Fiscalitat a Internet Codi:  M9.011    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura, integrada en el Màster Universitari de Fiscalitat, forma part tant de l'Itinerari d'Assessoria fiscal personal i empresarial com de l'Itinerari d'Administracions públiques i fiscalitat, si bé en el primer cas és de caràcter obligatori i en el segon de caràcter optatiu. Es dedica a l'anàlisi de dues qüestions relacionades amb l'ús d'Internet en l'àmbit tributari: la fiscalitat del comerç electrònic i l'Administració electrònica tributària. 

El comerç electrònic, en els moments actuals d'expansió i constant evolució, des d'un punt de vista tributari, genera certs problemes que bàsicament afecten, d'una banda, a la imposició sobre la renda personal i societària, és a dir, a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, a l'Impost sobre Societats i a l'Impost sobre la Renda de No Residents; i, d'altra banda, a la imposició sobre el consum, és a dir, a l'Impost sobre el Valor Afegit.

 Les principals qüestions conflictives que se susciten en relació amb la imposició directa sobre el comerç electrònic són, en primer lloc, la qualificació de les rendes obtingudes; en segon lloc, la determinació de la residència dels subjectes intervinents; i en tercer lloc, la controvertida aplicació del concepte d'establiment permanent en les operacions comercials electròniques.

 En relació amb la imposició indirecta sobre el comerç electrònic, i més concretament respecte a l'IVA, els problemes que es plantegen són, en primer lloc, la localització de les operacions comercials electròniques; en segon lloc, l'aplicació del règim especial del comerç electrònic; i, en tercer lloc, la facturació telemàtica. Més marginal és la problemàtica tributària del pagament per mitjans electrònics, que afecta fonamentalment a l'Impost sobre Actes Jurídics Documentats. 

Finalment, la introducció de les tecnologies de la informació en la relació entre l'Administració i l'obligat tributari constitueix un dels trets que caracteritzen els moderns sistemes de gestió tributària dels països més desenvolupats. En concret, a través del seu web i seu electrònica, les Administracions tributàries ofereixen informació als obligats tributaris i els presta assistència en el compliment dels seus deures i en l'exercici dels seus drets. La qual cosa, està suposant una evolució en el sistema de gestió dels tributs tributària.

Amunt

 Objectius d'aprenentatge: 

1. Entendre el règim tributari del comerç electrònic, tant des del punt de vista de la imposició directa com indirecta.

2.Comprendre la regulació dels aspectes generals de l'Administració electrònica tributària.

3. Assimilar les normes que es refereixen a les principals manifestacions de l'Administració electrònica tributària.


Competències: 

Específiques 

1. Consulta i utilització correcta de les fonts tributàries (legals, jurisprudencials i doctrinals). 
2. Capacitat d'anàlisi, síntesi i de relació de les normes i figures tributàries. 
3. Capacitat per a l'elaboració i redacció d'informes i dictàmens, recursos, declaracions, formularis i altra documentació en l'àmbit tributari. 

Transversals: 

1. Utilització a un nivell avançat d'Internet, bases de dades jurídic-tributàries i altres eines informàtiques pròpies de l'àmbit fiscal. 
2. Cerca d'informació, documentació i fonts de referència tributària a través de les Tecnologies de la informació i la comunicació. 
3. Capacitat per interpretar textos de naturalesa tributària en anglès. 
4. Aprenentatge autònom i permanent per a una correcta reacció i adaptació davant la canviant i completa realitat fiscal en un entorn globalitzat i de pluralisme jurídic.

Metodologia d'avaluació
La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura pot consistir, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs o vídeoblogs.


En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment d'aquestes metodologies d'avaluació (particularment de vídeo, àudio i/o so).

Amunt

 Continguts bàsics: 

Mòdul 1. Fiscalitat del comerç electrònic

1. La qualificació de les rendes obtingudes

2. La determinació de la residència dels subjectes intervinents

3. L'aplicació del concepte d'establiment permanent

4. Localització de les operacions comercials electròniques en l'IVA

5. El règim especial del comerç electrònic en l'IVA

6. Tipus impositius de l'IVA en els serveis prestats per via electrònica

7. La tributació dels pagaments electrònics

 

Mòdul 2. Aspectes generals de l'Administració electrònica tributària

1. La regulació en la Llei general tributària

2. El dret a la relació telemàtica

3. Les seus electròniques

4. Els registres electrònics

5. La protecció de dades de caràcter personal

 

Mòdul 3. Manifestacions de l'Administració electrònica tributària

1. Actuacions d'informació tributària per Internet

2. Actuacions d'assistència tributària per Internet

3. Les declaracions tributàries telemàtiques

4. Les notificacions tributàries electròniques

5. La facturació electrònica

6. La presentació telemàtica de recursos

Amunt

Amunt

El material docent de l'assignatura constitueix la referència bàsica en el seguiment de la matèria, i té com a objectiu actuar de base en el procés d'aprenentatge que es porta a terme a través de la dinàmica de l'aula, la realització de les proves d'avaluació contínua (PAC), el treball amb les guies d'estudi (GES), la realització dels exercicis proposats als mòduls, la consulta dels recursos complementaris que es poden trobar a l'aula i, per descomptat, mitjançant el treball individual de cada estudiant en l'aprofundiment en els continguts.

Així doncs, els principals recursos d'aquesta assignatura són:

1. Materials docents:

- El pla docent, on es presenta l'assignatura i el seu funcionament.

- Les guies d'estudi (GES), que acompanyen cada unitat d'aprenentatge explicant l'itinerari d'estudi més òptim a seguir i oferint una presentació general de la mateixa.

- Mòduls 1 a 3 del material didàctic de l'assignatura que es troben disponibles dins de l'apartat "Recursos d'aprenentatge de l'aula".

 2. Recursos de l'aula:

 - Mementos de fiscalitat (accés electrònic). 

- Enllaços amb la principal normativa que es treballarà.

 - Enllaços amb les principals institucions tributàries d'interès.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt