Francès B1 Codi:  00.036    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Compte! Aquesta assignatura NO és per a principiants. Cal tenir un nivell A2 (equivalent a Segon de l'Escola Oficial d'Idiomes).

Per poder seguir el ritme d'aquesta assignatura, cal tenir un nivell A2 segons la normativa del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR).

Es recomana als estudiants que realitzin la prova de nivell.

Si és la primera vegada que curseu una assignatura al campus virtual de la UOC, us aconsellem que aneu a l'"Aula de Tutor" on se us impartirà una petita formació que facilitarà la vostra incorporació.

Per al primer semestre, és molt important que els vostres coneixements lingüístics tinguin unes bases sòlides. Penseu que, com més practiqueu més aconseguireu la fluïdesa necessària: el material a partir del qual treballareu s'ha concebut expressament per a aquest objectiu i podeu disposar d'ell en lles págines de Ressources d'apprentissage PEC. La formació es distribueix 5 unitats compostes de 2 mòduls cadascuna.

Podeu adequar el treball de cada unitat al vostre ritme. Veureu que disposeu de 10 dies com a mínim per fer cada unitat. Cada mòdul està organitzat en 6 o 7 seqüències. Organitzeu-vos en sessions de treball d'1 a 2 hores, durant les quals fareu un conjunt d'activitats, sempre de manera metòdica i progressiva. Podeu utilitzar, és clar, les obres que s'indiquen en la bibliografia. Però per al curs, intenteu centrar-vos en les activitats proposades, sense ajudes externes. Si teniu problemes, el professor us indicarà com heu de fer-ho.

Algunes de les activitats d'aquesta assignatura es realitzaran en grups. Per tant, els estudiants han de tenir en compte que és important respectar el treball del grup, el calendari precís d'aquestes activitats, i complir amb les contribucions que han d'aportar. També han de saber que necessitaran temps per coordinar-se amb els altres companys i realitzar unes poques activitats en temps real.

Només es pot aprovar aquesta assignatura mitjançant l'avaluació contínua més una prova de síntesi, la qual cosa implica un ritme constant i regular de treball. Per tant, si l'estudiant sap que no podrà connectar-se a l'aula durant molts dies consecutius durant el semestre, se li recomana que no es matriculi.

Amunt

Un moment si us plau, processant...

Amunt

Independentment que sigui parlada o escrita, conèixer una llengua extrangera afegeix valor a la vostra
formació i us enriqueix el currículum. Segons l'orientació que trieu, o l'entorn en què ja treballeu, tenir
coneixements lingüístics en francès us permetrà superar noves etapes.

Amunt

L'assignatura no parteix de zero. Per a començar bé, heu de tenir el nivell  A2, segons la normativa del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR), tant en comprensió oral i escrita com en expressió oral i escrita. Es recomana que els estudiants facin la prova de nivell.

Amunt

Si teniu dubtes en relació amb el nivell inicial, feu el test de coneixements inicials: es recomana que els estudiants facin la prova de nivell.

Amunt

Aquest curs s'adreça a un estudiantat de nivell preintermedi que ja disposi de fonaments de francès. 

L’assignatura Francès B1 té com a objectiu assolir el nivell B1 de francès del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCER). En finalizar el curs, l'estudiantat ha de demostrar la capacitat de comprendre i produir textos orals i escrits en un context acadèmic i professional demostrant un nivell B1 de francès segons el MCER.

 


Amunt

Dacord amb els objectius, el curs s'organitza en un total de 5 unitats compostes per 2 mòduls cadascuna. Es pot accedir a les unitats des de l'aula, a les pàgines Ressources d'apprentissage PEC. Per a cada mòdul, haureu de fer activitats obligatòries, escrites i orals, organitzades en 6 o 7 seqüències. Són activitats basades en exercicis d'autocorrecció i, segons les tasques programades, exercicis que l'estudiant podria haver de lliurar al professor perquè els corregeixi i els avaluï.

També hi ha activitats que s'han de fer a l'aula, als fòrums de discussió, Tandem, GDrive, i Moodle, entre d'altres.

Al principi de cada mòdul hi ha un resum que indica els objectius, els continguts lingüístics i culturals així com els enllaços externs que us dirigeixen a pàgines web d'interès.

Cada unitat (i per tant cada grup de dos mòduls) correspon a una PEC. Les activitats PEC seran la base principal de la nota que tindreu a l'avaluació contínua.

Amunt

Module Phonétique Web
Module Conjugaison Web
Grammaire Web
Exercices de phonétique Web
Grammaire Progressive du Français. Niveau intermédiaire Llibre-manual
Unité 4 Web
Unité 5 Web
Unité 1 Web
Unité 3 Web
Unité 2 Web

Amunt

Atès que el material és en línia, hi podeu accedir sempre que vulgueu. El trobareu a l'aula de l'assignatura, a les pàgines Ressources d'apprentissage PEC. 

A més a més, a la pàgina Sources d'informations, trobareu enllaços que us dirigiran a diferents webs on podreu trobar tant informació lingüística com cultural: webs de conjugació verbal, gramàtica, traducció, civilització, diccionaris, etc.

També treballareu en altres espais de l'aula com els fòrums de discussió, GDrive, Tandem i Moodle, i fareu servir l'eina de telefonia gratuïta Skype.

IMPORTANT: Caldrà que disposeu d'uns auriculars amb micròfon i d'una càmara web per a poder escoltar els continguts orals i gravar els exercicis orals.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

  • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
  • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
  • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
  • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt