Treball Final Màster Assessoria Fiscal Codi:  M9.016    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El treball final de Màster d'assessoria fiscal, de caràcter obligatori, suposa la culminació de l'itinerari d'assessoria fiscal del Màster Universitari de Fiscalitat. El desenvolupament professional en l'àmbit de l'assessoria fiscal requereix del domini de la normativa tributària i de la seva interpretació als efectes de l'assessorament dels clients i la resolució de casos. 

Les activitats formatives d'aquesta assignatura giren en torn l'elaboració individual d'un projecte d'aplicació pràctica, consistent en el plantejament i la resolució d'un cas pràctic (fictici o real), des de la vessant d'un assessor fiscal, sobre alguna de les temàtiques transversals proposades per l'estudiant i validades pel tutor del TFM, vinculades a les matèries estudiades al llarg del Màster. Aquestes activitats han de ser representatives i acreditatives de les competències prèviament adquirides en el Màster. 

Per al desenvolupament del treball, es disposa de la Guia per a l'elaboració de TFM, en la que es troben indicacions sobre el mateix i el desenvolupament de l'assignatura. 

Finalment, cal assenyalar que el TFM serà objecte de presentació i defensa de forma virtual.

Amunt

Es cursa en el darrer semestre

Amunt

Competències: 
Específiques

- Consulta i utilització correcta de les fonts tributàries (legals, jurisprudencials i doctrinals). 
- Anàlisi, síntesi i relació de les normes i figures tributàries. 
- Interpretació i comparació de dades i fonts de naturalesa tributària en un entorn complex, canviant i global. 
- Disseny d'estratègies d'actuació en el camp tributari per a un assessorament fiscal òptim, d'acord amb els principis de l'ordenament tributari i la finalitat de les normes fiscals. 
- Elaboració i redacció d'informes i dictàmens, recursos, declaracions, formularis i altra documentació en l'àmbit tributari. 
- Anàlisi crítica de l'ordenament tributari i la seva aplicació. 

Generals:

- Utilització d'internet a un nivell avançat, de bases de dades juridicotributàries i d'altres eines informàtiques pròpies de l'àmbit fiscal. 
- Cerca d'informació, documentació i fonts de referència tributària per mitjà de les tecnologies de la informació i la comunicació. 
- Interpretació de texts de naturalesa tributària en anglès. 
- Aplicació del coneixement tributari a la pràctica professional i la detecció i resolució de situacions problemàtiques i complexes. 
- Presa de decisions en l'àmbit de l'assessoria empresarial i personal, o de l'aplicació tributària en les administracions públiques, d'acord amb la deontologia i l'ètica professional exigibles en aquesta matèria. 
- Aprenentatge autònom i permanent per a una reacció i adaptació correcta davant de la canviant i complexa realitat fiscal en un entorn globalitzat i de pluralisme jurídic. 

Transversals:

-Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.Objectius d'aprenentatge: 
- Desenvolupar de forma simultània el conjunt de competències del Màster Universitari de Fiscalitat. 
- Potenciar les habilitats dels estudiants per a realitzar raonaments complexos en l'àmbit de la fiscalitat per identificar problemes fiscals i resoldre casos pràctics. 

Metodologia d'avaluació
La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura pot consistir, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs o vídeoblogs.

En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment d'aquestes metodologies d'avaluació (particularment de vídeo, àudio i/o so).

Amunt

A diferència de les assignatures cursades prèviament, no existeix en aquesta assignatura un llistat de continguts. En efecte, no es tracta d'aprendre nous coneixements teòrics, sinó de desenvolupar de forma simultània el conjunt de competències a partir de la formulació i resolució d’un cas pràctic sobre un tema fiscal transversal, des de la vessant d’un assessor fiscal.

Amunt

Criteris per a la redacció de textos acadèmics i professionals: Rúbrica de la competència d'expressió escrita Web
Indicacions per fer el TFM Audiovisual

Amunt

Per poder treballar l'assignatura, disposeu, a banda de tots els recursos que conté la biblioteca, de l'accés directe a alguns mementos fiscals i a algunes normes i també de les guies per a l'elaboració del projecte.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt