Francès B2.1 Codi:  00.169    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Compte! Aquesta assignatura NO és per a principiants. Cal tenir un nivell B1 (equivalent de Tercer de l'Escola Oficial d'Idiomes), segons la normativa del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR).

Important: recomanem als estudiants que NO es matriculin de Francès B2.1 abans d'haver superat B1. Per a poder complir amb els requisits associats al seu pla d'estudis, els estudiants de Grau han de cursar Francès B2.1 i Francès B2.2: el fet de superar Francès B2.2 no comporta el de superar automàticament Francès B2.1, ni tampoc l'obtenció dels crèdits corresponents.

Es recomana que els estudiants facin la prova de nivell.

Estudiants de Grau: també es recomana haver superat l'assignatura "Competències TIC" abans de començar "Francès B2.1".

Estudiants del Centre d'Idiomes Moderns: si és la primera vegada que feu una assignatura al campus virtual de la UOC, us aconsellem que aneu a l'"Aula de Tutor" on rebreu una petita formació que facilitarà la vostra incorporació.

L'objectiu general de les assignatures Francès B2.1 i Francès B2.2 és assolir un nivell general de francès equivalent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR). 

Amb Francès B2.1, iniciareu una trajectòria d'aprenentatge que es completarà amb Francès B2.2, concebuda per a garantir l'assoliment d'un nivell de francès B2 com a llengua estrangera dins la titulació que voleu obtenir. El curs també us permetrà presentar-vos a les proves A1, A2 i B1 del DELF (Diploma Internacional lliurat pel Ministeri d'Ensenyament francès).

Per a Francès B2.1 és fonamental que els vostres coneixements lingüístics tinguin uns fonaments sòlids. Com més practiqueu més assolireu la fluïdesa necessària: treballareu amb un material que s'ha concebut expressament per a aquest objectiu i de què sempre podreu disposar a l'aula, a l'apartat "Els meus materials" dintre de Secretaria. 

Us caldran uns auriculars amb un micròfon i una càmera web per a escoltar els missatges del professor i els dels altres estudiants i per a enregistrar les vostres activitats de producció oral. També treballarem amb eines com Tandem, Moodle, GDrive i Skype.

Algunes de les activitats d'aquesta assignatura es duran a terme en grups. Per tant, els estudiants han de tenir en compte que és important respectar la feina del grup, el calendari precís d'aquestes activitats, i complir amb les contribucions que hi han de fer. També han de ser conscients que necessitaran temps per a coordinar-se amb els altres companys i fer algunes poques activitats en temps real.

Només es pot superar aquesta assignatura a través de l'avaluació continuada (confirmada per una prova de síntesi final), cosa que implica un ritme constant i regular de feina. Per tant, si l'estudiant preveu que no es podrà connectar a l'aula durant molts dies seguits al llarg del semestre, es recomana que no s'hi matriculi.

La prova de síntesi es farà de forma virtual, en línia.

Amunt

Per a treballar en l'àmbit de les Ciències Humanes és imprescindible conèixer diverses llengües estrangeres. La presència del francès en els vostres estudis representa una garantia de qualitat de la formació. És una matèria obligatòria, que dura dos semestres consecutius. Així, doncs, és fonamental que us la prengueu com un trajecte paral·lel a l'itinerari acadèmic. D'altra banda, en el món i l'època presents, un bon coneixement de les llengües estrangeres és un element clau en la majoria de les activitats professionals. La ubicació geogràfica del lloc on viviu i els nombrosos contactes entre França, els països francòfons, Catalunya i Espanya fan palesa la importància de l'aprenentatge del francès com a llengua estrangera.

Amunt

El francès, com qualsevol altra llengua estrangera, us permetrà disposar d'una projecció excel·lent en totes les activitats que impliquin una relació directa amb el públic i també en les que exigeixin consultar i redactar documents de tota mena.

Independentment que sigui parlada o escrita, conèixer la llengua afegeix valor a la formació i enriqueix el currículum. Per orientació i informació relativa a les perspectives professionals relacionades amb els estudis, trobareu indicacions interessants en aquest enllaç.

Amunt

Compte! Per tal de poder seguir el ritme d'aquesta assignatura, cal tenir un nivell B1 segons la normativa del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR).

Es recomana que els estudiants facin la prova de nivell.


 

Amunt

Es recomana fer la prova de nivell abans de matricular-se.

Algunes de les activitats d'aquesta assignatura es duran a terme en grups. Per tant, els estudiants han de tenir en compte que és important respectar la feina del grup, el calendari precís d'aquestes activitats, i complir amb les contribucions que s'han de fer. També es necessita temps per a coordinar-se amb els companys i fer algunes poques activitats en temps real.

En el cas de les tasques orals avaluades on es requereixi l'ús de vídeo, els estudiants hauran de lliurar una gravació en què es vegi clarament el rostre de l'estudiant mentre parla, tret que les instruccions de la tasca especifiquin un format diferent.

Només es pot superar aquesta assignatura a través de l'avaluació continuada, cosa que implica un ritme constant i regular de feina. Per tant, si l'estudiant preveu que no es podrà connectar a l'aula durant molts dies seguits al llarg del semestre, es recomana que no s'hi matriculi. 

 

Amunt

La trajectòria composta per les assignatures Francès B2.1 / Idioma Modern I i Francès B2.2 / Idioma Modern II té com a objectiu assolir el nivell B2 de francès del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCER), segons el qual l'estudiantat ha de demostrar la capacitat de: 


  • identificar les idees principals de textos complexos en llengua francesa que tractin temes tant concrets com abstractes, fins i tot si són de caràcter tècnic, sempre que estiguin dins del seu camp d'especialització,

  • produir en llengua francesa textos clars i detallats sobre temes diversos, així com defensar un punt de vista sobre temes generals, indicant els pros i els contres de les diferents opcions.

Amunt

D'acord amb els objectius, el curs s'organitza en un total de 5 unitats compostes per 2 mòduls cadascuna. Es pot accedir a les unitats des de l'aula, a les pàgines Ressources d'apprentissage PEC. Al principi de cada mòdul hi ha un resum que indica els objectius, els continguts lingüístics i culturals així com els enllaços externs que us dirigeixen a pàgines web d'interès. Per a cada mòdul, haureu de fer activitats obligatòries, escrites i orals, organitzades en 6 o 7 seqüències. Són activitats basades en exercicis d'autocorrecció i, segons les tasques programades, exercicis que l'estudiant podria haver de lliurar al professor perquè els corregeixi i els avaluï.


També hi ha activitats que s'han de fer a l'aula, als fòrums de discussió, Tandem, GDrive, i Moodle, entre d'altres.


Cada unitat (i per tant cada grup de dos mòduls) correspon a una PAC. Les activitats PAC seran la base principal de la nota que tindreu a l'avaluació contínua.


Amunt

Module Phonétique Web
Grammaire Web
Exercices de phonétique Web
Grammaire Progressive du Français. Niveau intermédiaire Llibre-manual
Unité 4 Web
Unité 5 Web
Unité 2 Web
Unité 3 Web
Unité 1 Web

Amunt

El material del curs és en linia. Es pot trobar a l'aula de l'assignatura, a Ressources d'apprentissage PEC. Un cop acabat el semestre, sempre estarà disponible a l'espai "Els meus materials".

A més a més, dins de l'espai Ressources, es troben enllaços cap a diferents webs per informació lingüística i cultural: webs de conjugació, gramàtica, traducció, civilització, etc. 

Dins de l'aula, es treballa als espais com els fòrums de discussió o  GDrive, i es fan servir l'eina de telefonia gratuïta Skype, i l'eina Tandem.

IMPORTANT: Caldrà disposar d'uns auriculars amb micròfon i d'una càmera web per a poder escoltar els continguts orals i enregistrar els exercicis orals.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

  • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
  • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
  • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
  • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt