Elements del Tribut Codi:  M9.015    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

 

Aquesta assignatura, integrada en el Mòdul d'Especialització en Administracions Públiques i Fiscalitat del Màster Universitari de Fiscalitat, és de caràcter obligatori i es dedica a l'estudi dels aspectes relatius a l'ordenació material del tribut que serveixen per a la seva identificació i quantificació.


Així, l'objecte d'aquesta assignatura és l'anàlisi dels diferents elements que integren la principal font d'ingressos de caràcter públic, és a dir, de "les prestacions pecuniàries exigides per una Administració Pública com a conseqüència de la realització d'un supòsit de fet al que la Llei vincula el deure de contribuir, amb la finalitat primordial d'obtenir els ingressos necessaris per al sosteniment de les despeses públiques" (art. 2.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària -LGT-).


Per tant, com es desprèn de la LGT, l'element més rellevant que compon, configura i legitima els tributs és el fet imposable, el qual consisteix en un supòsit fixat per la Llei que quan es materialitza origina l'obligació de satisfer el pagament de la quota tributària. Aquest element, que, per tal de respectar els principis fonamentals que regeixen l'ordenació del sistema tributari, ha de suposar una manifestació de capacitat econòmica, es troba compost per aquelles circumstàncies, actuacions o fets demostratius de riquesa en els quals el legislador fa recaure la imposició d'un tribut, si bé, per la seva plena comprensió, s'estudiarà analitzant els diferents elements que el conformen.


Per la seva banda, el segon gran element sobre el qual se centrarà l'atenció són els subjectes que formen part de la relació jurídico-tributària, i és que, tenint en compte la pluralitat de drets i obligacions (formals i materials) que tenen lloc a conseqüència de l'aplicació dels tributs, no és estrany que mereixin una anàlisi especial (en el qual es tractarà també de forma detallada la representació en l'àmbit tributari, els diferents responsables i la successió de les obligacions tributàries).


Seguidament, considerant que la conseqüència primordial de la realització del fet imposable dels tributs és el naixement de l'obligació tributària principal (o, com esmenta l'article 19 de la LGT, el pagament de la quota tributària), el tercer gran aspecte en el qual se centrarà l'atenció serà en la quantificació de la mateixa, ja que la quantia de la quota tributaria no sempre ve predeterminada per la normativa. Així, quan aquesta quantitat no ve prefixada, la Llei ofereix un conjunt d'elements que permeten la seva determinació, els quals es concreten en la base imposable, la base liquidable, el tipus de gravamen i la quota tributària.


No obstant, en aquest punt, es s'analitzarà també el deute tributari, en tant que resulta substancial deixar clares les diferències que planteja respecte a la quota. I de la mateixa manera, aprofitant l'íntima relació que aquesta última guarda amb les garanties del crèdit tributari, també es tractaran aquestes, tant pel que fa a la seva essència i la funció com a les diverses modalitats que podran tenir lloc.


Finalment, aquesta assignatura es tancarà amb l'estudi de l'extinció del deute tributari, i és que, tot i que el seu final lògic sembli el pagament del mateix (ja que, al capdavall, consisteix en una obligació de donar), podran existir altres causes que també comportaran la seva conclusió (en concret, la prescripció, la compensació, la condonació i la insolvència provada del deutor).

 

Amunt

La present assignatura, de caràcter obligatori, està integrada en l'Itinerari d'Administracions Públiques i Fiscalitat del Màster Universitari de Fiscalitat (MUF).

 

Amunt

 

Objectius acadèmics i disciplinars

Els principals objectius acadèmics i disciplinars de l'assignatura "Elements del tribut" són els següents:

1. Comprendre la relació jurídico-tributària, conèixer les diferents obligacions tributàries que la integren (materials i formals) i dominar els trets essencials de l'obligació tributària principal com a nucli de la mateixa.

2. Entendre el concepte del fet imposable dels tributs i diferenciar-ho de les exempcions tributàries i els supòsits de no subjecció, reconeixent, a més, les seves funcions i els diferents elements i aspectes que ho composen.

3. Identificar la meritació dels diferents tributs, dominar les seves conseqüències jurídiques i distingir-ho de l'exigibilitat de l'obligació tributària.

4. Definir i conèixer els caràcters i el règim jurídic de cadascuna de les figures que integren els obligats tributaris i delimitar la posició dels ens sense personalitat jurídica.

5. Conèixer la configuració de la capacitat d'obrar en matèria tributària i situar el règim general de representació.

6. Entendre la regulació dels diferents supòsits de responsabilitat tributària.

7. Comprendre les funcions i les característiques essencials de la base imposable, el tipus de gravamen, la quota íntegra, la quota líquida i la quota diferencial.

8. Tenir clar el procediment de quantificació dels tributs i la lògica que mantenen els diferents elements per al seu càlcul.

9. Conèixer els components del deute tributari, el seu règim jurídic i les característiques de la seva successió.

10. Conèixer els efectes de l'extinció del deute tributari i els diferents motius que poden donar lloc a la mateixa (el pagament, la prescripció, la compensació, la condonació i la insolvència provada del deutor).

Competències


Per la seva banda, es pretén que l'estudiant, mitjançant el seu procés d'aprenentatge, desenvolupi les següents les competències professionals:

Específiques

1. Consulta i utilització correcta de les fonts tributàries (legals, jurisprudencials i doctrinals).

2. Capacitat d'anàlisi, síntesi i de relació de les normes i figures tributàries.

3. Capacitat d'interpretació i comparació de dades i fonts de naturalesa tributària en un entorn complex, canviant i global.

4. Anàlisi crítica de l'ordenament tributari i de la seva aplicació.

Transversals:

1. Utilització a un nivell avançat d'Internet, bases de dades jurídico-tributàries i altres eines informàtiques pròpies de l'àmbit fiscal.

2. Presa de decisions en l'àmbit de l'assessoria empresarial i personal o de l'aplicació tributària en les Administracions Públiques, d'acord amb la deontologia i l'ètica professional exigibles en aquesta matèria.

3. Aprenentatge autònom i permanent per a una correcta reacció i adaptació davant la canviant i completa realitat fiscal en un entorn globalitzat i de pluralisme jurídic.

4. Treball en equip i capacitat de lideratge en l'àmbit tributari, planificant i gestionant el temps de forma adequada.

Metodologia d'avaluació

La metodologia d'avaluació que se seguirà en aquesta assignatura pot consistir, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs o vídeoblogs. 

En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment d'aquestes metodologies d'avaluació (particularment de vídeo, àudio i/o so).

 

Amunt

Els Mòduls que integren el contingut de l'assignatura "Elements del tribut" són els següents:


Mòdul 1. El fet imposable 

1. La relació jurídico-tributària 
2. Concepte i funcions del fet imposable 
3. Elements del fet imposable 
4. Els supòsits de no subjecció 
5. Les exempcions tributàries 
6. La meritació del tribut 

Mòdul 2. Els subjectes del tribut 

1. Els subjectes actius del tribut 
2. Els subjectes passius del tribut 
3. La representació en l'àmbit tributari 
4. Els responsables del tribut 
5. La successió dels tributs 

Mòdul 3. Els elements de quantificació del tribut

1. L'obligació tributària principal 
2. La base imposable 
3. El tipus de gravamen 
4. La quota tributària 
5. El deute tributari 
6. Les garanties del crèdit tributari 

Mòdul 4. L'extinció del tribut 

1. El pagament 
2. La prescripció 
3. La compensació 
4. La condonació 
5. La insolvència provada del deutor

 

Amunt

Amunt

El material docent de l'assignatura constitueix la referència bàsica en el seguiment de la matèria i té com a objectiu actuar de base en el procés d'aprenentatge, el qual es porta a terme a través de la dinàmica de l'aula, la realització de les proves d'avaluació contínua (PAC), el treball amb les guies d'estudi (GES), la realització dels exercicis d'autoavaluació proposats als Mòduls, la consulta dels recursos complementaris que es poden trobar a l'aula i, per descomptat, mitjançant el treball individual de cada estudiant en l'aprofundiment dels diferents continguts.

Així doncs, els principals recursos d'aquesta assignatura són:

1. Materials docents:

- El Pla Docent, on es presenta l'assignatura i el seu funcionament.

- Les Guies d'Estudi (GES), que acompanyen cada unitat d'aprenentatge explicant l'itinerari d'estudi més òptim a seguir i oferint una presentació general de la mateixa.

- Mòduls 1, 2, 3 i 4 del material didàctic de l'assignatura que es troben disponibles dins l'apartat "Recursos d'aprenentatge" de l'aula.

2. Recursos de l'aula:

- Mementos de fiscalitat (accés electrònic).

- Enllaços amb la principal normativa que es treballarà.

- Enllaços amb les principals institucions tributàries d'interès.

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt