Fiscalitat de les Operacions Financeres Codi:  M9.008    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Aquesta assignatura, integrada en el Mòdul d’Especialització en Assessoria fiscal, personal i empresarial, del Màster Universitari de Fiscalitat, és de caràcter optatiu i es dedica a l’estudi de fiscalitat de les operacions financeres.

 Les persones físiques i les persones jurídiques busquen a través d’aquest tipus d’operacions obtenir una rendibilitat dels seus estalvis o rendes. Per a això inverteixen el seu capital no destinat a consum immediat en la compra d’actius o la contractació de productes amb la intenció d’obtenir un benefici transcorregut un temps. La identificació dels principals efectes de la fiscalitat en les decisions d’inversió financera resulta llavors fonamental, ja que una bona rendibilitat financera d’una operació pot veure’s frustrada si no es tenen en compte paral•lelament les implicacions fiscals de la mateixa.

 En particular, en aquesta assignatura s’examina el règim fiscal de les diferents operacions financeres (d’estalvi financer i d’estalvi previsió) sempre des de la perspectiva de l’inversor (no del receptor del capital), amb la finalitat de destacar les conseqüències que tindrà aquest subjecte a nivell tributari en adoptar les seves decisions. Aquestes conseqüències poden concretar-se amb la subjecció a gravamen de les rendes o beneficis obtinguts, de l’adquisició dels actius en què es concreta la inversió o de la pròpia realització de l’operació, i amb la previsió de diferents beneficis fiscals (tipus de gravamen reduïts, reduccions a la base imposable, bonificacions en la quota, etc.) dirigits a incentivar l’estalvi i la inversió. 

En relació amb les operacions d’estalvi financer, s’examinen amb detall els trets més importants de la seva tributació, especialment pel que fa al gravamen de la renda obtinguda per les persones físiques residents en l’IRPF, però també en la resta d’impostos del sistema tributari que graven aquesta mateixa renda quan el perceptor és persona jurídica resident o persona física o jurídica no resident (IS, IRNR) o que graven la titularitat o l’adquisició dels productes contractats o l’operació en si mateixa (IP, ISD, ITPAJD, IVA, IPS). 

Per la seva banda, en el cas de les operacions d’estalvi previsió s’aborda el seu règim fiscal, pel que fa a l’IRPF, des de dues perspectives temporals diferents: el moment en què es realitza l’aportació o es paga la prima, segons els casos, amb l’objecte de conèixer si aquesta quantitat és deduïble o no, i el moment en què es percep el capital o la renda, per saber com s’integra a la base imposable de l’impost. Tot això sense perjudici d’analitzar la fiscalitat d’aquestes operacions en la resta d’impostos del sistema tributari.

Amunt

- Objectius d'aprenentatge: 

1. Conèixer i classificar les operacions fianceres que constitueixen modalitats d'estalvi financer i modalitats d'estalvi previsió. 
2. Distingir les particularitats que presenta en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques la tributació de la renda obtinguda per la inversió en cadascuna de les operacions d'estalvi financer. 
3. Determinar en quin supòsits i com es produeix, si escau, el gravamen de les operacions d'estalvi financer en la resta d'impostos del nostre sistema tributari. 
4. Saber les característiques essencials de la tributació de les operacions financeres d'estalvi previsió, que complementen les pensions públiques. 
5. Tenir una visió global i completa de les implicacions fiscals que comporta la inversió en qualsevol de les operacions financeres que ofereix el mercat. 
6. Extreure els elements essencials distintius de la tributació de cada operació financera amb l'objecte de poder realitzar una planificació fiscal òptima, relacionant la rendibilitat financera pròpia de cada operació amb la rendibilitat fiscal que es desprèn de l'ordenament tributari. 

- Competències: 

Específiques

 1. Capacitat d'interpretació i comparació de dades i fonts de naturalesa tributària en un entorn complex, canviant i global. 
2. Disseny d'estratègies d'actuació en el camp tributari per a un assessorament fiscal òptim, d'acord amb els principis de l'ordenament tributari i la finalitat de les normes fiscals. 
3. Capacitat per a l'elaboració i redacció d'informes i dictàmens, recursos, declaracions, formularis i altra documentació en l'àmbit tributari. 
4. Anàlisi crítica de l'ordenament tributari i de la seva aplicació. 

Transversals: 

1. Capacitat per aplicar el coneixement tributari a la pràctica professional, detectant i resolent situacions problemàtiques i complexes. 
2. Presa de decisions en l'àmbit de l'assessoria empresarial i personal o de l'aplicació tributària en les Administracions públiques, d'acord amb la deontologia i l'ètica professional exigibles en aquesta matèria. 
3. Aprenentatge autònom i permanent per a una correcta reacció i adaptació davant la canviant i completa realitat fiscal en un entorn globalitzat i de pluralisme jurídic.

Metodologia d'avaluació
La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura pot consistir, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs o vídeoblogs.

En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment d'aquestes metodologies d'avaluació (particularment de vídeo, àudio i/o so).

Amunt

- Continguts bàsics: 

Mòdul 1. Fiscalitat dels actius financers de renda fixa i de les operacions bancàries 

1. Actius financers de renda fixa 
2. Operacions bancàries 

Mòdul 2. Fiscalitat dels actius financers de renda variable i de la participació en institucions inversió col·lectiva 

1. Actius financers de renda variable 
2. Institucions d'inversió col·lectiva

Mòdul 3. Fiscalitat de les assegurances de vida individuals i d'altres instruments d'estalvi financer 

1. Assegurances de vida individuals
 2. Altres instruments d'estalvi financer 

Mòdul 4. Fiscalitat dels productes d'estalvi previsió 

1. Productes individuals de previsió social 
2. Productes col·lectius de previsió social

Amunt

Amunt

El material docent de l'assignatura constitueix la referència bàsica en el seguiment de la matèria, i té com a objectiu actuar de base en el procés d'aprenentatge que es porta a terme a través de la dinàmica de l'aula, la realització de les proves d'avaluació contínua (PAC), el treball amb les guies d'estudi (GES), la realització dels exercicis proposats als mòduls, la consulta dels recursos complementaris que es poden trobar a l'aula i, per descomptat, mitjançant el treball individual de cada estudiant en l'aprofundiment en els continguts.

Així doncs, els principals recursos d'aquesta assignatura són:

1. Materials docents:

- El pla docent, on es presenta l'assignatura i el seu funcionament.

- Les guies d'estudi (GES), que acompanyen cada unitat d'aprenentatge explicant l'itinerari d'estudi més òptim a seguir i oferint una presentació general de la mateixa.

- Mòduls 1 a 4 del material didàctic de l'assignatura, que es troben disponibles a l'apartat de "Recursos d'aprenentatge" de l'aula

 2. Recursos de l'aula:

 - Mementos de fiscalitat (accés electrònic). 

- Enllaços amb la principal normativa que es treballarà.

 - Enllaços amb les principals institucions tributàries d'interès.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt