Gestió del canvi Codi:  01.546    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Durant els darrers anys, les societats, les economies i les organitzacions han experimentat canvis freqüents, ràpids i inesperats. Els professionals i directius han d'estar preparats per assumir personalment aquests canvis, així com per donar suport als processos de canvi en les seves organitzacions.

L'assignatura Gestió del Canvi facilita conceptes, marcs de referència i instruments per ajudar a l'estudiant a fer front als canvis continuats que es produeixen en les organitzacions. Per a això, s'aborden els tres nivells d'anàlisi en què el canvi es pot produir: l'àmbit conjunt de la societat, l'àmbit col·lectiu de les empreses i les organitzacions, i l'esfera individual.

La gestió del canvi és una disciplina jove, però que compta ja amb un ampli volum d'aportacions provinent de camps de coneixement diversos. En aquesta assignatura, es combinen diferents punts de vista per oferir una visió panoràmica dels elements principals que han de tenir en compte els professionals implicats en un procés de canvi, i especialment si es troben en posicions de responsabilitat.

 

 

Amunt

Aquesta assignatura és una optativa que complementa totes aquelles centrades en les organitzacions i el seu funcionament, així com en el comportament de les persones dins de les organitzacions.

En concret, les següents assignatures presenten una relació més estreta amb els continguts de Gestió del Canvi:

 • Organització d'Empreses: El darrer mòdul d'aquesta assignatura se centra, precisament, en el canvi organitzatiu. Gestió del Canvi dóna continuïtat i aprofundeix en aquests continguts.
 • Persones i Organitzacions: Diversos mòduls de Gestió del Canvi aprofundeixen en elements clau del comportament humà en les organitzacions, incloent la motivació, el lideratge i la cultura organitzativa.
 • Direcció Estratègica: El darrer mòdul d'aquesta assignatura parla de la implantació de l'estratègia. Les capacitats de gestió del canvi són molt necessàries per a qui vulgui implantar una nova estratègia en una organització.
 • Habilitats directives: El conjunt d'habilitats treballades en aquesta assignatura són de gran utilitat per a qualsevol agent del canvi.
 • Negociació: La capacitat de negociació és imprescindible per a qui desitgi gestionar el canvi en una organització.
 • Política i Direcció de Persones (només grau en Relacions Laborals i Ocupació): Aquesta assignatura dóna els coneixements per a seleccionar i controlar una estratègia basada en el capital humà. Implantar aquesta estratègia segurament requerirà la capacitat de gestionar el canvi.

Amunt

La gestió del canvi és una matèria de gran interès per a professionals de qualsevol àmbit. En particular, serà útil per a qui gestiona equips de persones i qui ocupa càrrecs directius, però la necessitat de canvi en les organitzacions actuals fa que també els altres professionals surtin beneficiats del seu coneixement.

Amunt

Per superar aquesta assignatura, no hi ha cap requisit previ. No obstant això, recomanem que els estudiants hagin cursat prèviament l'assignatura Organització d'Empreses.

Amunt

Aquesta assignatura inclou treball col·laboratiu en un dels Reptes.

No és necessari haver superat prèviament cap altra assignatura, tot i que es recomana haver cursat Organització d'Empreses.

Amunt

La realització de les activitats proposades en aquesta assignatura ha de permetre a l'estudiant desenvolupar certes competències transversals -transferibles a diversos entorns i no específiques d'una ocupació en concret-, així com certes competències específiques d'unes ocupacions professionals particulars. Al mateix temps, aquestes competències es treballaran en torn a l'aprenentatge de certs continguts, propis del camp de coneixement de la gestió del canvi, la qual cosa dóna lloc a uns resultats d'aprenentatge.

Competències transversals

Les competències transversals del grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Pla 2009) que es treballen en aquesta assignatura són:

 • Capacitat per a adoptar actituds i comportaments en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per a la negociació en l'entorn professional.
 • Capacitat per a emprendre i innovar.

La competència transversal del grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Pla 2022) que es treballa en aquesta assignatura és:

 • CT3: Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Les competències transversals del graus de Relacions Laborals i Ocupació que es treballen en aquesta assignatura són:

 • Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinars.
 • Capacitat per a emprendre en l'àmbit professional.

Competències específiques

Les competències específiques del grau en Administració i Direcció d'Empreses (Pla 2009) que s'aborden en aquesta assignatura són:

 • Capacitat per a valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.
 • Capacitat per a planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials.
 • Capacitat per a l'orientació a resultats, mitjançant la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.

La competència específica del grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Pla 2022) que s'aborda en aquesta assignatura és:

 • CE13: Desenvolupar habilitats directives per aplicar-les en la direcció de l'empresa i la gestió del canvi organitatiu.

Les competències específiques del grau en Relacions Laborals i Ocupació que es treballen en aquesta assignatura són:

 • Capacitat per a analitzar i explicar el comportament del mercat de treball i dels agents implicats en les relacions laborals.
 • Capacitat per a elaborar i aplicar les estratègies de recursos humans, en tots els nivells organitzatius.
 • Capacitat per a dissenyar plans d'actuació en l'àmbit laboral i organitzacional, a partir de l'anàlisi i el diagnòstic obtingut, tot aplicant tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació social.

Resultats d'aprenentatge

Per a superar amb èxit l'assignatura, els estudiants han de ser capaços de:

 1. Explicar les diferents formes de canvi, les forces que impulsen el canvi organitzatiu i els seus principals elements.
 2. Explicar què són, com es generen i com es difonen les novetats.
 3. Distingir els diversos rols que poden tenir les persones implicades en un canvi.
 4. Explicar el paper de les necessitats humanes, la personalitat i les emocions de les persones quan fan front a canvis en la seva organització.
 5. Identificar quin model de canvi organitzatiu és el més adient davant de diferents tipus de problemes, i exposar amb detall els principals models de canvi planificat.
 6. Identificar i analitzar comportaments que es considerin de resistència al canvi i proposar vies per a evitar que apareguin.
 7. Explicar quines característiques ha de tenir i quines accions ha d'emprendre qui es responsabilitza d'un canvi.
 8. Analitzar els interessos polítics al voltant d'un procés de canvi i identificar algunes maneres d'aconseguir que aquests interessos es duguin a terme.
 9. Comentar la relació entre la cultura i el canvi en les organitzacions.
 10. Explicar com l'aprenentatge pot ser alhora un mitjà i un fre per al canvi organitzatiu.
 11. Analitzar canvis organitzatius per a detectar-ne els punts forts i febles i realitzar propostes de millora.
 12. Dissenyar plans per a dur a terme canvis organitzatius de diversos nivells de complexitat.

Amunt

Els continguts de Gestió del Canvi tracten aquesta matèria des d'una perspectiva àmplia i interdisciplinària, relacionant els tres nivells en què es pot produir el canvi: l'esfera de la vida individual, l'àmbit col·lectiu de les empreses i les organitzacions, i l'àmbit conjunt de la societat. El centre d'atenció principal, però, serà el canvi en les organitzacions.

Índex dels materials didàctics:

1. Què és la Gestió del Canvi?

2. Models de canvi planificat en les organitzacions

3. Aspectes individuals del canvi organitzatiu

4. La resistència al canvi

5. Lideratge i política en el canvi organitzatiu

6. La cultura organitzativa i l'aprenentatge

Unes recomanacions finals

Amunt

Amunt

Per a assolir els coneixements propis de l'assignatura, l'estudiant haurà de comprendre amb profunditat tant els materials didàctics (en suport web i/o àudio) com un petit nombre d'articles especialitzats.

Les activitats d'avaluació continuada poden requerir l'ús d'eines i entorns de treball específics, a més dels espais habituals de l'aula. En particular, eines per a l'elaboració de mapes conceptuals i entorns per al treball col·laboratiu sobre els que s'informarà puntualment.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt