Procediments de Gestió i Inspecció Tributàries Codi:  M9.004    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura, integrada en el Mòdul comú "Sistema tributari" del Màster Universitari de Fiscalitat, és de caràcter obligatori i se centra en l'estudi dels aspectes comuns de l'aplicació dels tributs i dels procediments de gestió i inspecció tributàries.

En el sistema actual d'aplicació dels tributs, és l'obligat tributari a qui correspon el compliment d'un bon nombre d'obligacions, especialment, de caràcter formal. Per això, s'articulen algunes figures per a una correcta aplicació dels tributs, que adquireixen en l'actualitat un especial relleu: el deure de l'Administració tributària d'informar i assistir a l'obligat en l'exercici dels seus drets i en el compliment de les seves obligacions, el deure de col·laboració amb l'Administració i la col·laboració social en l'aplicació dels tributs i l'ús de les tecnologies de la informació. 

D'altra banda, en el desenvolupament dels procediments tributaris, o d'alguns d'ells, són qüestions comunes, que es conceben com a garantia de l'obligat, les següents: el règim jurídic de la liquidació, com a acte tributari més important, el termini de durada del procediment, l'obligació de resoldre, la notificació dels actes tributaris o la prova. Per la qual cosa, convé conèixer les conseqüències que la inobservança o un compliment defectuós d'aquestes qüestions provoquen en el desenvolupament dels procediments i la posició de l'obligat tributari. El procediment de gestió està adreçat, bàsicament, a la determinació del deute tributari. D'aquí la seva importància. Generalment, aquest procediment sol iniciar-se a través de dues actuacions de l'obligat tributari: l'autoliquidació i la declaració. No obstant això, els òrgans de gestió tributària han anat assumint noves funcions, de manera que ja no només liquiden els deutes, sinó que també comproven la situació tributària dels obligats a través de diversos procediments: verificació de dades, comprovació limitada i comprovació de valors. En cada cas, els mitjans de comprovació que es poden exercir són diferents i l'abast de l'actuació de control també varia. 

En aquest context, una de les funcions més importants de la Inspecció Tributària consisteix en comprovar i investigar la situació tributària dels obligats. En l'exercici d'aquestes potestats, la Inspecció té importants prerrogatives. Les conseqüències que poden derivar-se del procediment inspector per a l'obligat tributari poden arribar a ser considerablement oneroses: liquidació administrativa del deute i dels interessos de demora meritats, així com l'eventual imposició d'una sanció després de la tramitació de l'oportú procediment sancionador.

Amunt

La present assignatura, de caràcter obligatori, està integrada en el mòdul comú "Sistema tributari" del Màster Universitari de Fiscalitat i també forma part del curs d'especialització "Imposició indirecta i procediments tributaris" del Postgrau de Sistema Tributari.

Amunt

Tots els camps relacionats amb la fiscalitat.

Amunt

No és necessari haver cursat cap assignatura amb anterioritat. 

Amunt

No és necessari haver cursat cap assignatura amb anterioritat. 

Amunt

Competències generals

1. Utilització a un nivell avançat d'Internet, bases de dades juridicotributàries i altres eines informàtiques pròpies de l'àmbit fiscal. 
2. Cerca d'informació, documentació i fonts de referència tributària a través de les tecnologies de la informació i la comunicació 
3. Treball en equip i capacitat de lideratge en l'àmbit tributari, planificant i gestionant el temps de forma adequada. 

Competències especifiques 

1. Consulta i utilització correcta de les fonts tributàries (legals, jurisprudencials i doctrinals) 
2. Capacitat d'anàlisi, síntesi i de relació de les normes i figures tributàries. 
3. Capacitat d'interpretació i comparació de dades i fonts de naturalesa tributària en un entorn complex, canviant i global. 
4. Capacitat per a l'elaboració i redacció d'informes i dictàmens, recursos, declaracions, formularis i altra documentació en l'àmbit tributari.
5. Negociació i argumentació en l'entorn professional tributari. 

Objectius d'Aprenentatge: 

1. Individualitzar els supòsits que permeten plantejar una consulta i concretar els efectes de vinculació que es produeixen. 
2. Identificar l'objecte i els límits del deure de col·laboració amb l'Administració tributària.
3. Determinar el termini de durada dels procediments tributaris i les conseqüències de l'obligació de resoldre. 
4. Dominar el règim jurídic de les liquidacions i notificacions tributàries. 
5. Conèixer el paper que juga la declaració tributària en el si del procediment de gestió. 
6. Comprendre el contingut complex d'una autoliquidació tributària i les seves repercussions en el procediment de gestió. 
7. Individualitzar els procediments de rectificació i de devolució en el cas d'autoliquidacions. 
8. Distingir les vies de comprovació de la situació tributària dels obligats de què disposen els òrgans de gestió tributària. 
9. Entendre les formes d'iniciació del procediment d'inspecció, les conseqüències que es deriven per a l'obligat tributari i l'abast de les actuacions inspectores 
10. Dominar les implicacions del factor temps en el procediment d'inspecció. 
11. Comprendre la importància de l'acta d'inspecció i determinar el seu contingut, identificant les conseqüències que té per a l'obligat tributari signar un acta de conformitat, disconformitat o amb acord.

Metodologia d'avaluació


La metodologia d'avaluació que se seguirà en aquesta assignatura pot consistir, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs o vídeoblogs.

En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment d'aquestes metodologies d'avaluació (particularment de vídeo, àudio i/o so).

Amunt

Els mòduls que composen el contingut d'aquesta assignatura són els següents:

Mòdul 1. Principis generals de l'aplicació dels tributs 

1. Aspectes generals dels procediments tributaris 

2. Les obligacions tributàries formals 

3. El deure d'informació i assistència als obligats tributaris.

4. La col·laboració social en l'aplicació dels tributs 

5. El deure de col·laboraració amb l'Administració Tributària 

6. El caràcter reservat de les dades tributàries

7. La utilització de les tecnologies de la informació en l'àmbit tributari

Mòdul 2. Normes comunes sobre actuacions i procediments 

1. Especialitats dels procediments tributaris 

2. Les liquidacions tributàries 

3. El deure de resoldre i terminis de resolució 

4. La prova en els procediments tributaris 

5. Les notificacions tributàries

6. Altres normes comunes 

Mòdul 3. Procediments de gestió tributària 

1. La gestió tributària 

2. La declaració i l'autoliquidació 

3. Procediments de determinació del deute tributari

4. La comprovació tributària

5. Procediments de comprovació tributària


Mòdul 4. Procediment d'inspecció tributària 

1. La Inspecció tributària 

2. Iniciació del procediment d'inspecció 

3. Desenvolupament del procediment d'inspecció 

4. Acabament del procediment d'inspecció 

5. Aplicació del mètode d'estimació indirecta 

6. Procediment per a la declaració de frau de llei

7. Altres disposicions del procediment inspector

Amunt

Amunt

El material docent de l'assignatura constitueix la referència bàsica en el seguiment de la matèria, i té com a objectiu actuar de base en el procés d'aprenentatge que es porta a terme a través de la dinàmica de l'aula, la realització de les proves d'avaluació contínua (PAC), el treball amb les guies d'estudi (GES), la realització dels exercicis proposats als mòduls, la consulta dels recursos complementaris que es poden trobar a l'aula i, per descomptat, mitjançant el treball individual de cada estudiant en l'aprofundiment en els continguts.

Així doncs, els principals recursos d'aquesta assignatura són:

1. Materials docents:

- El pla docent, on es presenta l'assignatura i el seu funcionament.

- Les guies d'estudi (GES), que acompanyen cada unitat d'aprenentatge explicant l'itinerari d'estudi més òptim a seguir i oferint una presentació general de la mateixa.

- Mòduls 1 a 4 del material didàctic de l'assignatura que es troben disponibles dins l'apartat "Recursos d'aprenentatge" de l'aula.

 2. Recursos de l'aula:

 - Mementos de fiscalitat (accés electrònic). 

- Enllaços amb la principal normativa que es treballarà.

 - Enllaços amb les principals institucions, eines i fonts d'informació tributària d'interès.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt