Impost sobre el Valor Afegit i Impostos Especials Codi:  M9.003    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura, integrada en el Mòdul comú "Sistema tributari" del Màster Universitari de Fiscalitat, és de caràcter obligatori i es dedica a l'estudi de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i dels Impostos Especials (IIEE). L'IVA constitueix el nucli essencial de la imposició indirecta a Espanya, juntament amb els IE i els Impostos Duaners. Aquests tres impostos també s'anomenen impostos sobre el consum, perquè és el consumidor final qui, en definitiva, haurà de pagar-los, sigui com a subjecte passiu, sigui com a destinatari de la repercussió.

L'IVA és un impost que grava els lliuraments de béns i prestacions de serveis efectuades per empresaris o professionals, les adquisicions intracomunitàries de béns i les importacions de béns. És, doncs, un impost general sobre el consum o el tràfic empresarial que grava la totalitat de les vendes, sigui quina sigui la fase del procés de producció i el tipus de mercaderia o servei. Precisament el caràcter plurifàsic de l'IVA (que només grava en cada fase el valor afegit que s'incorpora als béns i els serveis que es transmeten) és el que, en gran part, explica la neutralitat d'aquest en el procés productiu, però també el que provoca l'enorme complexitat tècnica del seu règim jurídic i el caràcter enormement casuístic d'aquest.

 A diferència de l'IVA, els IE anomenats "de fabricació" són impostos monofàsics i específics, ja que només graven determinades mercaderies (alcohol, tabac, hidrocarburs, electricitat ...) i en un sol moment del cicle productiu. La relació de l'IVA amb aquests impostos és de compatibilitat, concurrència i superposició, pel motiu que es pretén gravar addicionalment el consum d'aquests béns i serveis especials per, entre altres finalitats, desincentivar el seu consum per motius extrafiscals sanitaris o mediambientals. D'altra banda, cal tenir en compte que el tràfic patrimonial també és gravat per l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD). La modalitat d'aquest impost que sotmet a tributació les transmissions patrimonials oneroses, també indirecte, recau sobre el tràfic no empresarial, per la qual cosa, en principi, no hauria de presentar cap element conflictiu en la delimitació amb l'IVA, per gravar aquest les operacions mercantils. No obstant això, determinades operacions immobiliàries subjectes però exemptes d'IVA es graven a través de l'ITPAJD.
 
Finalment, cal tenir en compte que, a més de la seva naturalesa indirecta i del caràcter empresarial, els impostos que incideixen sobre el consum es caracteritzen també per ser impostos de normativa predominantment comunitària. Amb un grau d'intensitat diferent, tots aquests impostos són objecte de regulació comunitària, bé mitjançant directives d'harmonització (IVA i IE), bé de manera completa, mitjançant reglaments (Impostos Duaners).

Amunt

La present assignatura, de caràcter obligatori, està integrada en el mòdul comú "Sistema tributari" del Màster Universitari de Fiscalitat i també forma part del curs d'especialització "Imposició indirecta i procediments tributaris" del Postgrau de Sistema Tributari.

Amunt

Competències generals
1.Capacitat per interpretar textos de naturalesa tributària en anglès. 
2. Capacitat per aplicar el coneixement tributari a la pràctica professional, detectant i resolent situacions problemàtiques i complexes.
3. Aprenentatge autònom i permanent per a una correcta reacció i adaptació davant la canviant i complexa realitat fiscal en un entorn globalitzat i de pluralisme jurídic. 

Competències especifiques 
1. Consulta i utilització correcta de les fonts tributàries (legals, jurisprudencials i doctrinals) 
2. Capacitat d'anàlisi, síntesi i de relació de les normes i figures tributàries. 
3. Capacitat d'interpretació i comparació de dades i fonts de naturalesa tributària en un entorn complex, canviant i global. 
4. Capacitat per a l'elaboració i redacció d'informes i dictàmens, recursos, declaracions, formularis i altra documentació en l'àmbit tributari. 

Objectius d'Aprenentatge: 

- Diferenciar els diversos fets imposables de l'impost, distingint especialment les operacions que constitueixen lliurament de béns de les que es consideren prestacions de serveis. 
- Delimitar el lloc de realització del fet imposable i la meritació de l'impost en les diferents operacions que grava.

- Aplicar el complex i casuístic règim de les exempcions en l'impost. 
- Conèixer els conceptes d'empresari i de professional i distingir les posicions subjectives del contribuent i del responsable en l'impost. 
- Comprendre el mecanisme d'aplicació de l'IVA, especialment pel que fa a l'institut de la repercussió del tribut. 
- Dominar el mecanisme de càlcul de les quotes de l'IVA meritades o repercutides, a partir de l'anàlisi del contingut de la base imposable i dels tres tipus de gravamen. 
- Conèixer el règim de quantificació de la quota per ingressar o per retornar en l'impost, a través de l'institut de la deducció del tribut, i entendre el procediment de devolució de les quotes negatives de l'IVA. 
- Discernir les especificitats en la tributació dels set règims especials de l'impost. 
- Determinar les obligacions i els deures formals relatius a l'IVA. 
- Identificar els diversos fets imposables gravats pels Impostos Especials de fabricació, i també els supòsits exempts. 
- Saber quins són els subjectes obligats al pagament dels Impostos Especials de fabricació i els elements de quantificació del deute tributari 
- Assimilar el règim jurídic dels diferents elements tributaris de l'Impost especial sobre determinats mitjans de transport 
- Conèixer la regulació essencial de l'Impost especial sobre el carbó. 
- Delimitar els principals elements que configuren la gestió dels Impostos especials de fabricació, de l'Impost especial sobre determinats mitjans de transport, i de l'Impost especial sobre el carbó. 
- Comprendre quins són els aspectes essencials del règim jurídic matèria i formal de la resta d'Impostos especials (Impost sobre les primes d'assegurances i Impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs).

Metodologia d'avaluació
La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura pot consistir, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs o vídeoblogs.

En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment d'aquestes metodologies d'avaluació (particularment de vídeo, àudio i/o so).

Amunt

Els mòduls que composen el contingut d'aquesta assignatura són els següents:

Mòdul 1. Aspectes generals de l'IVA i fet imposable en operacions interiors 
1. Aspectes generals de l'impost 
2. Fet imposable en operacions interiors 

Mòdul 2. Fet imposable de l'IVA en operacions exteriors i exempcions 
1. Fet imposable en operacions exteriors 
2. Exempcions

Mòdul 3. Obligats tributaris, repercussió, base imposable i tipus de gravamen de l'IVA 
1. Obligats tributaris 
2. Base imposable 
3. Tipus de gravamen 

Mòdul 4. Deduccions de la quota de l'IVA i devolucions
 1. Deduccions de la quota
 2. Devolucions

Mòdul 5. Règims especials de l'IVA i gestió 
1. Règims especials 
2. Gestió de l'impost 

Mòdul 6. Impostos especials 
1. Els impostos especials de fabricació 
2. Impost especial sobre determinats mitjans de transport 
3. Impost especial sobre el carbó 
4. Gestió dels impostos especials 
5. Impost sobre les primes de les assegurances 
6. Impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs

Amunt

Amunt

El material docent de l'assignatura constitueix la referència bàsica en el seguiment de la matèria, i té com a objectiu actuar de base en el procés d'aprenentatge que es porta a terme a través de la dinàmica de l'aula, la realització de les proves d'avaluació contínua (PAC), el treball amb les guies d'estudi (GES), la realització dels exercicis proposats als mòduls, la consulta dels recursos complementaris que es poden trobar a l'aula i, per descomptat, mitjançant el treball individual de cada estudiant en l'aprofundiment en els continguts.

 Així doncs, els principals recursos d'aquesta assignatura són:

 1. Materials docents:

 - El pla docent, on es presenta l'assignatura i el seu funcionament.

 - Les guies d'estudi (GES), que acompanyen cada unitat d'aprenentatge explicant l'itinerari d'estudi més òptim a seguir i oferint una presentació general de la mateixa.

 - Mòduls 1 a 6 del material didàctic de l'assignatura que es troben disponibles dins de l'apartat "Recursos d'aprenentatge" de l'aula.

 2. Recursos de l'aula:

- Mementos de fiscalitat (accés electrònic).

- Enllaços amb la principal normativa que es treballarà.

- Enllaços amb les principals institucions tributàries d'interès.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt