Francès B2.2 Codi:  00.170    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La prova de síntesi es farà de forma virtual, en línia.

Important: Recomanem als estudiants que NO es matriculin de Francès B2.2 abans d'haver superat Francès B2.1. Per tal de satisfer els requisits associats al seu pla d'estudis, els estudiants de Grau han de cursar Francès B2.1 i Francès B2.2: el fet de superar Francès B2.2 no comporta superar automàticament Francès B2.1 ni tampoc l'obtenció dels crèdits corresponents.

Estudiants de Grau: també es recomana haver superat l'assignatura "Ús i aplicació de les TIC" abans de començar "Francès B2.2".

Estudiants del Centre d'Idiomes Moderns: Si és la primera vegada que feu una assignatura al campus virtual de la UOC, us aconsellem que aneu a l'"Aula de Tutor" on rebreu una petita formació que facilitarà la vostra incorporació.

L'objectiu general de les assignatures Francès B2.1 i Francès B2.2 és assolir un nivell general de competència de francès equivalent al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MERC). Amb Francès B2.2 completeu un itinerari d'aprenentatge que heu iniciat amb Francès B2.1 i que us garantirà un bon nivell de competència en el francès com a llengua estrangera, en el marc del títol al qual aspireu.

Durant aquest semestre consolidareu els coneixements lingüístics.

Penseu que com més practiqueu més assolireu la fluïdesa necessària: el material a partir del qual treballareu s'ha concebut expressament per a aquest objectiu i en podeu disposar directament en el web: a l'aula, en línia i descarregant-lo. La formació es distribueix en 5 unitats. Podeu adequar el treball de cada unitat al vostre ritme. Veureu que disposeu de 15 dies com a mínim per a fer cada unitat. 

Us caldran uns auriculars amb un micròfon i una càmera web per a escoltar els missatges del professor i els dels altres estudiants i per a enregistrar les vostres activitats. També treballarem amb eines com GDrive i Skype.

Algunes de les activitats d'aquesta assignatura es duran a terme en grups. Per tant, els estudiants han de tenir en compte que és important respectar la feina del grup, el calendari precís d'aquestes activitats, i complir amb les contribucions que hi han de fer. També han de ser conscients que necessitaran temps per a coordinar-se amb els altres companys i fer algunes poques activitats en temps real.

Només es pot superar aquesta assignatura a través de l'avaluació continuada (confirmada per una prova de síntesi), cosa que implica un ritme constant i regular de feina. Per tant, si l'estudiant preveu que no es podrà connectar a l'aula durant molts dies seguits al llarg del semestre, es recomana que no s'hi matriculi. 

La prova de síntesi es farà de forma virtual, en línia.

Amunt

Per a treballar en l'àmbit de les humanitats, del dret, de l'educació social i de la filologia, entre d'altres, és del tot necessari conèixer diverses llengües estrangeres, ja que, per exemple, haureu de consultar webs, bibliografia i documents en alguna d'aquestes llengües. La presència del francès en el marc de la vostra titulació representa una garantia de la qualitat de la vostra formació.

Es tracta d'una matèria obligatòria, que abraça dos semestres consecutius: és fonamental, per tant, que us la prengueu com l'assoliment d'un trajecte que ha durat tota la vostra trajectòria acadèmica. D'altra banda, en el món i l'època presents, una bona competència en llengües estrangeres és una clau indispensable en gran part de les activitats professionals. La vostra ubicació geogràfica i els nombrosos contactes entre França, els països francòfons, Catalunya i Espanya són testimoni de la importància de l'aprenentatge del francès com a llengua estrangera.

Si us cal orientació i informació relativa a les perspectives professionals relacionades amb els vostres estudis, trobareu indicacions interessants en aquest enllaç.

 

Amunt

Dins la diversa gamma de camps professionals que teniu al davant, el francès, com qualsevol altra llengua estrangera, us permetrà disposar d'una projecció excel·lent en totes les activitats que impliquin una relació directa amb el públic i també en les que exigeixin consultar i redactar documents de tota mena.

Independentment que sigui parlada o escrita, conèixer la llengua afegeix valor a la vostra formació i us enriqueix el currículum. Segons l'orientació que trieu, o l'entorn en què ja treballeu, tenir competència lingüística en francès us permetrà superar noves etapes.

Si us cal orientació i informació relativa a les perspectives professionals relacionades amb els vostres estudis, trobareu indicacions interessants en aquest enllaç.

Amunt

El curs representa la culminació dels estudis de francès en el marc de la vostra titulació. Heu  d'haver assolit uns coneixements equivalents a un nivell B2.1 segons el marc comú de referència de les llengües estrangeres (MECR).

Es recomana que realitzeu la prova de nivell.

Podeu autoavaluar les vostres competències i trobar les principals indicacions al web del CIEP. No dubteu a consultar la informació. És molt important!

Amunt

 

Important: Recomanem als estudiants que NO es matriculin de Francès B2.2 abans d'haver superat Francès B2.1. Per tal de satisfer els requisits associats al seu pla d'estudis, els estudiants de Grau han de cursar Francès B2.1 i Francès B2.1: el fet de superar Francès B2.2 no comporta superar automàticament Francès B2.1 ni tampoc la obtenció dels crèdits corresponents.

 

Amunt

La trajectòria composta per les assignatures Francès B2.1 / Idioma Modern I i Francès B2.2 / Idioma Modern II té com a objectiu assolir el nivell B2 de francès del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCER), segons el qual l'estudiantat ha de demostrar la capacitat de: 


  • identificar les idees principals de textos complexos en llengua francesa que tractin temes tant concrets com abstractes, fins i tot si són de caràcter tècnic, sempre que estiguin dins del seu camp d'especialització,
  • produir en llengua francesa textos clars i detallats sobre temes diversos, així com defensar un punt de vista sobre temes generals, indicant els pros i els contres de les diferents opcions.

Amunt

D'acord amb els objectius, el curs s'organitza en un total de 5 unitats compostes per 2 mòduls cadascuna. Es pot accedir a les unitats des de l'aula, a les pàgines Ressources d'apprentissage PEC. Per a cada mòdul, haureu de fer activitats obligatòries, escrites i orals, organitzades en 6 o 7 seqüències. Són activitats basades en exercicis d'autocorrecció i, segons les tasques programades, exercicis que l'estudiant podria haver de lliurar al professor perquè els corregeixi i els avaluï.

També hi ha activitats que s'han de fer a l'aula, als fòrums de discussió, Tandem, GDrive, i Moodle, entre d'altres.

Al principi de cada mòdul hi ha un resum que indica els objectius, els continguts lingüístics i culturals així com els enllaços externs que us dirigeixen a pàgines web d'interès.

Cada unitat (i per tant cada grup de dos mòduls) correspon a una PEC. Les activitats PEC seran la base principal de la nota que tindreu a l'avaluació contínua.

 

 

Amunt

Module Phonétique Web
Grammaire Web
Exercices de phonétique Web
Grammaire Progressive du Français. Niveau intermédiaire Llibre-manual
Unité 2 Web
Unité 4 Web
Unité 1 Web
Unité 5 Web
Unité 3 Web

Amunt

Atès que el material és en línia, hi podeu accedir sempre que vulgueu. El trobareu a l'aula de l'assignatura, a Ressources.

Un cop acabat el curs, sempre el trobareu disponible a l'espai "Els meus materials".

A més a més, a l'espai de Ressources, trobareu enllaços que us dirigiran a diferents webs on podreu trobar tant informació lingüística com cultural: webs de conjugació verbal, gramàtica, traducció, civilització, diccionaris, etc.

També treballareu en altres espais de l'aula com Discussions, Tandem o GDrive, i fareu servir l'eina de telefonia gratuïta Skype.

IMPORTANT: Caldrà que disposeu d'uns auriculars amb micròfon i d'una càmera web per a poder escoltar els continguts orals i gravar els exercicis orals.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

  • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
  • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
  • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
  • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt