Fiscalitat Internacional i Duanera Codi:  M9.007    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura, integrada en l'itinerari d'especialització en Assessoria Fiscal del Màster Universitari de Fiscalitat, és de caràcter obligatori i es dedica a examinar les principals qüestions relacionades amb la fiscalitat internacional i els impostos duaners.

Cada vegada són més freqüents els supòsits d'obtenció de rendes per part de les persones, físiques o jurídiques, en Estats diferents a l'Estat on tenen la seva residència; de manera que cadascuna d'aquestes situacions està afectada per les legislacions fiscals dels diferents Estats. La qual cosa repercuteix en la fiscalitat d'aquestes operacions, caracteritzada per la seva complexitat i sofisticació.

 En aquest àmbit és fonamental determinar si una persona, física o jurídica, té la seva residència habitual a Espanya o no. En aquest últim cas, les rendes obtingudes poden tributar per l'Impost sobre la Renda de No Residents, que es caracteritza per establir un règim fiscal ben diferenciat per als qui operen mitjançant establiment permanent i per als qui no ho fan. 

Generalment, l'Estat de residència grava, a través del seu impost corresponent, totes les rendes obtingudes amb independència de l'Estat d'on procedeixin, al mateix temps que l'Estat on es generen les rendes sotmet a gravamen totes les rendes produïdes al seu territori. La qual cosa pot provocar situacions de doble tributació per una mateixa renda i per un mateix període impositiu, especialment en relació amb la renda, que es poden pal·liar o eliminar amb mecanismes com els convenis per evitar la doble imposició o amb mesures que adopta l'Estat de residència (com en el cas del nostre IRPF o Impost sobre Societats). 

Una altra qüestió que és objecte d'anàlisi és la dels paradisos fiscals i les normes internes o convencionals que s'adopten per als qui estableixen la seva residència en els mateixos o realitzen operacions en aquests territoris. 

Finalment, els impostos duaners incideixen sobre gairebé totes les mercaderies, igual que l'IVA, però només en el moment d'entrada o de sortida del territori de la Unió Europea; per la qual cosa també tenen, com els Impostos Especials de fabricació, un caràcter monofàsic. Són compatibles amb la modalitat d'importació de béns de l'IVA i dels Impostos Especials de fabricació i són gestionats pels diferents Estats Membres a les seves respectives fronteres extracomunitàries. Es tracta, en definitiva, d'impostos comunitaris que graven la importació i exportació extracomunitària de béns.

Amunt

Objectius d'aprenentatge: 

1. Identificar els criteris per a determinar la residència i el domicili fiscal.

2. Reconèixer els elements personals que intervenen en la imposició dels no residents.

3. Entendre la tributació dels no residents que operen amb establiment permanent.

4. Comprendre la tributació dels no residents quan no operen mitjançant establiment permanent.

5. Delimitar el règim opcional de tributació per als residents en altres Estats membres de la Unió Europea.

6. Dominar el problema de la doble imposició internacional i els mecanismes per a evitar-la.

7. Comprendre el règim tributari de les operacions vinculades.

8. Assimilar les conseqüències tributàries dels paradisos fiscals.

9. Distingir els principals caràcters del gravamen especial sobre béns immobles d'entitats no residents.

10. Conèixer l'estructura, el contingut i els elements essencials dels impostos duaners.


Competències: 

Específiques
 

1. Disseny d'estratègies d'actuació en el camp tributari per a un assessorament fiscal òptim, d'acord amb els principis de l'ordenament tributari i la finalitat de les normes fiscals. 
2. Anàlisi crítica de l'ordenament tributari i de la seva aplicació. 
3. Negociació i argumentació en l'entorn professional tributari. 

Generals: 

1. Cerca d'informació, documentació i fonts de referència tributària a través de les Tecnologies de la informació i la comunicació. 
2. Capacitat per interpretar textos de naturalesa tributària en anglès. 
3. Presa de decisions en l'àmbit de l'assessoria empresarial i personal o de l'aplicació tributària en les Administracions públiques, d'acord amb la deontologia i l'ètica professional exigibles en aquesta matèria. 
4. Treball en equip i capacitat de lideratge en l'àmbit tributari, planificant i gestionant el temps de forma adequada.

Metodologia d'avaluació

La metodologia d'avaluació que se seguirà en aquesta assignatura pot consistir, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs o vídeoblogs.

En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment d'aquestes metodologies d'avaluació (particularment de vídeo, àudio i/o so).

Amunt

- Continguts bàsics: 

 Mòdul 1. Aspectes generals

1. Dret fiscal internacional

2. La doble imposició internacional

3. Convenis per a evitar la doble imposició

4. La residència fiscal

 

Mòdul 2. Impost sobre la renda de no residents

1. Rendes obtingudes a Espanya i exempcions

2. Subjecte passiu, responsable, representant i retenidor

3. Rendes obtingudes mitjançant establiment permanent

4. Rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent

5. Règim opcional per a residents comunitaris

6. Gravamen especial sobre béns immobles d'entitats no residents

 

Mòdul 3. Planificació fiscal internacional

1. La planificació fiscal internacional

2. Els preus de transferència

3. El treaty-shopping

4. La transparència fiscal internacional

5. Els paradisos fiscals

 

Mòdul 4. Impostos duaners

1. Naturalesa i classes

2. Fet imposable

3. Exempcions i règims especials

4. Subjectes passius

5. Quantificació del deute duaner

6. Gestió duanera

Amunt

Amunt

El material docent de l'assignatura constitueix la referència bàsica en el seguiment de la matèria, i té com a objectiu actuar de base en el procés d'aprenentatge que es porta a terme a través de la dinàmica de l'aula, la realització de les proves d'avaluació contínua (PAC), el treball amb les guies d'estudi (GES), la realització dels exercicis proposats als mòduls, la consulta dels recursos complementaris que es poden trobar a l'aula i, per descomptat, mitjançant el treball individual de cada estudiant en l'aprofundiment en els continguts.

Així doncs, els principals recursos d'aquesta assignatura són:

1. Materials docents:

- El pla docent, on es presenta l'assignatura i el seu funcionament.

- Les guies d'estudi (GES), que acompanyen cada unitat d'aprenentatge explicant l'itinerari d'estudi més òptim a seguir i oferint una presentació general de la mateixa.

- Mòduls 1 a 4 del material didàctic de l'assignatura que es troben disponibles dins de l'apartat "Recursos d'aprenentatge" de l'aula.

 2. Recursos de l'aula:

 - Mementos de fiscalitat (accés electrònic). 

- Enllaços amb la principal normativa que es treballarà.

 - Enllaços amb les principals institucions tributàries d'interès.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt