Pràcticum (Assessoria Fiscal) Codi:  M9.017    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Descripció de l'assignatura

El Pràcticum d'Assessoria Fiscal, de caràcter obligatori, es desenvolupa en un entorn exclusivament virtual i presenta una sèrie de particularitats respecte a la resta d'assignatures del Màster Universitari de Fiscalitat, des de la perspectiva del plantejament general, el contingut i els objectius.

En aquest sentit, no constitueix una assignatura de continguts tradicional (és a dir, d'aprenentatge dels elements substantius de la fiscalitat), ja que l'estudiantat ja els ha adquirit en les assignatures cursades amb anterioritat, sinó que el que pretén el Pràcticum és aplicar-los en un entorn professional real.

En concret, l'assignatura parteix de que l'estudiantat ja té els coneixements propis de la professió de l'assessoria fiscal i una idea aproximada del que comporta el seu exercici, tot i que encara no ha pogut viure la tasca quotidiana inherent en la seva pràctica real. Per tant, en aquest context, el Pràcticum pretén proporcionar aquesta experiència.

Així doncs, l'objectiu del Pràcticum és oferir la incursió a la realitat de l'exercici professional de l'assessoria fiscal, és a dir, la possibilitat d'exercir en un despatx d'assessors fiscals durant un període determinat i experimentar personalment les diferents tasques habituals d'aquesta professió.

 

Amunt

Configurat com a element de tancament de la formació, el Pràcticum persegueix oferir la possibilitat d'experimentar la pràctica real de l'assessor fiscal posant en pràctica els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del Màster.

Amunt

Tots els camps relacionats amb la fiscalitat.

Amunt

El Pràcticum persegueix oferir la possibilitat de posar en pràctica els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del Màster en un entorn simulat de la pràctica professional en tant que element de tancament de la formació.

Amunt

En tant que formació pràctica de tancament del Màster, es recomana haver cursat la resta d'assignatures amb anterioritat, és a dir, cursar-lo en el derrer semestre del Màster.

Amunt

Competències 

Específiques

- Consulta i utilització correcta de les fonts tributàries (legals, jurisprudencials i doctrinals). 

- Anàlisi, síntesi i relació de les normes i figures tributàries. 

- Interpretació i comparació de dades i fonts de naturalesa tributària en un entorn complex, canviant i global. 

- Disseny d'estratègies d'actuació en el camp tributari per a un assessorament fiscal òptim, d'acord amb els principis de l'ordenament tributari i la finalitat de les normes fiscals. 

- Elaboració i redacció d'informes i dictàmens, recursos, declaracions, formularis i altra documentació en l'àmbit tributari. 

- Anàlisi crítica de l'ordenament tributari i la seva aplicació. 

- Negociació i argumentació en l'entorn professional tributari.

Generals

- Utilització d'internet a un nivell avançat, de bases de dades juridico-tributàries i d'altres eines informàtiques pròpies de l'àmbit fiscal. 

- Cerca d'informació, documentació i fonts de referència tributària per mitjà de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

- Interpretació de texts de naturalesa tributària en anglès. 

- Aplicació del coneixement tributari a la pràctica professional i la detecció i resolució de situacions problemàtiques i complexes. 

- Presa de decisions en l'àmbit de l'assessoria empresarial i personal, o de l'aplicació tributària en les administracions públiques, d'acord amb la deontologia i l'ètica professional exigibles en aquesta matèria. 

- Aprenentatge autònom i permanent per a una reacció i adaptació correcta davant de la canviant i complexa realitat fiscal en un entorn globalitzat i de pluralisme jurídic. 

- Treball en equip i lideratge en l'àmbit tributari, amb una planificació i gestió el temps adequada. 

- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d' aquestes pràctiques.

Objectius d'aprenentatge 

Els objectius d'aquesta assignatura són els propis d'un període de pràctiques, és a dir, assolir les habilitats i competències adequades per desenvolupar tasques d'interpretació i d'aplicació de la fiscalitat a supòsits de la vida real i en un context virtual equiparable al que constitueix l'àmbit propi de l'exercici professional.

Metodologia d'avaluació

La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura pot consistir, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs o vídeoblogs.

En aquest sentit, l'estudiantat ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment d'aquestes metodologies d'avaluació (particularment de vídeo, àudio i/o so).

Amunt

A diferència de les assignatures cursades prèviament, no existeix en aquesta assignatura un llistat de continguts. En efecte, com ja s'ha comentat anteriorment, no es tracta d'aprendre nous coneixements teòrics, sinó de viure de manera directa l'aplicació pràctica dels coneixements ja adquirits. 

Això no vol dir que no s'hagin d'estudiar els assumptes des de la perspectiva legal, jurisprudencial i doctrinal, cosa que forma part essencial de l'exercici de la professió d'assessor fiscal.

Amunt

Reunió assessor fiscal i client Audiovisual

Amunt

Per poder treballar l'assignatura, a banda de tots els recursos que conté la biblioteca, es disposa a l'aula de guies i vídeos docents elaborats ad hoc sobre l'activitat professional i d'un conjunt de recursos per al seu exercici (glossaris i bibliografia, vídeos docents, eines tributàries essencials, textos normatius, fonts d'informació, recursos sobre les fonts d'informació, webs tributàries d'interès i altres elements de suport).

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt