Gestió i desenvolupament de recursos humans Codi:  01.534    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Descripció

Aquesta assignatura permet aprofundir en diversos aspectes de la tasca de dirigir i gestionar persones en les organitzacions. La persona és, per diversos motius, clau perquè una organització es pugui diferenciar de la competència, i així pugui mantenir i millorar la posició competitiva en els dinàmics entorns empresarials del segle XXI. En aquest sentit, es presenten el conjunt de polítiques i activitats que, en el si de l'organització, es duen a terme per, d'una banda, definir i millorar les competències (coneixements, habilitats i actituds) dels col·laboradors i, d'altra banda, sabent què són i com evolucionen aquestes competències, augmentar tant la diligència i el potencial professional dels col·laboradors, com el seu compromís i integració en l'empresa, optimitzant la contribució a l'assoliment dels objectius organitzatius.

S'aprofundirà en diferents aspectes de l'àmplia definició de les activitats de desenvolupament dels recursos humans i es tractaran qüestions com per exemple la necessitat de l'alineament extern i de consistència interna del sistema de recursos humans, la gestió per competències, la selecció, la formació, l'avaluació de l'acompliment, la retribució o la gestió de la carrera professional.

Es tracta d'introduir estratègies i polítiques en l'àmbit de la gestió de les persones en què és desitjable que es reforcin mútuament, de manera sinèrgica: (a) d'una banda, la millora dels resultats econòmics (o, en general, de qualsevol tipus d'objectius que es plantegi l´organització); (b) de l'altre, la satisfacció, el compromís i la implicació activa del col·laborador amb l'organització i cap a l'assoliment dels seus objectius.

Amunt

Es tracta d'una assignatura optativa dels graus d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i Relacions Laborals i Ocupació (RLO), que forma part de la menció en Gestió de persones.

Amunt

L'aprenentatge i aprofitament d'aquesta assignatura ha de permetre a l'alumnat tenir una visió general del paper estratègic que juga la gestió del desenvolupament de les persones a l'organització. S'orienta a tots aquells que desenvoluparan el seu treball en qualsevol tipus d'organització, principalment en departaments de recursos humans.

L'assignatura serveix com a punt de partida per a estudis posteriors que hauran d'emprendre aquells qui vulguin especialitzar-se en la gestió de personal o algun dels seus camps específics (selecció, formació, consultoria, etc.)

Amunt

L'assignatura de Gestió i Desenvolupament de Recursos Humans és una assignatura que aprofundeix les qüestions introductòries presentades a l'assignatura de Persones i Organitzacions. L'anàlisi d'aquests aspectes recomana que l'estudiant prèviament hagi adquirit una visió global del funcionament, organització i administració d'empreses i, especialment, que estigui familiaritzats amb els conceptes claus relacionats amb la gestió de persones. Per aquest motiu és recomanable l'estudiant hagi superat l'assignatura bàsica de Persones i Organitzacions.

Amunt

Competències transversals

 • Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica (CT4: ADE)
  • RAP 1: Aportar informació sintètica, precisa i adequada, de manera exhaustiva i complet
  • RAP 2: Realitzar comparacions o discriminacions entre idees
  • RAP 3: Argumentar i fonamentar basant-se referències fiables i de credibilitat (bibliografia, manuals, biblioteca, internet)
  • RAP 4: Citar les fonts utilitzades amb un nivell de concreció elevat i específic.
 • Capacitat per analitzar, organitzar i planificar la pròpia activitat de manera òptima (CT3: RLO)
  • RAP 1: Identificar els recursos existents que permetin desenvolupar l'activitat
  • RAP 2: Establir els objectius específics de l'activitat a realitzar
  • RAP 3: Identificar dificultats potencials o situacions crítiques en el decurs de l'acció i establir mecanismes per a contrarestar-les.
 • Capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions (CT4: RLO)
  • RAP 1: Realitzar les tasques en el temps previst, seguint les pautes i indicacions proporcionades en l'enunciat de l'activitat
  • RAP 2: Detectar llacunes de formació i sol·licitar ajuda per resoldre-les.
  • RAP 3: Identificar els aprenentatges assolits i saber-los comunicar.
  • RAP 4: Planificar les activitats, seleccionant els procediments i aprofitant els recursos que se li ofereixen.
  • RAP 5: Mostra iniciativa en el moment de documentar-se, buscant informació més enllà de les referències mínimes donades pel professorat
 • Capacitat per treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris(CT6: RLO)
  • RAP 1: Participar i col·laborar activament en les tasques de l'equip, fomentant la confiança, la cordialitat i l'orientació en el treball conjunt.
  • RAP 2: Contribuir a la consolidació i al desenvolupament de l'equip, afavorint la comunicació, la distribució equilibrada de tasques, el clima intern i la cohesió

* Nota: RAP: Resultat d'aprenentatge

 

Competències específiques

 • Capacitat per entendre el funcionament de l'economia i els seus agents i institucions, amb especial èmfasi en el comportament empresarial (CE4: ADE); Capacitat per analitzar i explicar el comportament del mercat de treball i dels agents implicats en les relacions laborals (CE11: RLO)
  • Criteri d'acompliment: Comprendre, interpretar i / o aclarir relacions entre la gestió del factor humà en les organitzacions i el context socioeconòmic, els seus agents i institucions incloent les conseqüències que d'això es puguin derivar.
 • Capacitat per ocupar eficientment tasques d'administració i gestió a qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització (CE4: ADE); Capacitat per elaborar i aplicar les estratègies dels recursos humans, en tots els nivells organitzatius (CE17: RLO)
  • Criteri d'acompliment: Aplicar i / o dissenyar i valorar mètodes, estratègies i tècniques que contribueixin a generar valor en l'organització a través de la gestió i desenvolupament del factor humà.
 • Capacitat per a l'orientació a resultats, a través de la satisfacció de les necessitat dels clients interns i externs.
  • Criteri d'acompliment 1: Analitzar, comprendre, aplicar i / o avaluar les relacions existents entre la satisfacció de les necessitats del factor humà -entès com a client intern- i el rendiment empresarial.
  • Criteri d'acompliment 2: Incorporar en l'activitat professional, les necessitats de l'factor humà -entès com a client intern- per aconseguir el rendiment empresarial.
 • Capacitat per dissenyar plans d'actuació en l'àmbit laboral i organitzacional a partir de l'anàlisi i el diagnòstic obtingut, aplicant tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació social
  • Criteri d'acompliment: Dissenyar sistemes eficaços de gestió i planificació de les carreres professionals dels col·laboradors.

Objectius

1. Aprofundir en les causes que fan que hagi d'entendre's als recursos humans com un element d'una importància estratègica fonamental avui dia, i concebre les polítiques de recursos humans com un sistema integrat i coherent.  

2. Comprendre la relació permanent de la qualitat del factor humà amb els resultats de l'organització.

3. Discutir diferents enfocaments en l'organització del treball en les organitzacions que poden ajudar a millorar la seva eficiència i a mantenir el seu avantatge competitiu.

4. Conèixer els mètodes més adequats per dissenyar, implantar i gestionar models de competències en les organitzacions.

5. Utilitzar la gestió de les competències per al creixement i el manteniment de la qualitat i per garantir l´ocupabilitat del recursos humans.

6. Discutir l'aplicabilitat de les competències en les diferents funcions de la gestió de recursos humans.

7. Avaluar i comprendre el contingut i l'aplicació de diferents tipus d'eines que ajuden a optimitzar la contribució de les persones a l'organització, a partir de l'estudi de diversos processos de desenvolupament dels recursos humans: selecció, formació, avaluació del compliment, retribució, etc.

8. Aprendre a dissenyar sistemes eficaços de gestió i planificació de les carreres professionals dels col·laboradors.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'estructuren en cinc reptes, que es descriuen breument a continuació:

Repte 1. La clau, la persona.

Les organitzacions s'enfronten a reptes en un entorn cada vegada més canviant, dinàmic, complex i globalitzador, on el paper de les persones és essencial, com a motor transformador de les empreses. La implementació d'estratègies i polítiques de gestió de persones integrades, coherents entre si, i alineades amb l'estratègia de l'empresa i amb l'entorn, poden generar un avantatge competitiu davant aquest context. Es pretén que l'estudiant reflexioni críticament sobre la connexió entre gestió de recursos humans i rendiment empresarial, i adquirir consciència dels principis fonamentals que han de guiar l'actuació directiva per optimitzar aquesta connexió.

Repte 2. Com aplicar els models de gestió per competències per donar suport als objectius organitzatius?

Un dels enfocaments que transmet millor la informació per a la gestió de recursos humans és l'enfocament de competències. Mitjançant aquest enfocament, els gestors de Recursos Humans poden determinar, i fins i tot anticipar, quins són els comportaments dels professionals d'una organització que representen un avantatge competitiu real i permeten a l'organització diferenciar-se dels seus competidors i arribar als seus objectius estratègics. Així mateix, permet, en gran mesura, modelar els comportaments "desitjats" sobre la base dels coneixements, les habilitats i els compromisos de les persones. En altres paraules, ofereixen una eina molt útil per a la gestió dels recursos humans en les organitzacions. En aquest repte, doncs, es presenten els mètodes per dissenyar, implantar i gestionar models de competències en les organitzacions i es discuteix sobre l'aplicabilitat de les competències en les diferents funcions de la gestió de recursos humans.

Repte 3. Com atreure i seleccionar a les persones més adequades?

La direcció de persones s'ha convertit en una funció complexa i polièdrica, molt allunyada dels rols administratius tradicionals i augmentant el seu valor com a element estratègic dins de les empreses. Les organitzacions entenen que gran part del seu èxit i competitivitat depèn en gran mesura de la seva capacitat per atreure, seleccionar, desenvolupar i retenir el talent. En aquest repte ens centrarem en un dels grans desafiaments per a les organitzacions: comptar amb les persones adequades, amb les habilitats i competències idònies en els llocs clau de l'empresa.

Repte 4. Com desenvolupar el talent?

Les persones necessiten créixer en les organitzacions, aconseguint els seus objectius de desenvolupament professional i personal. Aquest creixement els permet mantenir i fomentar el seu compromís amb els valors i els objectius organitzatius, i d'aquesta manera contribuir a la creació de valor per a l'empresa. En aquest repte es treballen les fonts de desenvolupament de recursos humans en les organitzacions: el sistema de formació, font bàsica d'alimentació competencial, i el sistema de gestió d'acompliment, de el com naixeran, per a alguns membres de l'organització, oportunitats de millorar el nivell d'acompliment. Finalment, s'enfocaran els fonaments que governen un sistema retributiu organitzacional. Es descriuen les diverses funcions i s'insisteix especialment en el seu paper com a base per generar un clima favorable que provoqui una motivació positiva i, per tant, un entorn propici a el desenvolupament personal i professional.

Repte 5. Com gestionar i planificació de la carrera professional?

Les organitzacions han de considerar el desenvolupament de la carrera professional com una estratègia clau si pretenen sobreviure en un entorn cada vegada més competitiu i global, proporcionant recursos i oportunitats per ajudar els empleats a planificar i desenvolupar la seva trajectòria professional, perquè aquests no es quedin estancats en el seu progressos. En aquest repte, s'estudia la gestió i planificació de la carrera professional en les empreses. Es definirà què s'entén per carrera professional, i la importància que té en el si de l'empresa. Es descriuran les diverses fases per les quals es poden satisfer les exigències d'un perfeccionament eficaç. També s'analitza el desenvolupament professional per a una força laboral diversa, com poden ser les dones, les minories i les parelles amb carreres duals, que sovint exclosos d'activitats per a desenvolupar la carrera professional.

Amunt

Tècniques de dinàmica de grups PDF

Amunt

Els recursos d'aprenentatge es poden consultar dins de l'aula, on s'associen a cada repte. 

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt