Fiscalitat Autonòmica i Local Codi:  M9.006    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura, integrada en el Màster Universitari de Fiscalitat (MUF), forma part tant de l'Itinerari d'Assessoria fiscal personal i empresarial com de l'Itinerari d'Administracions públiques i fiscalitat, si bé en el primer cas és de caràcter obligatori i en el segon de caràcter optatiu.   En concret, tal i com es desprèn del seu nom, el seu objecte d'estudi consisteix en els sistemes tributaris tant autonòmics com locals, de manera que, a grans trets, té dues parts ben diferenciades.  

Així, en primer lloc, es realitzarà un estudi sistemàtic del sistema tributari autonòmic, tant de les Comunitats Autònomes de règim comú com de les Comunitats Autònomes de règim foral (País Basc i Navarra).   En concret, en el primer cas, cal tenir present que el poder tributari de les Comunitats Autònomes de règim comú s'exerceix sobre tres modalitats diferents, de manera que s'analitzarà l'establiment dels tributs propis, l'establiment de recàrrecs sobre impostos estatals i l'exercici de competències normatives respecte als tributs cedits per l'Estat.  

A més, cal tenir present que, a banda de les Comunitats Autònomes de règim foral, el sistema tributari de les Comunitats de règim comú ha de complementar-se amb l'anàlisi dels règims especials per raó del territori, la qual cosa ocorre a la Comunitat Canària i a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.  

Per la seva banda, com s'apuntava, també s'estudiaran els sistemes tributaris dels Territoris forals bascos i navarrès, els quals es basen en l'existència dels denominats tributs concertats (que en aquestes dues Comunitats ocupen el lloc que correspon, per a resta de Comunitats, als impostos estatals).  

Finalment, s'examinarà la regulació del sistema tributari local, fent una especial menció al règim jurídic dels cinc impostos municipals, obligatoris i voluntaris: l'Impost sobre Bens Immobles, l'Impost sobre Activitats Econòmiques, l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana i l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

Així mateix, es realitzarà un estudi de la resta de tributs municipals (taxes i contribucions especials), així com dels tributs de les entitats locals diferents dels municipis (províncies, comarques, entitats metropolitanes).  

Amunt

Aquesta assignatura, integrada en el Màster Universitari de Fiscalitat (MUF), forma part tant de l'Itinerari d'Assessoria fiscal personal i empresarial com de l'Itinerari d'Administracions públiques i fiscalitat, si bé en el primer cas és de caràcter obligatori i en el segon de caràcter optatiu. 

Amunt

Tots els camps relacionats amb la fiscalitat.

Amunt

No és necessari haver cursat cap assignatura amb anterioritat. 

Amunt

No és necessari haver cursat cap assignatura amb anterioritat. 

Amunt

Objectius d'aprenentatge  

Els principals objectius acadèmics i disciplinaris de l'assignatura "Fiscalitat Autonòmica i Local" són els següents:  

- Conèixer els principals elements i especialitats del sistema tributari dels territoris forals (País Basc i Navarra).  

- Determinar els límits que tenen les Comunitats Autònomes de règim comú en l'establiment d'impostos propis i de recàrrecs sobre els tributs de l'Estat.  

- Delimitar les principals característiques, l'estructura fonamental i els àmbits principals sobre els que recauen els impostos cedits per l'Estat.  

- Conèixer les diferents particularitats dels tributs de les Comunitats de règim especial per raó del territori (Canàries, Ceuta i Melilla).  

- Extreure les característiques principals dels tributs locals de en la constitució i l'estructura del sistema tributari local.  

- Entendre la naturalesa i el fet imposable de l'Impost sobre Béns Immobles, així com el concepte de bé moble a efectes d'aquest impost.  

- Comprendre les diverses activitats empresarials i professionals gravades per l'Impost sobre les Activitats Econòmiques.  

- Identificar l'objecte, l'estructura i les característiques de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.  

- Determinar l'àmbit d'aplicació i el règim jurídic de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.  

- Saber quina és la plusvàlua gravada per l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.  

- Extreure les característiques bàsiques de la resta de tributs locals (taxes i contribucions especials) i del règim tributari dels ens locals distints al municipi.  

Competències

Per la seva banda, es pretén que l'estudiant, mitjançant el seu procés d'aprenentatge, desenvolupi les següents les competències professionals:

Específiques:  

- Consulta i ús correcte de les fonts tributàries (legals, jurisprudencials i doctrinals).  

- Capacitat d'anàlisi, síntesi i relació de les normes i figures tributàries.  

- Capacitat d'interpretació i comparació de dades i fonts de naturalesa tributaria en un entorn complex, canviant i global.  

- Anàlisi crítica de l'ordenament tributari i de la seva aplicació.  

Generals:

 - Ús a un nivell avançat d'Internet, bases de dades jurídico-tributàries i altres eines informàtiques pròpies de l'àmbit fiscal. 

- Capacitat per aplicar el coneixement tributari a la pràctica professional, detectant i resolent situacions problemàtiques i complexes. 

- Aprenentatge autònom i permanent per a una correcta reacció i adaptació davant la canviant i complexa realitat fiscal en un entorn globalitzat i de pluralisme jurídic. 

Metodologia d'avaluació

La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura pot consistir, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs o vídeoblogs. 

En aquest sentit, l'estudiantat ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment d'aquestes metodologies d'avaluació (particularment de vídeo, àudio i/o so).

Amunt

Continguts bàsics

 
Els Mòduls que composen el contingut l'assignatura "Fiscalitat Autonòmica i Local" són els següents:
 
Mòdul 1. Sistema tributari autonòmic (I)
 
1. Els Règims Forals
2. Tributs propis de les Comunitats Autònomes de règim comú
                                     
Mòdul 2. Sistema tributari autonòmic (II)
 
1. Impostos cedits per l'Estat
2. Altres règims especials per raó del territori
 
Mòdul 3. Sistema tributari local (I)
 
1. El sistema tributari local en la Constitució
2. Estructura del sistema tributari local
3. Impost sobre Béns Immobles
4. Impost sobre Activitats Econòmiques
 
Mòdul 4. Sistema tributari local (II)
 
1. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
2. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
3. Impost sobre l'Incremento de Valor de los Terrenys de Naturalesa Urbana
4. Impost sobre Despeses Sumptuàries (modalitat de vedes de caça i pesca)
5. Tributs locals no impositius
 

Amunt

Amunt

El material docent de l'assignatura constitueix la referència bàsica en el seguiment de la matèria i té com a objectiu actuar de base en el procés d'aprenentatge, el qual es porta a terme a través de la dinàmica de l'aula, la realització de les proves d'avaluació contínua (PAC), el treball amb les guies d'estudi (GES), la realització dels exercicis d'autoavaluació proposats als Mòduls, la consulta dels recursos complementaris que es poden trobar a l'aula i, per descomptat, mitjançant el treball individual de cada estudiant en l'aprofundiment dels diferents continguts.

Així doncs, els principals recursos d'aquesta assignatura són:

1. Materials docents:

- El Pla Docent, on es presenta l'assignatura i el seu funcionament.

- Les Guies d'Estudi (GES), que acompanyen cada unitat d'aprenentatge explicant l'itinerari d'estudi més òptim a seguir i oferint una presentació general de la mateixa.

- Mòduls 1, 2, 3 i 4 del material didàctic de l'assignatura, junt amb els enllaços a la pertinent normativa que s’especifiquen en cada repte. 

2. Recursos de l'aula:

- Glossaris i bibliografia. 

- Vídeos docents.

- Eines tributàries essencials.

- Fonts d'informació.

- Recursos sobre les fonts d'informació.

- Webs tributàries d'interès.

- Altres elements de suport. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt