Comunitat educativa i famílies Codi:  02.161    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El propòsit de l'assignatura "Comunitat Educativa i Famílies" és aproximar el futur mestre/a d'Educació Primària a la comprensió de la funció educadora en el triangle que s'estableix entre l'escola, les diferents tipologies de famílies i la comunitat. L'atenció es posa en:


·   La importància de la funció educadora de la família, en la naturalesa de les pràctiques educatives familiars, en els seus límits i oportunitats en contextos de transformació social.

·   La potencialitat del vincle entre la comunitat escolar i la comunitat educativa, entesa en el seu sentit extens.

·  La necessària relació de l'escola amb l'entorn comunitari més proper, per al desenvolupament d'una actuació educativa integral i integrada, a través del treball amb xarxa amb la família i agents professionals de dins i fora del centre, posant sempre al centre l'infant, les seves necessitats i les seves expectatives en els diversos contextos d'aprenentatge.

 

L'assignatura planteja també dos aspectes de rellevància en els processos de cooperació i col·laboració família-escola-comunitat: la tutoria i la personalització de l'aprenentatge com a processos d'orientació i acompanyament que requereixen la col·laboració entre els diferents agents educatius.

Aquesta assignatura pretén oferir una aproximació al vincle escola - família - comunitat  mantenint el contacte entre la teoria i la pràctica educativa,  entre la vida quotidiana de les escoles i la realitat del context que emmarca la seva acció educativa. Es tracta de  proporcionar al futur mestre/a un marc organitzat de conceptes i recursos que li permetin orientar la seva activitat docent, situant-se adequadament davant el reptes que planteja l'impuls d'una Educació Primària buscant la col·laboració de les famílies i integrada en la comunitat.

Amunt

"Comunitat Educativa i Famílies" és una assignatura que compta amb 6 crèdits ECTS i, dins de l'estructura del Pla d'Estudis del Grau d'Educació Primària, es troba en el mòdul de formació bàsica. En el marc d'aquest mòdul, forma part de la Matèria "Societat, Família i Escola" que es completa amb altres dues assignatures: "L'Educació en l'Era Digital" i "Societat, Cultura i Educació". El creditatge d'aquesta matèria (18 crèdits) es reparteix a parts iguals entre les tres assignatures que en formen part. Amb aquestes assignatures, l'estudiant tindrà l'oportunitat de posar en joc de manera complementària el conjunt de competències vinculades a aquesta matèria. En el cas de "Societat, Cultura i Educació" es comparteix una aproximació a les característiques actuals de les famílies des de perspectives alternatives. Es tracta, en definitiva, d'oferir l'oportunitat d'aproximar-se al fenomen de l'educació escolar atenent a la seva complexitat. 

Amunt

"Comunitat Educativa i Famílies" pel seu contingut de formació bàsica, proporciona elements fonamentals per a la construcció del camp professional de qualssevol persona que vulgui exercir com a mestre/a d'Educació Primària, en el terreny de l'educació formal i reglada, en aquesta primera etapa d'ensenyament obligatori. Tanmateix, pel seu caràcter de fonamentació bàsica i per la seva aproximació global i multidisciplinària a l'objecte d'estudi, aquesta assignatura pot proporcionar una base per a qualsevol persona interessada a comprendre el fenomen educatiu, tal i com es produeix en aquestes primeres etapes.

Amunt

Tenint en compte el caràcter de formació bàsica que els estudiants hauran de poder obtenir en aquesta assignatura, per cursar-la no es requereixen coneixements previs que s'hagin pogut obtenir  en el mateix Grau d'Educació¿ Primària. En qualsevol cas, tot l'estudiantat compta amb experiència prèvia en l'àmbit de l'educació formal, coneix l'escola des d'aquesta òptica i també disposa d'una representació pròpia sobre la participació de les famílies i probablement també sobre el vincle amb la comunitat. L'alumnat aportarà aquest bagatge en la seva aproximació a l'assignatura: creences, expectatives, concepcions prèvies que es posaran en joc necessàriament i que constituiran la base sobre què cadascú haurà de reelaborar el propi coneixement sobre l'objecte d'estudi. En aquest procés, la base de coneixement disponible en l'àmbit de les humanitats, sempre pot contribuir a la interpretació del terreny en què se situa l'assignatura.

Amunt

Pel fet que "Comunitat Educativa i Famílies" és una de les assignatures del mòdul de formació bàsica, ha de ser cursada per tots/es els/les estudiants. En aquest sentit, no és imprescindible cap informació prèvia a la matrícula. En qualsevol cas, les orientacions que pugui facilitar el/la tutor/a en relació a les assignatures a matricular sempre poden ser valuoses per a l'estudiant.

Amunt

Competències

CB3. Que els/les estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de tipus social, científic o ètic.

CB5. Que els/les estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

CG4. Aprendre a aprendre: Conduir el propi aprenentatge de manera autoregulada i conscient de les pròpies habilitats, capacitats i motivacions, amb un objectiu determinat i en funció del context específic -acadèmic, professional i personal.

CG6. Comprendre i expressar adequadament el coneixement, a nivell oral i escrit, en els diversos contextos acadèmics i/o professionals propis de l'especialitat.

CG7. Assumir la dimensió educadora de la funció docent i fomentar l'educació democràtica per a una ciutadania activa.

CE7. Estimular i valorar l'esforç, la constància y la disciplina personal en els/les estudiants.

CE9. Desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació amb els/les estudiants i les seves famílies, atenent a les singulars necessitats educatives dels/de les  estudiants.

CE11. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social del centre d'educació primària.

CE17. Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els col·legis d'educació primària i els seus professionals.

 

Resultats d'aprenentatge

RAP 20. Mostrar habilitats socials per entendre i fer-se entendre per les famílies.

RAP 21. Conèixer i saber exercir les funcions de tutoria i orientació en relació amb l'educació familiar en el període 6-12.

RAP 22. Relacionar l'educació amb el medi i cooperar amb les famílies i la comunitat.

RA23. Analitzar i incorporar de forma crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l'educació familiar i escolar: impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals i les pantalles; canvis en les relacions de gènere e intergeneracionals; interculturalitat; discriminació i inclusió social i desenvolupament sostenible.

RA24. Conèixer l'evolució històrica de la família, els diferents tipus de famílies, d'estils de vida i educació en el context familiar.

Amunt

  • La comunitat escolar i la comunitat educativa extensa.

  • Canvi social, tipologia de famílies i pràctiques educatives familiars.

  • La tutoria i l'orientació educativa

  • Relació famílies-escola: col·laboració, atenció i orientació de les famílies

Amunt

Amunt

Les referències que apareixen en l’apartat anterior de “Recursos” donen el titular de les agrupacions de recursos que trobareu a l’aula, per a cadascuna de les Proves d’Avaluació Continuada (PAC) que us caldrà portar a terme. En cadascun d’aquest mosaics hi trobareu materials bàsics per al seguiment de l'assignatura. Inclouen materials de suport per a l'elaboració de les PAC i materials complementaris.

 

Els materials compten amb orientacions per al seu ús i una estimació del temps de lectura o estudi en una primera aproximació. Aquesta presentació dels recursos mostra un recurs més destacat, que apareix a dalt de tot, alguns recursos de nivell alt, amb una imatge il·lustrativa i d'altres de nivell mitjà, aquests sense imatge. Tot seguit es poden trobar altres recursos complementaris de l'assignatura.

 

En qualsevol cas, en la presentació de cada PAC trobareu orientacions específiques sobre l'ús dels recursos indispensables. A més, al llarg del curs, el professorat us donarà més indicacions sobre lectures obligatòries o recomanades i podrà proporcionar documents addicionals quan sigui necessari.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt