctic de l'assignatura, junt amb els enllaços a la pertinent normativa que s’especifiquen en cada repte. 

2. Recursos de l'aula:

- Glossaris i bibliografia. 

- Vídeos docents.

- Eines tributàries essencials.

- Fonts d'informació.

- Recursos sobre les fonts d'informació.

- Webs tributàries d'interès.

- Altres elements de suport.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt