Fiscalitat Immobiliària Codi:  M9.009    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura, integrada en l'itinerari d'especialització en Assessoria Fiscal del Màster Universitari de Fiscalitat (MUF), és de caràcter optatiu i se centra en la fiscalitat immobiliària, des de tots els àmbits i impostos de la hisenda territorial (estatal, autonòmica i local). Amb això es pretenen estudiar les principals qüestions relatives a la fiscalitat dels negocis, actes o fets l'objecte principal dels quals siguin béns immobles. 

L'estudi de cadascuna de les figures impositives se centra en aquells aspectes que tenen major incidència sobre tals béns, per la qual cosa es parteix d'un coneixement general de cadascun dels impostos per analitzar, en particular, els aspectes de la seva regulació que més afecten a les rendes i propietats immobiliàries i al tràfic immobiliari.

Així doncs, es presta especial atenció a les principals qüestions de la fiscalitat immobiliària, ja sigui des de la perspectiva de la imposició sobre la renda, el tràfic patrimonial o el consum. La classificació dels impostos que es realitza respon fonamentalment a raons didàctiques, agrupant els impostos en funció de la matèria gravada o del seu caràcter estatal, autonòmic o local. D'altra banda, en relació amb l'objecte d'estudi, cal assenyalar que se circumscriu, per la seva importància, als impostos, per la qual cosa no s'aborden taxes i contribucions especials que també poden recaure sobre béns immobles. 

L'estudi d'aquesta assignatura s'estructura entorn de quatre mòduls. El primer es refereix als impostos sobre la renda (IRPF, IS, IRNR) de caràcter estatal (si bé l'IRPF està parcialment cedit a les Comunitats Autònomes), analitzant com tributen les rendes immobiliàries obtingudes per persones físiques i entitats, tant residents com no residents. 

El segon mòdul aborda la imposició patrimonial i inclou els impostos que graven el patrimoni (IP), els seus increments a títol lucratiu (ISD) i el tràfic patrimonial entre particulars (ITPAJD). A més, tots aquests impostos s'agrupen també en un mateix mòdul per tractar-se d'impostos cedits a les Comunitats Autònomes en els termes de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, en la qual es regula l'abast i condicions d'aquesta cessió (cedint-se tant el rendiment d'aquests impostos í com importants competències normatives i d'aplicació i revisió sobre els mateixos). 

El tercer es dedica a la fiscalitat de les operacions immobiliàries en l'IVA, en el qual existeix una important regulació sobre aquest tipus d'operacions. En efecte, i tot i que no existeix un règim especial de les operacions immobiliàries en aquest Impost, hi ha diversos preceptes que es refereixen específicament a les mateixes, establint de forma detallada exempcions i tipus de gravamen reduïts per a determinades operacions immobiliàries. 

Finalment, el quart mòdul tracta els impostos locals que incideixen directament sobre béns immobles, per la qual cosa s'analitzen l'IBI, l'IEA, l'ICIO, l'IIVTNU i, de forma breu, l'Impost sobre despeses sumptuàries, en les modalitats de vedes caça i pesca. L'estudi dels impostos locals es realitza tenint en compte el poder tributari de les entitats locals, a fi de determinar fins a on poden arribar en la regulació d'aquests impostos a través de les seves ordenances fiscals. D'acord amb aquest plantejament, s'analitzen els seus elements essencials i els principals aspectes de la seva gestió tributària.

 

Amunt

La present assignatura, de caràcter optatiu, està integrada en l'itinerari d'especialització en Assessoria Fiscal del MUF.

Amunt

Tots els camps relacionats amb la fiscalitat.

Amunt

És recomanable haver estudiat els diferents impostos amb caràcter previ.

Amunt

És recomanable haver estudiat els diferents impostos amb caràcter previ.

Amunt

Els principals objectius acadèmics i disciplinaris de l'assignatura són els següents:

- Delimitar la fiscalitat de las rendes immobiliàries en l'IRPF. 

- Reconèixer els règims especials de l'IS aplicables a entitats que operen en el sector immobiliari.

- Identificar com tributen les rendes immobiliàries en l'àmbit de l'IRNR. 

- Determinar la tributació del patrimoni immobiliari en l'IP. 

- Entendre la tributació del tràfic immobiliari en l'ITPAJD. 

-  Delimitar la tributació dels increments patrimonials derivats de transmissions immobiliàries en l'ISD. 

- Reconèixer la fiscalitat de las operacions immobiliàries en l'IVA. 

- Comprendre la regulació de l'IBI i la seva aplicació pels ajuntaments. 

- Assimilar la regulació de l'IAE i la seva aplicació pels ajuntaments.

- Entendre la regulació de l'ICIO i la seva aplicació pels ajuntaments. 

- Assimilar la regulació de l'IIVTNU i la seva aplicació pels ajuntaments.

- Comprendre la regulació de l'mpost sobre despeses sumptuàries, en la modalitat de vedes de caça i pesca, i la seva aplicació pels ajuntaments. 

Per la seva banda, es pretén que l'estudiant, mitjançant el seu procés d'aprenentatge, desenvolupi les següents les competències professionals:

Específiques

- Interpretació i comparació de dades i fonts de naturalesa tributària en un entorn complex, canviant i global. 
- Disseny d'estratègies d'actuació en el camp tributari per a un assessorament fiscal òptim, d'acord amb els principis de l'ordenament tributari i la finalitat de les normes fiscals. 
- Elaboració i redacció d'informes i dictàmens, recursos, declaracions, formularis i altra documentació en l'àmbit tributari. 
- Anàlisi crítica de l'ordenament tributari i la seva aplicació. 

Generals

- Aplicació del coneixement tributari a la pràctica professional i la detecció i resolució de situacions problemàtiques i complexes. 
- Presa de decisions en l'àmbit de l'assessoria empresarial i personal, o de l'aplicació tributària en les administracions públiques, d'acord amb la deontologia i l'ètica professional exigibles en aquesta matèria. 
- Aprenentatge autònom i permanent per a una reacció i adaptació correcta davant de la canviant i complexa realitat fiscal en un entorn globalitzat i de pluralisme jurídic. 

Metodologia d'avaluació

La metodologia d'avaluació que se seguirà en aquesta assignatura pot consistir, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs o vídeoblogs. 


En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment d'aquestes metodologies d'avaluació (particularment de vídeo, àudio i/o so).

Amunt

Els Mòduls que integren el contingut de l'assignatura  són els següents:

Mòdul 1. La fiscalitat immobiliària en la imposició sobre la renda

1. La sobirania fiscal d'Espanya

2. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 

3. Impost sobre Societats 

4. Impost sobre la Renda de No Residents 

Mòdul 2. La fiscalitat immobiliària en la imposició patrimonial

1. Impost sobre el Patrimoni 

2. Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats 

3. Impost sobre Successions i Donacions 

Mòdul 3. La fiscalitat immobiliària en l'IVA

1. Impost sobre el Valor Afegit 

Mòdul 4. La fiscalitat immobiliària local

1. Impost sobre Béns Immobles 

2. Impost sobre Activitats Econòmiques

3. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 

4. Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

5. Impost sobre despeses sumptuàries (modalitat de vedes de caça i pesca)

Amunt

Amunt

El material docent de l'assignatura constitueix la referència bàsica en el seguiment de la matèria i té com a objectiu actuar de base en el procés d'aprenentatge, el qual es porta a terme a través de la dinàmica de l'aula, la realització de les proves d'avaluació contínua (PAC), el treball amb les guies d'estudi (GES), la realització dels exercicis d'autoavaluació proposats als Mòduls, la consulta dels recursos complementaris que es poden trobar a l'aula i, per descomptat, mitjançant el treball individual de cada estudiant en l'aprofundiment dels diferents continguts.

Així doncs, els principals recursos d'aquesta assignatura són:

1. Materials docents:

- El Pla Docent, on es presenta l'assignatura i el seu funcionament.

- Les Guies d'Estudi (GES), que acompanyen cada unitat d'aprenentatge explicant l'itinerari d'estudi més òptim a seguir i oferint una presentació general de la mateixa.

- Mòduls 1, 2, 3 i 4 del material didàctic de l'assignatura, junt amb els enllaços a la pertinent normativa que s’especifiquen en cada repte. 

2. Recursos de l'aula:

- Glossaris i bibliografia.

- Vídeos docents.

- Eines tributàries essencials.

- Fonts d'informació.

- Recursos sobre les fonts d'informació.

- Webs tributàries d'interès.

- Altres elements de suport.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt