Ensenyament i aprenentatge en l'edat escolar Codi:  02.157    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Els continguts d'aquesta assignatura aporten els principis teòrics i les bases conceptuals sobre els processos d'ensenyar i aprendre, la seva interrelació, i l'ensenyament, l'aprenentatge i l'avaluació d'habilitats, estratègies i competències en l'Educació Primària. 

Un cop un estudiant hagi cursat l'assignatura, hauria de ser capaç d'identificar i caracteritzar els principals components que permeten valorar un procés d'ensenyament efectiu i de qualitat, un procés de construcció significativa de coneixement curricular rellevant, un procés d'ensenyament-aprenentatge orientat al desenvolupament competencial, i un procés d'avaluació formativa, sumativa i autèntica dels aprenentatges.

Aquesta assignatura és el punt de partida per l'aprenentatge posterior, en assignatures que es podran cursar en següents semestres, de les diferents tipologies existents de metodologies d'ensenyament i aprenentatge, i dels mètodes didàctics específics de cada contingut curricular que un/a mestre/a ha de saber implementar a l'aula.

Amunt

L'assignatura Ensenyament i aprenentatge en l'edat escolar és una assignatura bàsica del Grau d'Educació Primària que s'ofereix durant el primer semestre. 

Consta de 6 crèdits ECTS i forma part de la matèria Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat.

Amunt

Es recomana contactar amb el/la tutor/a prèviament a la matrícula per tal de rebre assessorament sobre les assignatures a matricular.

Amunt

Competències bàsiques

- Que els estudiants hagin demostrat que tenen i comprenen coneixements d'una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, que se sol trobar a un nivell que, si bé es fonamenta en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.


- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que s'acostumen a demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.


Competències generals

- Comprendre i expressar adequadament el coneixement, oralment i per escrit, en els diversos contextos acadèmics i/o professionals propis de l'especialitat.


Competències específiques

- Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre d'educació primària.


- Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social del centre d'educació primària.


- Reflexionar sobre les metodologies a l'aula per innovar i millorar la tasca docent en l'educació primària, fomentant actituds positives cap a models d'ensenyament per indagació centrats en l'estudiant.

Amunt

- Aprenentatge, ensenyament i desenvolupament de competències.


- Els components cognitius de l'aprenentatge escolar. Els coneixements previs. Metacognició, habilitats metacognitives i autoregulació de l'aprenentatge


- Els components afectius, emocionals i motivacionals en l'aprenentatge escolar. L'ensenyament com a ajuda. El traspàs progressiu del control i la responsabilitat.


- El feedback com a ajuda. Feedback i autoregulació de l'aprenentatge.


- Aprenentatge i interacció entre iguals. Aprenentatge cooperatiu, aprenentatge col·laboratiu i tutoria entre iguals. Ensenyar a aprendre a col·laborar.

Amunt

Inclusió i processos afectius, motivacionals i relacionals implicats a l'aprenentatge escolar PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt