Desenvolupament en l'edat escolar Codi:  02.156    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Com podria un professional de l'educació primària dissenyar les seves pràctiques educatives si no sap com són les nenes i els nens de la seva classe? No podria. Aquesta assignatura permet que  l'estudiantat conegui com són les nenes i els nens i els processos de canvi en què estan immersos durant l'edat escolar a l'etapa de primària, i això ha d'incidir no només en la millora de les pràctiques educatives del/la futura mestra, sinó també en la promoció d'un desenvolupament integral dels i les seves futures alumnes. 

Amunt

L'assignatura Desenvolupament en l'edat escolar és una assignatura bàsica del Grau d'Educació Primària que s'ofereix durant el primer semestre. 

Juntament amb les assignatures Educació inclusiva a l'escola i Ensenyament i aprenentatge en l'edat escolar, forma part de la matèria Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat.

Amunt

Assignatura bàsica per tots els camps de l'educació.

Amunt

No cal uns coneixements previs específics. 

Amunt

L'assignatura té 6 crèdits i això equival a 150 hores de treball de l'estudiant.

Es recomana cursar aquesta assignatura el primer semestre de la titulació atenent al seu caràcter bàsic.

Amunt

Competències bàsiques

CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que s'acostumen a demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

Competències generals

CG6. Comprendre i expressar adequadament el coneixement, oralment i per escrit, en els diversos contextos acadèmics i/o professionals propis de l'especialitat.

Competències transversals

CT3. Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Competències específiques

CE2. Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre d'educació primària.

CE14. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.

En cada repte plantejat a l'assignatura es treballaran unes competències específiques que es concretaran en uns resultats d'aprenentatge a assolir. Ho tindreu detallat a l'aula en cada cas. 


Amunt

Relacions entre educació, aprenentatge i desenvolupament psicològic; Desenvolupament psicomotor; Desenvolupament cognitiu;  Desenvolupament comunicatiu-lingüístic; Desenvolupament social i emocional; Diferències individuals en el desenvolupament en funció del gènere.

Per treballar-los,  aquests continguts s'articulen al voltant de 4 reptes i cadascun d'ells inclou una activitat d'avaluació obligatòria  o PAC.

 • Com es produeix el desenvolupament psicològic?
 • Necessitem el llenguatge per aprendre a pensar i aprendre?
 • Relacions entre iguals: Com afecten en el seu desenvolupament i aprenentatge?
 • Construcció d'un decàleg per a la futura professió


Amunt

Amunt

S'indicaran a l'aula els recursos d'aprenentatge i eines de suport per al treball de cada activitat de l'assignatura. Tanmateix, a l'aula disposeu d'un apartat de recursos bàsics.

Els recursos bàsics s'han organitzat d'acord amb els 4 reptes que planteja l'assignatura:

 • Com es produeix el desenvolupament psicològic? 
 • Necessitem el llenguatge per aprendre a pensar i aprendre?
 • Relacions entre iguals: Com afecten en el seu desenvolupament i aprenentatge?
 • Construcció d'un decàleg per a la futura professió

El material és divers per a cada repte. Per a cadascun hi ha algun article, capítols, material multimèdia, etc. recomanats

Com correspon a un aprenentatge universitari, a l'assignatura es proposen i proporcionen els documents bàsics, però cal fer consulta de recursos externs i d'ampliació. La Biblioteca de la UOC disposa de diferents catàlegs i bases de dades des d'on accedir a diferents recursos. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt