Iniciació a les matemàtiques Codi:  01.574    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Iniciació a les matemàtiques proporciona a l'estudiant una base elemental de coneixements matemàtics, imprescindible per cursar les assignatures amb contingut quantitatiu dels graus d'Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Turisme i Màrqueting i Investigació de Mercats. 

El disseny d'aquesta assignatura pretén cobrir les matemàtiques impartides a l'ESO i batxillerat, i està especialment indicada per aquells estudiants que fa temps que van cursar la secundària, i que necessiten refrescar els coneixements i habilitats en aritmètica, àlgebra i càlcul.

Tot i que l'assignatura té un caràcter eminentment teòric, es fa molt èmfasi en l'aplicació pràctica dels continguts tractats. Específicament, l'aplicació dels continguts es fa en exemples sobre economia i empresa, avançant així alguns temes i conceptes que es tractaran més endavant en posteriors assignatures. 

Amunt

Aquesta assignatura és optativa als graus d'Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Turisme i  Màrqueting i Investigació de Mercats. 

Amunt

Aquells estudiants que han cursat i superat Fonaments de Matemàtiques no es poden matricular a l'assignatura.

Amunt

Les competències transversals dels graus dels Estudis d'Economia i Empresa que es treballen en aquesta assignatura són: 

 • Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica. 
 • Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Comunicar correctament de forma escrita o verbal tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera en l'àmbit acadèmic i professional.

Les competències transversals i específiques (Pla 2022) del Grau d'ADE que es treballen en aquesta assignatura són: 

 • CT2: Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.
 • CE5: Aplicar les tècniques, els mètodes i els instruments quantitatius i qualitatius adequats per obtenir i analitzar la informació de l'empresa i del seu entorn socioeconòmic per a la presa de decisions.

Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents: 

 • Familiaritzar l'estudiant amb el llenguatge matemàtic, de manera que el pugui interpretar i també usar per comunicar idees. 
 • Introduir a tots aquells que s'inicien en aquesta disciplina en els conceptes bàsics d'aritmètica, àlgebra i càlcul. 
 • Proporcionar als estudiants les estructures mentals necessàries per resoldre problemes d'economia i empresa tot aplicant el raonament abstracte.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en següents unitats didàctiques:

Unitat 1. Nombres, Equacions i Sistemes d'equacions.

Unitat 2. Polinomis i Matrius.

Unitat 3. Funcions, Funcions polinòmiques, Funcions exponencial i logarítmica i Continuïtat de funcions.

Unitat 4. Derivació de funcions i Integrals.

Amunt

Fonaments d'aritmètica PDF
Fonaments d'àlgebra PDF
Iniciació a les matemàtiques per a l'enginyeria PDF
Exercici econòmic Audiovisual
Límits i continuïtat Audiovisual
Inequacions Audiovisual
Sistemes d'equacions lineals Audiovisual
Màxim comú divisor i mínim comú múltiple Audiovisual
Qüestionari Iniciació a les matemàtiques Moodle
Iniciació a les matemàtiques 7 - screencast Audiovisual
Iniciació a les matemàtiques 6 - screencast Audiovisual

Amunt

El manual de referència d'aquesta assignatura és el material Iniciació a les matemàtiques, el qual es troba disponible a l'aula de l'assignatura. A més es disposa d'exercicis Moodle i vídeos que complementen els recursos disponibles.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt