Activitat Financera i Despesa Pública Codi:  M9.013    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura, integrada en el Mòdul d'Especialització en Administracions Públiques i Fiscalitat del Màster Universitari de Fiscalitat, és de caràcter obligatori i es dedica a l'estudi del conjunt d'ingressos i de despeses públiques i de les normes i principis que l'articulen, així com del disseny d'estratègies d'actuació en les Administracions Públiques. En concret, en aquesta assignatura es posa l'èmfasi en l'activitat de despesa dels ens públics i es dirigeix especialment als que vulguin disposar d'una formació adequada i completa per prestar serveis en les diferents Administracions Públiques (estatal, autonòmica i local).

La dinàmica jurídica de la despesa en els ens públics es canalitza a través de la figura del pressupost, raó per la qual resulta obligat que el contingut de la major part d'aquesta assignatura es dediqui a l'estudi dels diferents aspectes que composen el règim jurídic de la institució pressupostària, que es manifesten, a més, en els tres àmbits territorials en què s'organitza política i administrativament Espanya: Estat, Comunitats Autònomes i Corporacions Locals.

Per a això, és necessari integrar la despesa pública en el marc general de l'activitat financera, incidint en el seu procés de juridificació i examinant una sèrie de qüestions generals i prèvies al procés pressupostari en si. A continuació, resulta obligat al·ludir als principis informadors de l'actuació dels poders públics en el camp pressupostari (principi de competència o reserva de llei pressupostària; principis d'unitat, universalitat i no afectació; principi d'especialitat; principi d'estabilitat pressupostària; principi d'anualitat i principi de sostenibilitat pressupostària de les Administracions Públiques).

D'altra banda, amb caràcter previ a l'estudi de l'anomenat cicle pressupostari, és rellevant conèixer tant el concepte jurídic de pressupost com la caracterització general i les especialitats de les Lleis anuals de Pressupostos Generals de l'Estat. I una vegada analitzades aquestes qüestions, cal examinar l'anàlisi concreta del règim jurídic del cicle pressupostari, que abasta l'elaboració, aprovació, execució i control dels pressupostos i, especialment, les modificacions dels crèdits pressupostaris.

 

Amunt

La present assignatura, de caràcter obligatori, està integrada en l'Itinerari d'Administracions Públiques i Fiscalitat del Màster Universitari de Fiscalitat (MUF).

 

Amunt

Objectius

Els principals objectius acadèmics i disciplinaris de l'assignatura "Activitat financera i despesa pública" són els següents:

1. Interpretar i aplicar les normes pressupostàries dels diferents ens territorials.

2. Conèixer el procés de juridificació de la despesa pública a Espanya, així com les previsions constitucionals i aspectes generals del mateix.

3. Assimilar i distingir les exigències dels diferents principis pressupostaris regulats en l'ordenament espanyol.

4. Identificar el concepte, naturalesa, contingut, estructura i efectes del pressupost des d'una perspectiva jurídica.

5. Comprendre el concepte de cicle pressupostari i diferenciar les diferents fases que l'integren.

6. Adquirir els conceptes necessaris per superar les exigències jurídiques derivades de l'elaboració, aprovació, execució i control del pressupost d'un ens públic.

Competències

Per la seva banda, es pretén que l'estudiant, mitjançant el seu procés d'aprenentatge, desenvolupi les següents les competències professionals:

Específiques:

1. Consulta i utilització correcta de les fonts tributàries (legals, jurisprudencials i doctrinals).

2. Capacitat d'anàlisi, síntesi i de relació de les normes i figures tributàries.

3. Capacitat d'interpretació i comparació de dades i fonts de naturalesa tributària en un entorn complex, canviant i global.

4. Anàlisi crítica de l'ordenament tributari i de la seva aplicació.

5. Negociació i argumentació en l'entorn professional tributari.

Generals:

1. Capacitat per aplicar el coneixement tributari a la pràctica professional, detectant i resolent situacions problemàtiques i complexes.

2. Presa de decisions en l'àmbit de l'assessoria empresarial i personal o de l'aplicació tributària en les Administracions públiques, d'acord amb la deontologia i l'ètica professional exigibles en aquesta matèria.

3. Aprenentatge autònom i permanent per a una correcta reacció i adaptació davant la canviant i completa realitat fiscal en un entorn globalitzat i de pluralisme jurídic.

Metodologia d'avaluació


La metodologia d'avaluació que se seguirà en aquesta assignatura pot consistir, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs o vídeoblogs. 


En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment d'aquestes metodologies d'avaluació (particularment de vídeo, àudio i/o so).

 

Amunt

Els Mòduls que integren el contingut de l'assignatura "Activitat financera i despesa pública" són els següents:


Mòdul 1. Activitat financera i despeses públiques: aspectes generals

1. L'activitat financera i la despesa pública. 
2. La despesa pública i el seu procés de juridificació: el Dret de la despesa pública i el Dret pressupostari. 
3. Els principis constitucionals de la despesa pública. 
4. La distribució competencial en matèria de despesa pública a Espanya. 
5. Les fonts del Dret de la despesa pública. 

Mòdul 2. Les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat 

1. Concepte jurídic de pressupost. 
2. Naturalesa jurídica de les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat. 
3. Contingut de les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat. 
4. Efectes jurídics de les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat. 
5. Estructura dels Pressupostos Generals de l'Estat. 

Mòdul 3. Els principis pressupostaris
 

1. Concepte i classificació dels principis pressupostaris. 
2. El principi de competència: la reserva de llei pressupostària. 
3. Els principis d'unitat, universalitat i no afectació. 
4. El principi d'especialitat. 
5. El principi d'estabilitat pressupostària. 
6. El principi d'anualitat. 
7. El principi de sostenibilitat pressupostària de les Administracions Públiques. 

Mòdul 4. El cicle pressupostari: elaboració, aprovació i execució 

1. El cicle pressupostari: fases. 
2. L'elaboració dels pressupostos. 
3. L'aprovació de les Lleis de Pressupostos. 
4. L'execució del pressupost: aspectes generals. 
5. Gestió del pressupost d'ingressos públics. 
6. Gestió del pressupost de despeses públiques. 
7. El Tresor Públic: definició i funcions. 
8. La comptabilitat pública: concepte i finalitats. 
9. Els comptes anuals: l'estat de liquidació del pressupost. 

Mòdul 5. Les modificacions dels crèdits pressupostaris 

1. Aspectes generals de les modificacions dels crèdits pressupostaris. 
2. Les modificacions dels crèdits pressupostaris competència de les Corts Generals. 
3. Les modificacions dels crèdits pressupostaris competència del Govern. 
4. Procediment per dur a terme les modificacions dels crèdits pressupostaris. 

Mòdul 6. El control de les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat 

1. El control de l'activitat pressupostària: noció i naturalesa. La distinció entre el control administratiu o intern i el control extern. 
2. El control administratiu o intern: la Intervenció General de l'Administració de l'Estat. 
3. El control jurisdiccional: el Tribunal de Comptes. 
4. El control parlamentari: el Compte General de l'Estat.

 

Amunt

Amunt

El material docent de l'assignatura constitueix la referència bàsica en el seguiment de la matèria i té com a objectiu actuar de base en el procés d'aprenentatge, el qual es porta a terme a través de la dinàmica de l'aula, la realització de les proves d'avaluació contínua (PAC), el treball amb les guies d'estudi (GES), la realització dels exercicis d'autoavaluació proposats als Mòduls, la consulta dels recursos complementaris que es poden trobar a l'aula i, per descomptat, mitjançant el treball individual de cada estudiant en l'aprofundiment dels diferents continguts.

Així doncs, els principals recursos d'aquesta assignatura són:

1. Materials docents:

- El Pla Docent, on es presenta l'assignatura i el seu funcionament.

- Les Guies d'Estudi (GES), que acompanyen cada unitat d'aprenentatge explicant l'itinerari d'estudi més òptim a seguir i oferint una presentació general de la mateixa.

- Mòduls 1, 2, 3, 4, 5 i 6 del material didàctic de l'assignatura, que es troben disponibles dins de l'apartat de "Recursos d'aprenentatge" de l'aula.

2. Recursos de l'aula:

- Mementos de fiscalitat (accés electrònic).

- Enllaços amb la principal normativa que es treballarà.

- Enllaços amb les principals institucions tributàries d'interès.

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt