Pràcticum (Administracions Públiques i Fiscalitat) Codi:  M9.018    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Pràcticum d'Administracions Públiques, de caràcter obligatori, es desenvolupa en un entorn exclusivament virtual i presenta una sèrie de particularitats respecte a la resta d'assignatures del Màster Universitari de Fiscalitat, des de la perspectiva del seu plantejament general, contingut i objectius. 

No constitueix una assignatura de continguts en el sentit tradicional, és a dir, d'aprenentatge dels elements substantius de la fiscalitat. Per tant, no es tracta d'estudiar nous continguts, ja que l'estudiantat ja els té de les anteriors assignatures cursades. Amb el Pràcticum es pretén aplicar-los en un entorn professional. 

Així, es parteix de que cada estudiant té coneixements fiscals i una idea aproximada sobre la professió del personal de les Administracions Públiques, en especial les tributàries, però no ha pogut viure encara la tasca quotidiana d'aquest personal. Per tant, en aquest context, el Pràcticum contribueix a proporcionar aquesta experiència.

En particular, l'objectiu del Pràcticum és posar l'estudiantat en situació d'exercir com a un professional en l'àmbit de l'Administració tributària durant un període destinat, per tant, a experimentar personalment l'aplicació concreta de la fiscalitat en les diferents tasques habituals d'aquest perfil professional: una incursió en la realitat de l'exercici professional de la fiscalitat.

Amunt

Configurat com a element de tancament de la formació, el Pràcticum persegueix oferir la possibilitat d'experimentar la pràctica real de la fiscalitat per part dels professionals de les Administracions tributàries posant en pràctica els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del Màster.

Amunt

Tots els camps relacionats amb la fiscalitat.

Amunt

El Pràcticum persegueix oferir la possibilitat de posar en pràctica els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del Màster en un entorn simulat de la pràctica professional en tant que element de tancament de la formació.

Amunt

En tant que formació pràctica de tancament del Màster, es recomana haver cursat la resta d'assignatures amb anterioritat, és a dir, cursar-lo en el derrer semestre del Màster.

Amunt

Competències

Específiques

- Consulta i utilització correcta de les fonts tributàries (legals, jurisprudencials i doctrinals). 

- Anàlisi, síntesi i relació de les normes i figures tributàries. 

- Interpretació i comparació de dades i fonts de naturalesa tributària en un entorn complex, canviant i global. 

- Disseny d'estratègies d'actuació en el camp tributari per a un assessorament fiscal òptim, d'acord amb els principis de l'ordenament tributari i la finalitat de les normes fiscals. 

- Elaboració i redacció d'informes i dictàmens, recursos, declaracions, formularis i altra documentació en l'àmbit tributari. 

- Anàlisi crítica de l'ordenament tributari i la seva aplicació. 

- Negociació i argumentació en l'entorn professional tributari. 

Generals

- Utilització d'internet a un nivell avançat, de bases de dades juridico-tributàries i d'altres eines informàtiques pròpies de l'àmbit fiscal. 

- Cerca d'informació, documentació i fonts de referència tributària per mitjà de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

- Interpretació de texts de naturalesa tributària en anglès. 

- Aplicació del coneixement tributari a la pràctica professional i la detecció i resolució de situacions problemàtiques i complexes. 

- Presa de decisions en l'àmbit de l'assessoria empresarial i personal, o de l'aplicació tributària en les administracions públiques, d'acord amb la deontologia i l'ètica professional exigibles en aquesta matèria. 

- Aprenentatge autònom i permanent per a una reacció i adaptació correcta davant de la canviant i complexa realitat fiscal en un entorn globalitzat i de pluralisme jurídic. 

- Treball en equip i lideratge en l'àmbit tributari, amb una planificació i gestió el temps adequada. 

- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d' aquestes pràctiques.

Objectius d'aprenentatge

Els objectius d'aquesta assignatura són els propis d'un període de pràctiques, és a dir, assolir les habilitats i competències adequades per desenvolupar tasques d'interpretació i d'aplicació de la fiscalitat a supòsits de la vida real i en un context virtual equiparable al que constitueix l'àmbit propi de l'exercici professional.

Metodologia d'avaluació

La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura pot consistir, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs o vídeoblogs.

En aquest sentit, l'estudiantat ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment d'aquestes metodologies d'avaluació (particularment de vídeo, àudio i/o so).

Amunt

A diferència de les assignatures cursades prèviament, no existeix en aquesta assignatura un llistat de continguts. En efecte, com ja s'ha comentat anteriorment, no es tracta d'aprendre nous coneixements teòrics, sinó de viure de manera directa l'aplicació pràctica dels coneixements ja adquirits. 

Això no vol dir que no s'hagin d'estudiar els assumptes des de la perspectiva legal, jurisprudencial i doctrinal, cosa que forma part essencial de l'exercici de la professió del personal de les Administracions tributàries.

Amunt

Reunió Hisenda i contribuent Audiovisual
Aspectes clau dels procediments tributaris Vídeo
Decàleg de l'assessor fiscal Vídeo

Amunt

Per poder treballar l'assignatura, a banda de tots els recursos que conté la biblioteca, es disposa a l'aula de guies i vídeos docents elaborats ad hoc sobre l'activitat professional i d'un conjunt de recursos per al seu exercici (glossaris i bibliografia, vídeos docents, eines tributàries essencials, textos normatius, fonts d'informació, recursos sobre les fonts d'informació, webs tributàries d'interès i altres elements de suport). 

A més, banda dels recursos d'aprenentatge oferts a l'aula, els estudiants compten amb tot el material de la resta d'assignatures del Programa cursades amb anterioritat.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt